2018. jún. 18.

Endrődi Béla: Petőfi és Arany levelezése

I.

 A tizenkilenczedik század elején lantos költőinket a romantika holdfénye ringatta dalba. – A romanticzizmus ebben az időben végigvonul egész Európa irodalmán. Francziaországban Chateabriand és Dumas, Angolországban Walter Scott, a németeknél Heine Henrik áll a romantikus irók élén, nálunk Kisfaludy Sándor regéiben születik ujjá a magyar középkor. ez az uj áramlat jótékonyan hat a mult század felvilágositó törekvései után, színes és szelid hullámai nyugalomba zsongatják a kifáradt kedélyeket.

Magyarországon ennek az iránynak követői csakhamar visszaélnek a romantika szelidségével és érzelmességével. A Bajza József körül csoportosuló költők feszes és szabályos mozdulatokkal verik a lantot, minden szenvedélyességet és erőt gondosan eltakaró megindultsággal. Beteges érzékenységükben szinte menekülnek az élet zajló, nyugtalan valósága elől, százszor átcsiszolt, százszor átgondolt formákban és hangulatokban zengve el finom fájdalmaikat. Kisfaludy Károly és Czuczor Gergely – mint e korban a népies formák egyedüli művelői – nem elég erősek ahhoz, hogy minden tekintetben vezetők legyenek. Úgy tünnek fel, mint előhirnökei egy későbbi átalakulásnak, de nem úttörők, csak irányt mutatók. Igy a költők javarésze képzelt és érzett fájdalmak közt vergődik s teljesen a német romantika lágy hangjait visszhangozza.

Ez a képe az akkori magyar lirának. Bár a közönség elfogult jóakarattal lelkesedett érte: dagályos szenvelgése nem lehetett maradandó. Az uj irodalmi áramlat Angolországból indul, hol Percy régi népdalgyüjteménye – már a tizennyolczadik század végén – nemesitőleg hat a népköltészet megismertetésével a műköltőkre is. A francziáknál Beranger, a szabadság és a demokráczia költője fordul rajongva a kunyhók népe felé. A németeknél Auerbach és követői avatják regényhőssé a parasztot. Ez a népies demokratikus irány, mely uj eszméivel egész Európán végigreszket, hazánkban is uralkodóvá lesz politikában, irodalomban egyaránt.

A reform-kor, Széchenyi és Kossuth kora, mely a nemzeti erőt uj öntudatra ébreszti, meghozza a politikai átalakulásokat. Miként e politikai átalakulások az úrbér eltörlésével, az adómentes nemesség megterhelésével s a nem nemesek hivatalviselési jogainak kimondásával, teljesen a nép érdekében történnek, úgy az irodalom iránya, törekvései, valamint termékei szintén teljesen demokratikusak. – 1841-ben alapitja Kossuth a Pesti Hirlapot, 1843-ban mondja ki a Kisfaludy-Társaság népköltészetünk gyüjtésének szükségességét, 1846-ban jelenik meg Erdélyi János népdal-gyűjteményének első kötete s ugyanez évben Tompa Mihály ragadja el a közönséget népregéinek friss, népies hangjával. Ez a nemzeti irány teljes erejével pompázik fel Petőfi Sándor költészetében s ugyanez teszi nagygyá Arany Jánost is, örökre élő nemzeti eszmékké kristályosodva mindkettejük költészetében.

S ez, hogy „a magyar népköltészet ugyanegy sugalmain lelkesültek válik tulajdonképpeni alapjává a két költő mindvégig árnynélküli barátságának, ebből sarjad levélváltásuk, hol derűs, hol borongó, de mindvégig egymást megértő jellege. ezzel a levélváltással, Petőfi Sándor és Arany János levelezésével akarunk bővebben foglalkozni.


II.

Petőfi és Arany nemcsk a tizenkilenczedik század, de az előző és későbbi korok költői közt is kétségkivül a magyarság legerősebb dalnokai. Költészetükkel felragyogtatták a hőskor és a történeti mult legdaliásabb korszakait, egyéniségük erejével pedig aj övendők irodalmi alakulásait irányitották. Az utánuk következő kor költői nagyrészt mind az ő sajátos befolyásuk alatt állnak s ma már tisztán látjuk, hogy Petőfi a magyar lira, Arany a magyar elbeszélő költészet élő, modern klasszikusa. A magyar érzések fanatikus fellángolása, a magyar erények és hibák, lobogások és csüggedezések és főképp a mélységes hazaszeretet megnyilvánulása, mely mindkettejük költészetén átszűrődik: jóformán élőbbé teszi őket ma, mint szereplésük idejében. Arany szinpompás nyelve, epikájának hatalmas belső gerendázata mindig példa és gyönyörüség lesz, Petőfi lírája minden időkben utólérhetetlen tisztasággal fog csengeni a magyar rónákon.

