2019. okt. 24.

Dura Máté: A czél felé- Prológ a váczi műpártolók körének megnyitó ünnepélyére.
Felolvasta a szerző 1894. junius 16-án.


A magyar géniusz nagy, szent nevében
Üdvözöllek Vácz város szellem.
Ki hivatásod büszke érzetében
Ünnepeden hirdeted, mind merészben,
Hogy a tetteknek itt az ideje;
Műveltséggel szükség ma talpra állni,
A haladás ösvényén gravitálni.

És átérezve az eszme malasztját,
Gyors lángra lobbantod szövétneked;
Kebledet magasztos vágyak dagasztják,
Ajkaidon, szivedben is szabadság,
Lelked a jó és szép után eped,
Tüzed sivár küzdelemben se hamvad,
Nemes öntudatodban dús jutalmad.

Pedig magas a czélod. Őserő kell
Egy gondolat valósitásra is,
Hát ha még a becsvágy magasra tör fel,
Versenyre kél a multtal és jövővel:
Ki ne érezné gyönge szárnyait?
De a bátor eszményi utra törve,
Ha lankad is, halad mindig előbbre.

Haladsz te is. Tömör kis seregednek
Minden vitéze egy-egy hős, vezér,
Vezére a társadalmi ügyeknek,
Ez itt, ez ott arat nyer győzedelmet,
Meg se áll, míg czéljához nem ér.
Szent ügyedet bizva ily bajnokokra,
Borostyánt fonsz maholnap homlokodra.

Előre hát törhetlen bizalommal,
Kart karba öltve bátran, lelkesen!
Terjeszd eszméid az irodalommal,
Ne nézd, hogy elvben ki jobb vagy baloldal,
Vagy tán nincs mint te, azon a hiten,
Nem is oly művelt paraszt, szolga, mester:
Karold magadhoz igaz szeretettel.

Ha majd látod dalodban, muzsikádban
Az egyszerű sziv mily gyönyörre lel,
Megérti czélzatod szinész ruhádban,
S hozzád simulva édes, méla lázban,
Ujabb eszmékért, könyvért érdekel:
Szivvel, lélekkel átérzed, belátod
Hogy jól töltöd be fényes hivatásod.

A műveltségben biztos haladásra
Emberszeretet az egyetlen út;
Honát virulni az a nemzet látja,
Hol a főúrnak a koldús a barátja,
A munka tőke megosztásra jut.
Intézze igy minden városunk sorsát,
Akkor boldog, művelt lesz Magyarország.

A magyar géniusz nagy, szent nevében
Üdvözöllek Vácz város szelleme,
Légy áldott, hogy a népek versenyében
Tenéked is osztályrészed az érdem,
A művelődés fényes érdeme,
S míg hódolattal meghajtom a térdem,
Engedd rivalgnom: éljen, éljen, éljen!

Forrás: Váczi Közlöny XVI. évf. 24. sz. Vácz, 1894. június 17.

V. J.: Mi boldogit?Először a tavasz virága nyújt
Az ifjú szivnek édes örömöt,
Később a nyár kies kincstára uj
Dúsabb pompát hint a vidék fölött.

Aztán az ősz, a hasznosat hozó…
S a munkának jutalma a gyümölcs,
Ki dolgozott, annak nyugodni jó,
S jót mindenben, mindig talál a bölcs.

Igy minden kornak van jó oldala,
Hol árnyék van, az ellentét közel…
Eljő a tél, az élet aggkora,
Pihenni vágy a meggyötört kebel.

És végre is mindben ha csalódánk
S lelkünk a nyugalomért esdekel,
Egy mégis van, mi nyugtot, enyhet ád,
Hol csendesül a felzajlott kebel.

Ez egy, mi jobb mindennél a mivel
Ember csak birhat, mint kincs, hir, gyönyör,
Örök nyugalmat ad e kicsi hely,
A csendes, enyhe, néma sírgödör.

Forrás: Váczi Közlöny XVI. évf. 16. sz. Vácz, 1894. április 22.