Magánéletük mozzanatait is klasszikus fényben látja a későbbi kor. Amily egyszerű volt az mindkét részről, úgy födte költészetük és sohasem vonta be a hétköznapiasság emésztő patinája. Baráti jobbjukat,m ióta az első „meleg kézfogás” megtörtént köztük, nem vonták el egymástól, szeretetük állhatatos és erős volt s mint minden tettüknek, úgy ennek is hatalmas emlékjele maradt: egymással való levelezésük.

A sűrű levélváltás, mely a két költő közt kifejlődött, egyike a legértékesebb magyar olvasmányoknak. Egymáshoz való viszonyuk, jellemük, lelkületük különböző sajátosságai s a különbözőség ellenére is igaz és őszinte barátságuk érdekessé és széppé teszik a velük való foglalkozást. Nemcsak alkalmat adnak, de határozottan okot szolgáltatnak az elmélyedésre, az odaadó figyelemre, amelylyel soraikat olvasni kell. Mily érdekes a hasonlóság czéljaikban e czélok eléréséért. Mennyire más mindkettő természetben és akarásban, szeretetben és haragban s mégis mily harmónia lengi át soraikat. Egy áttetsző lelki pongyola ez a levélváltás, melyen át kutató szemmel egyéniségük, érzéseik körvonalait sejthetjük.

Az őszinteség és fesztelenség, melylyel e sorok iródtak, tagadhatatlanul előnyére szolgál a későbbi kutatónak. Sem egyik, sem másik bizonyára soha nem gondolt arra, hogy e levelek a közönség elé kerljenek s ezáltal segítségünkre legyenek két költői lélek könnyebb megitélésében s koruk irodalmi törekvéseinek tisztább megismerését czélozzák. Mint a nagy levéliró Kazinczy: egyik sem csiszolta leveleit, még fogalmazványukat sem őrizték meg. Természetesen, szivből ömlenek azok s eltekintve Arany néhány magyarázó jegyzetétől, melyeket szintén inkább magának rótt: nem kiséri őket semmi fölösleges szó. Beszélnek maguk a levelek.

Igy teljesen be lehet látni soraik közt a műhelybe, hol a költészet kohójánál aranyat vált ki a régi salakból ez a két istenadta költő s pörölyük csattogása riadóként süvölt bele a „nagy magyar magányba”…

Szalonta és Pest távolsága, Arany helyhez kötöttsége, Petőfi vándor élete s később, házassága után, a szabadságharcz forgataga: távol tartotta őket egymástól. Barátságuk még ismeretlenül kezdődik, csak munkáik révén látnak egymás lelkébe, de ezáltal is oly közel jutnak egymáshoz, hogy a személyes ismeretség nem volt föltétlen kellék a barátság megszilárditására. Mindössze ötször találkoznak, ismeretségük is rövid, levelezésük tartama két év és öt hónap, de a legérdekesebb két év és öt hónap Petőfi életében, költői virágzásának teljes pompájában s a legérdekesebb két év és öt hónap Aranynál: fellépése, első sikere, irodalmi pályafutásának hajnalkora. A háttér, a kor, az események: egy forrongó század delelőjén zajló változások, uj irodalmi eszmék felsugárzása s egy eltünő politikai rendszer vészes alkonyatja. Két év és öt hónap a magyar történelemben, mely messze kiható erőket érlel magában, hónapokig forrong, kitör 1848. márczius 15-én és pillanatra vérben enyészik el a Világosnál lezörrent fegyvereken. Két év és öt hónap: indulataival, változásaival, bizakodó harczával és csalódásával maga egy egész emberélet.

E két év és öt hónap minden fontosabb irodalmi eseménye végigzajlik a levelezésen. A költői triumvirátus eszméje itt érlelődik és mulik el. A Toldi megjelentetésének körülményeit itt beszélik meg, ugyancsak itt formálódik ki Murány ostroma megéneklésének nemes költői versenye. E levelezés kapcsán nyeri meg Jókai Mór Aranyt az Életképek dolgozótársának, itt ösztönzi Petőfi az „Aranyok Aranyát” a Toldi estéjének megirására, sőt a Toldi szerelmének ködös terve is itt reszket már. Itt osztják ki egymásnak a Shakespeare forditás szerepeit, itt szidják, birálják, dicsérik egymást, itt temeti el Petőfi örökre Tompát, itt értekezik Arany a népies komoly époszról, - szóval a levelezés költői terveik megkapó hűséges panorámája.

Magánéletük gondja, baja, Petőfi szilaj megbántódásai, Arany csöndes csalódásai a levelek soraiban ömölnek szép vigaszt várva és találva a másiknál. Arany itt sirja el fájdalmát a szalontai tűzvész fölött, Petőfi itt tombolja ki dühét Tompára, Vachot Imrére s jövendőbeli apósára. Érzelmeik és indulataik váltakozó játékának, megelégedettségüknek és csüggedéseiknek, örömük, lelkesedésük, fájdalmuk és haragjuk hű tükre ez a levelezés. E hatvankét levél lapjain ott csillog a magyarság minden erénye, lelkesedése; átka és panasza itt sötétlik fel Petőfi soraiban. Első lapjai: derű és álom, az utolsók szavát már fegyverzaj nyomja el. Egyre tüzesebb, harcziasabb és sietőbb minden, azután halálos csönd s a csönd után Arany fájdalmas sikolya:

Behantozatlan áll
Hamvai fölött a hely.
Hol, merre nyugszik ő,
Nem mondja semmi kő,
Nem mondja semmi jel.

a segesvári csatatér halottjával Arany még találkozik álmaiban* (* Arany László említi a levelezéshez irt előszavában, hogy atyja többször beszélt el neki egy-egy ilyen álmot, mely többnyire olyas valami volt, hogy repülve szálltak ketten együtt a levegőben.), s ha lantja megszólal. De a levelezés félbeszakad, töredék marad, bár igy is két élet végtelenül nemes ölelkezése egymással.

III.

Petőfi Sándor és Arany János levelezése az 1847. évben veszi kezdetét. Petőfi költői nagysága ekkor már delelőn van, Arany napja kelőben,de egyesíti őket lelkük egy czélért való lobogása, költői irányuk egymást kiegészitő tulajdonságai.

A Kisfaludy-Társaság 1847. január 23-i ülésén Arany János pályadíjat nyer Toldival s az egyszerű szalontai jegyző ezzel egy csapásra legelső költőink sorába emelkedik. Petőfi is önzetlen lelkesedéssel örül a sikernek, még kéziratban elolvassa Toldit s nehány nappal később – február 4-én – irja első levelét Aranyhoz. Ez a levél veti meg barátságuk alapját, melynek méltó megnyitó zenéje az a gyönyörü költemény, melyet Petőfi első leveléhez mellékelt. Elragadtatását Toldi felett, kellett, hogy verssorokba tördelje s épp ez mutatja ennek az elragadtatásnak legnagyobb, szinte meginditóan mély őszinteségét.

A barátság kezdetén –mint emlitettük – Petőfi neve már ismert és bálványozott. Akadnak ugyan irigyei és ellenségei, de a nemzet érzi nagyságát és csodálja lángelméjét. Nagy változások küszöbén állnak az uj idők kapujába olyan emberek, mint amilyen ő volt. Sokan tudták már e változások kérlelhetetlen bekövetkezését akkor, érezték, jósolták a forradalom kitörését, jósolta maga Petőfi is. Szinte óhajtotta a közeledő átalakulásokat, mert jót remélt tőlük, ha vér és küzdelmek árán is. Azonban a felszin még nyugodt volt, csak az irodalmi mozgalmak élénksége, ereje árult el valamit a jövő nyugtalanságából.

Mindig az irodalom sejti meg látnoki szemmel a politikai jövendőt, terve amaz tetteinek, megálmodja annak cselekedeteit. Igy volt itt is. Petőfi irodalmi álmai: Kossuth politikai cselekedetei. Nem mintha egyik a más befolyása alatt állna, de mindkettőt a század kérlelhetetlen sodra hajtotta titokzatos erők hullámcsapásain.

Petőfi költészete: a demokráczia lirája, az eszményi nemzeti költészet. Arany költészete: a magyar népköltészet, nemesebb tartalmú, művészi formában. Fellépése még jobban megerősiti Petőfiben a népköltészet diadalra juttatásának gondolatát. „hiába, a népköltészet az igazi költészet” – írja első levelében. „Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék s ez a század feladata, ezt kivivni czélja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártirkodnak milliók, hogy egypár ezren henyélhessenek és élhessenek. Égbe a népet, pokolba az aristokratiát!”