Varga József: A szerető szívek


 
- Elbeszélés a középkorból

A Gondviselés a szabad természet terén mutatja kit mindenható művészetét, felékesítvén azt a szépségek és kellemek számtalan nemeivel, melyeket emberi tehetség, szellem és fáradság elő nem varázsolhat.

A szép és bájoló oly kellemes harmóniában sehol sem élvezhető, mint a szabad természet ölén. A madárdal, a csörgedező patak suhogása oly kellemesen olvadnak a falombok titkos zúgásába, hogy a legridegebb kedély is éledni kezd a természet bájos zenészeinek kedves melódiájára.

Régi idők kedves emléke gyanánt újul fel emlékezetemben egy töredéke azon elbeszélésnek, melyre egy ősi kastély düledező romjai s közelében egy bérctető magányos zárdája emlékeztetnek.

Ősi kastély s düledező romok! Ti a régi büszkeségnek néma tanúi!

Kígyó sziszeg ma büszke falaitok kőtörmelékei között, futkározó gyík zörgeti meg a fáknak lehullott leveleit, egykor fénylő, de ma homályos ablakaitok alatt s csendes éjjeleken a hold fénysugara jár el hozzátok játszadozni a harmat fénylő gyöngycseppjeiben. A halál néma képét a távol csaló látszata s a képzelet varázsolja benned széppé, mintha figyelmeztetne közös sorsunkra: a mulandóságra.

Egykor büszkén lengeté az alkony fuvalma ormaidon a családi zászlót; szerelem és vigalom tombolt termeidben s most az elhagyatottság és magány ég felé meredező emlékoszlopa vagy.

Régi fényes kastély romjai! Csak ti tűntök fel előttem s bármennyire iparkodjék is bennem az utazó kíváncsisága uralomra jutni, révedező szemeim ismételten csak reád irányulnak.

Utazásaimban láttam meg a Kőhegyi család ősi fészkét a Kárpátok egyik magas csúcsának lábánál.

Mit Istennek áldást osztó keze a jóból és kellemesből adni képes, első tekintetre úgy tűni fel, mintha egyedül csak e helyre akarta volna kiosztani. Lent a völgyben patakocska csörgedez s úgy látszik, mintha a sík zöld pázsitját egy kígyózó tükör futná át; a víz sima tükrén halacskák játszadoznak fel-felcsapván a vizet, mely ezüst cseppekben hull vissza a mederbe.

Fűzek hajladoznak a patak partján, s mélyen lehajló lombjaik között madárkák csiripelve étetik pelyhedző kicsinyeiket. Távolabb vízi malom zakatolása hallatszik, s a lecsurgó víz hullámos vonásokban karikáz.

Fennebb a Kőhegyi család romokban fekvő kastélya áll ódon mohlepte falaival. ma már csak madarak járnak oda fészkelni s a régi vigalmak zaját az ég haragjának és a zivataroknak dübörgése helyettesíti.

Összeomlott a vígság kastélya s a régi fényt kioltotta az enyészet s mulandóság szele.

Hajdan boldogságot rejtettek a kőfalak; a családi boldogság és béke volt e hajléknak állandó vendége; a szeretet oltárán áldoztak itt a nap minden szakában s a nemes család serdülő tagjai vidíták fel a szülők napjait.

Sárika, a ház kisasszonya éltének legszebb korában, fürge, virgonc természete, szépsége és kellemes társalgása által tette vonzóvá a Kőhegyi család kastélyát. Azért nem is csoda, ha a környék nemes ifjai versengve iparkodtak ott tiszteletüket tehetni s a család örömnapjain részt venni.

Vigalmi zaj, vonzó dal hangjaitól visszhangzának egykor e kastély termei, melyre most már a magány homálya ereszkedék.

Nemcsak vigalmi, de politikai s szellemi központja is volt e hajlék a felvidék nemes értelmiségének.