Az üdvözlő költeménynek is, melyet Petőfi ez első leveléhez mellékel, ez az alapgondolata:

Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű,
De oly tiszta is, mint a puszták harangja,
Melynek csengése a rónákon keresztül
Vándorol s a világ zaja nem zavarja.

Ime, a rónák hangulatának dicsőitése Arany költészetében, melyet ilyen találóan és röviden sem előtte, sem utána nem jellemzett senki, a lángelme itéletének egyszerüségével.

Arany válaszol az üdvözlő levélre prózában és versben. A válasz prózai része elkallódott, a költői levél ellenben megmaradt. Arany ugyan nem itélte méltónak arra, hogy megjelentesse költeményei közt, halála után azonban napvilágot lát és a tartózkodó, a szerény Arany János minden boldogságát sugározza magából Petőfi barátságának elnyerése pillanatában.

… lelkem lelkéig ér,
Hogy drága jobb kezed osztályosa vagyok!

zengi meghatottan.

Mind a két költő értékelte tehát a vonzalmat, mely kettejük közt ébredt. Megbecsülték és meg is tartották mindvégig ezt a barátságot s életük váltakozó körülményei között hiven támogatják egymást. Petőfi keres Arany munkáinak kiadót, Arany őrzi Petőfi családját szives vendégszeretettel, a szabadságharcz bizonytalan forgatagában. Petőfi segiti úgyszólván Aranyt a Nép Barátja szerkesztői állásához, viszont Arany ugyanebből a jövedelemből támogatja egyszer kölcsönnel Petőfit. Ez apró szivességek mellett azonban itéletben, tervekben, mások iránt való vonzalmukban sokszor egyeznek, soha egy rossz szóval nem érintik egymást s mikor Petőfi Tompával összezördül s Arany békiteni akarja – látva, hogy barátjának kellemetlen az ő békitése -, felhagy szándékával. Petőfi lobbanékony, szenvedélyes természete élénk ellentétben áll Arany mérsékletével és higgadtságával, de épp ez a nagy különbözőség hozza őket oly közel egymáshoz a baráti elnézés erejével támogatva.

E két különböző egyéniség teljes összeforrását sokan és sokfélekép magyarázták. Hogy soha nem kerültek szembe egymással, az részben a különböző erőnek is köszönhető, melylyel a külső élet hatásait fogadták. Tekintsük ifjuságukat: az élet nyomorúságai mindkettőt kipróbálták, Aranyt talán leverték, Petőfit makacsabbá tették. Mindkettő bolyong, vándorol, szinészkedik, Arany belefárad, letelepül s azontúl nem igen mozdul ki; Petőfiben tovább is él a bolyongási vágy, bejárja az országot,külföldre is szeretne menni. Arany önszántából hagyja ott a szinészéletet, Petőfit csak nagyobb irodalmi sikerei vonják el a szinpadtól véglegesen. Aranyt leveri, Petőfit dühbe hozza a kritika, Arany megbocsátó, Petőfi engesztelhetetlen.

S ahogy a külső élet körülményei másképpen hatottak a két költőre, bár e körülmények – mint láttuk – mindkettejüknél hasonlók voltak, úgy irodalmi czéljaikért – bár a czél egyazon – különböző módon küzdenek, mindig egymás mellett, soha mint vetélytársak. „Nevetséges és kisszerű minden irodalmi versenyzés” – irja Petőfi. – „Én sohasem mondtam, hogy ez meg ez eddig fut, tehát én egy mértfölddel még tovább nyargalok; hanem föltettem, hogy eddig s eddig megyek, ha mehetek, a többivel aztán nem gondolok, nem nézek sem jobbra, sem balra. Vége van annak, kit csak a versenyzési vágy kerget s nem lelke vihara ragadja!”

Arany is ijedten hárit el magától minden versengési gondolatot. Ő is, Petőfi is egyszerű szülők gyermekei, bölcsőjük mellett a nép dajkameséi zengtek, gyermekkorukat a népköltészet forrásánál élték, ám később mindkettő más serleggel merit a forrásból, mindkettejüknél máskép kristályosodnak művészivé a népköltészet formái. Petőfi az alföldet magát, a magyar földet dicsőiti, Arany az alföld tipusait, az embereket, a magyar embert, amint az ő szemükkel néz s az ő felfogásuk szerint elbeszél. Petőfit a jelen élet változatainak és érzéseinek ihlete ringatja, Arany komoly költészete a mult eseményein borong. Petőfi lirai erejében öntudatossá nemesedik a népdal közvetlensége, egyszerüsége, ellesi szerkezetük, felépitésük titkait; Arany a nyelvet teszi zengőbbé, amivel a dalok szólnak, de kompoziczió tekintetében a nyugati költők után indul, ezért tökéletesebb Arany és közvetlenebb Petőfi s épp ez, hogy Arany elbeszélő ereje s Petőfi lirai heve sohasem találhattak egymással ütköző utat már a dolgok természete szerint sem - úgy gondolom – épp ez volt legfőbb biztositéka barátságuk mindvégig felhőtelen voltának.