Kőhegyi, a család feje azon felül, hogy mint kiforrott jellem volt ismeretes, sokoldalú képzettségével mintegy szellemi fölényt gyakorolt kortársai felett; felesége pedig, egy legrégibb magyar nemes család sarja, tulajdonosa volt igen sok szép tulajdonnak s a szorgoskodó háziasszonyok s gondos családanyák példányképe.

Mindezen szép tulajdonok mellett azonban, mintegy árnyképpen elmondhatjuk, hogy nemes származásuk tudata mélyen szívükbe volt vésve, azért az embert csak ott kezdék számítani, ha névjegyét ötágú korona ékesíté. Ez érzékenyen vonult át a család szellemén s mintegy büszkévé látszott tenni; ami különösen abban nyilvánult, hogy csak a születés előkelősége számíthatott a család baráti vonzalmára.

Nem csoda, ha Sárikában is ily érzelmeket iparkodtak a szülők, már zsenge korában ápolni, hisz ő volt egyedüli örömük, egyedüli büszkeségök.

A szívnek érzelmeit azonban azon távolság nem akadályozza, melyet a születés von egyesek között, egymáshoz jutásában, ha a keblekben az egymáshoz való vonzalom pengeti a szeretet húrjait.

Hogy ez mennyire igaz: arról beszél a hegy magaslatán épült magányos zárda története, mely a Kőhegyi család kastélya felett alig néhány száz lépésnyire visszavonult szerzetes atyáknak ad manapság lakóhelyet.

*-*

A nemzet küzdelmes napjaiban országunk erős támaszát bírta a nemességben, mely a felvidék kies helyein elszórva nemzeti birtokain éldegélt.

Ezen családok egyike volt a Kőhegyi család is, melynek öröm s vígsági zaját a harcok riadalmai olykor egy-egy időre elnémíták.

Ilyenkor Sárika idejét a kies vidék erdeiben sétálgatva, erdei virágokat gyűjtve töltötte.

Fel-felzendült ajakán a kellemes dal s az erdő magánya által lehangolt szívének érzelmeit dalban panaszolá el a susogó lomboknak

Sokszor a szellő szárnyain a visszhang felelt dalára, de az is épp oly szomorú volt, mint az ő dala.

Szívében már régebben felébredt az érzelem, melyet csak a vigalmak zaja némított el, de nem mindenkorra, mert íme, a szeretet csak magányra várt s már a hatalmába kerített gyenge szíven érvényre akarja emelni jogait.

Sárika szíve régen dobogott Sándorért, egy pórnak gyermekéért, kivel már gyermek játékait együtt játszadozá s a zsenge kor szív érzelmeit az elszigetelés csak érlelé, erősíté. S ezen érzelem uralja most szívét. Előtte lebeg deli alakja, nyájas, szelíd arcával ott áll képzelete előtt, előtte a képe a nap sugarában, a kék levegőben; őt látja ülni a rózsalevélen, csillagként fényleni a csendes éjjelen s mintha a szellő ajka mindig Sándor nevét sóhajtaná, leül hallgatózva egy, a vihar által kicsavart fának törzsére. Gallyat tör s remegve számlálgatja levelein a szeret, - nem szeret, - jósló igéket… S mikor a jóslat azt mondja, hogy szeret, szíve örömtől kezd éledni, arca vígságra; öröme azonban csakhamar búra, bánatra változik azon tudat miatt, hogy ők egymáséi sohasem lehetnek.

Szép, enyhe alkony van? A nap búcsúzó sugarait hinti szét a tájon. Sárika napi sétáját ismét az erdő magányában végzi.

Az alkonyi fuvalom gyengéden susog a fák rezgő leveleivel, a bokrokban madárkák zengedezik búcsúzó dalaikat, mintha háladalt csicseregnének a Mindenhatónak a napi táplálékért; a távolban fürge gyíkocskák zörgeti a lehullt sárga leveleket.

Megszólal a pásztor furulyája s a pásztortüzek füstfellege széltében ellepi az erdőt.

A nap megtéve pályafutását a láthatárról aláhanyatlik, s a nyájas hold halvány alakja kezd feltűnni a fák lombjai fölött.

Sárika is hazatart.

A természet szépségei elbájolják mélabús lelkét s úgy érzi, mintha titkos gyógyír enyhítené szívének sajgó sebeit. A remény s balsejtelem ölelkeznek szívében s ma a szokottnál izgatottabb. Igaz, hogy nyugtalanító hírek jönnek a háború kimeneteléről, amitől pedig nemcsak egyes családok, de az édes haza boldogsága és jóléte is függ. S ez a magány is oly kétségbeejtő, mintha a korábbi vígságok örömeiért kellene most bűnhődnie. Anyja csak az otthont kedveli, s csendes visszavonultságából egyetlen leánya sem tudja kicsalni; társ és barátnői távol vannak, ilyen zavargós időben hozzájuk sem mehet. Azután a jó atyja talán már nem is él, mert már napok óta nem adott hírt magáról.

Ilyen gondolatok foglalkoztatták Sárikát, míg lassú léptekkel a kastélyuk felé közeledett.

De íme! Kit vesz észre, amint a kastély ablakaira irányítja szemeit?! Szokatlan fényben úsznak a termek s az égő csillárok fényárt lövellnek ki a nyitott ablakokon.

Benn a sürgölődő cselédség asztalok felterítésével foglalatoskodik; künn pedig katonai egyenruhás legénység felnyergelt lovakat vezetget fel- és alá. A tágas folyosó vendégnép zsibong, néha-néha erős hahotában ad tetszésének kifejezést a tréfás elbeszélések és ötletek felett.

Az esi homályban kivehető volt, hogy a kastély tornyán zászló lebeg, s ez elárulá Sárikának, hogy bent öröm van.

- Jaj! Bizonyára atyám jött haza! – így kiált fel Sárika, s megkettőztetett sietséggel iparkodik elérni a kastélyt.

A főkapunál csakugyan atyjával találkozott, ki már aggódva leánya keresésére indult.

- Ugyan hol voltál édes gyermekem az est homályában oly sokáig? Nem is gondolsz haza, s házunk örömére, ha beveheted magadat az erdő sűrűségébe?! Igaz, azt mondotta anyácskád, nagy pontosan haza szoktál jönni a rendes időre, de mégis oly nehéz volt atyai szívemnek téged csak egy percig is nélkülözni.

- Bocsáss meg jó atyám! Nem is gondoltam arra, hogy ma még téged láthassalak, s hidd meg, nekem ma már csak a magány ad örömet.

 - Miért, gyermekem? Korai még neked a magány szeretete. Ezután jönnek reád az igazi öröm napjai. Tudd meg, hogy harcainkat vitézül vívtuk s ma örömnap van házamnál.

- S én csakis annak örvendek, hogy téged láthatlak. Talán vendégeink is vannak?

- Igen, gyermekem! Hoztam vendégeket, hogy akik velem együtt küzdöttek,v elem vigadjanak. Jöjj velem, s lásd a díszes vendégsereget.

Ezzel Sárikát karján fogva felvezeté atyja a tágas lépcsőkön, s bemutatván neki vendégeit, megkezdődött a társalgás.

A hadfiak harci dicsőségeikről, Sárika az unalmas napokról beszélt.

Habár Sárika nemigen kedveltette magát, szépsége mégis egymás után hódítá meg a jelen volt ifjak szívét, kik versengve igyekvének Sárika közelébe juthatni s vele társalogni.

Inas lépett be a tágas terembe, hová már előbb bevonult a társaság, s a ház úrnője előtt meghajtva magát jelenti, hogy az étkező terembe vonulhatnak, mire egy másik terembe mennek át, hol ezüst étkező eszközök s felhalmozott pompás ételek és italok alatt roskadozó asztal mellett foglaltak helyet.

Az arcokon öröm ült, s a kedélyek víg hangulatát elősegíté a serlegekben gyöngyöző bor, a felszolgált étkeket fűszerezé a háziasszony szívélyessége. Csak Sárika volt még mindig szótalan. Mivel nem akarta elárulni, hogy lelkén emésztő érzelmek vívják csatájukat, s elméjét más gondolatok tartják elfoglalva, végtelen nehezére esett neki a jókedv színlelése, mint az világosan kitűnt sajátos magaviseletéből.

Némelyek azt gondolták, hogy talán rosszul érzi magát,m ások pedig visszavonult természetének tulajdoníták csendes magaviseletét.

Egy szerény ifjú ült az asztal szegletén. Sárikától távol, édes atyjának jobbján, ki mint házigazda az utolsó helyet foglalta el. Sárika szemei ezen ifjún függtek s oly jól esett, ha tekintete annak szerény tekintetével találkozhatott.

Régen látta Sándort, de ezen ifjú vonásai oly nagyon hasonlítottak Sándoréihoz s szerény magatartása is oly nagyon emlékezteté őt egykori játszótársára.

Bodonyi János Antal: „Férfi-hűség!”Tavasz van. A természet kezdi felölteni ünnepi köntösét. A rétet és mezőt nemsokára virágok tarkítják, az erdőben pedig bús fülemile csattogás és gerlebúgás hallatszik.

Lelkem elszáll a messze távolba, ama kis faluba, hol a jó testvér síri álmát alussza és emlékezetem visszavarázsolja a boldog gyermekkor eltűnt édenét.

Előttem áll a falut körülövedző szép erdő, melynek zöld pázsitján vidám társaság heverész. Kacaj, víg tréfa és pohárcsengéstől visszhangzik az erdő, melynek néma csendjét máskor csak a kis patak habjainak csobogása szokta zavarni.

Mint valami hópihe egy koszorúban, úgy tűnik ki a társaság közül a szép Selymes Etelka fehér ruhájával, melyhez a haragos föld pázsit oly szép árnyalatot képezett.

Fekete éj sötét szemei ragyogtak és szikráztak, mint kezében a pezsgő, melyet éppen most pajzán kedvvel nyújtott koccintásra egy fiatal hadnagynak.

Nem messze tőlük elvonultan ül Bényei Béla, a község fiatal tanítója, kinek szemei gyakran pihennek meg a szép Etelka arcán, aki mindannyiszor kissé elpirult, valahányszor tekintete a tanítóéval találkozott.

De vajon miért is néz a tanító m oly komolyan rá? Mintha nem is tudná, hogy az ifjú tanító kimondhatatlanul szerelmes a szép jegyző kisasszonyba.

Ozsonna után a társaság fölkelt és vidám dalolás között elszéledt az erdőben. Csupán az ifjú tanító sétálgatott magánosan a tó partján.

- Ugyan tanító úr, mi a neve azon virágnak, mit kezében tart és oly figyelmesen szemlél? - hallatszott mögötte váratlanul egy incselkedő hang, mely nem volt másé, mint Etelkáé.

Az ifjú hirtelen hátrafordult és a virágot odatartva így szólt:

- Hogy e virágnak mi a tudományos neve, az kegyedet úgysem fogja érdekelni. A köznép azonban „Férfi-hűség”-nek hívja.

Az ifjú leány telve negéddel gyorsan elkapta a virágot és hihetetlen kapkodással szertetépve annak szirmait, egy sokat jelentő kézmozdulattal a szirmak nélküli virágot visszaadta.

A tanító megdöbbenve nézett a leányra, aki ily pajkosan viselkedett, - és mit sem szólva tova távozott. Ijedten tekintett utána Etelka, mert érezte jól, hogy most mélyen megsértette azt, aki mindig oly előzékeny volt iránta.

A pajkosság csakhamar eltűnt és az őszinte megbánás sugárzott azon szemekből, melyek a távozó ifjút kísérték, aki egy korosabb nőhöz csatlakozva őt többé figyelemre sem méltatta.

- Eh! De mit törődöm vele -, szólt a szép Etelka -, hiszen vannak még elegen, akik boldogok, ha lábaimhoz rakhatják hódolatukat.

*-*

Tél van. Mindenütt, ahol még csak nemrég virágok illatoztak és madarak csicseregtek, hólepel fedi a természetet.