„Mint két kerék egybevágó fogai” – irja Arany László -, úgy illett össze természetük sok ellenkező vonása. És tényleg: Arany engedékenysége paizsa Petőfi hevességének, higgadtságán ellágyul amaz szenvedélye, szerénységén a másik merész önbizalma. Arany tiszteli Petőfi fiatalságát, látva erejét és sikereit, Petőfi meghódol Arany csöndes vágyainak vidéki bajai panaszolkodásában. Egymás természetével és személyével való föltétlen kibékülésük és egyetértésük feledteti hibáikat és tiszteli erényeiket.

Petőfi és Arany barátságát legszebben jellemezte Gyulai Pál a Kisfaludy-Társaság 1883. október 28-iki ülésén, Arany János felett tartott emlékbeszédjében. Helyes jellemzés czéljából e helyen az egész idevonatkozó részt idézni kellene. „A barátság, amely a két költőt összefűzte” – mondja Gyulai -, „éppen oly nemes volt, mint őszinte. Mily különbség köztük s egy eszme és érzés rokonszenvénél fogva mégis hévvel forrnak össze sziveik. Petőfi heves, szilaj ifjú, erélyes szellem, akinek a daczban, küzdelemben mintegy kedve telik. Arany nyugodt férfiú, megtört erélyű, aki kerüli a zajt s inkább magában évődik, mintsem küzdjön. Petőfi költészete az ifjuságé, Arany költészete az érett koré. Amabban megtaláljuk az ifjuság soknemű bús és derült felindulásait, eget ostromló vágyát, édes csalálmait, gyönyörét, büszkeségét, sőt hóbortjait is, emebben az élet egész komoly hangulatát, férfias küzdelmét, csalódásait, vigaszát, humorát és megnyugvását az erkölcsi rend vaskényszerüségében.”

Arany és Petőfi barátsága mindjárt keletkezése pillanatában benső és őszinte. Érdemes továbbidőzni és külön foglalkozni első leveleikkel, melyekből mind e következtetést levontuk. Önkénytelenülés biztosan ébredt a vonzalom, a szív csalhatatlan megsejtéséből és a baráti bizalom törhetetlen ragaszkodásából. „Amely házba bemegyek – irja Petőfi második levelében -, szeretem magamat hanyattvágni a ládán… miután tehát nálad bekopogtattam s te ajtót nyitottál: megengeded, hogy egész kényelmemet használjam, annyival inkább, mert már barátomnak neveztelek s te engemet viszont, és én, részemről, nem szoktam e szót mindennapi értelemben használni s remélem, te sem igy alkalmaztad reám. Igaz, hogy ismernünk kell annak jellemét, kit barátunknak választunk; de hiszen, gondoltam, te az enyémet már ismerheted munkáimból, valamint én kiismertem a tiedet Toldid-ból. Aki ily dicsően festette a gyermeki szeretetet, annak magának is jó fiunak kell, vagy kellett lennie s aki jó fiú, az nem lehet rossz ember, az szép, tiszta, nemes lélek. Ilyennek tartalak téged s ezért neveztelek mindjárt barátomnak…”

Ime mily súlyos és határozott szavakkal köti magát Aranyhoz Petőfi. Mintha hatalmas kalapácsütésekkel róna hidat kettejükközt. Mennyi hit ezekben a sorokban a csalhatatlan érzés tudatával érezve. Mennyi büszkeség és egyuttal mennyi ellágyulás annál, aki nem ajándékoz meg barátságával mindenkit, akinek barátsága valószinüleg úgy, mint gyülölsége és szerelme: drága gyöngy, melyet nem vet minden szemétre.”

„Ezért neveztelek barátomnak.” Hozzátehetjük: nem méltatlanul.

Vihar Béla (1908-1978): Madárka voltál
Madárka voltál, elrepültél,
a messziséggel egyesültél,
az elsuhanó tűnt idővel,
a soha vissza-nem-térővel.

Már ott lebegsz, hol el nem érlek,
a be nem teljesült remények
partján is túl, oly messze-messze,
a fájdalommal eljegyezve.

Halálomon túl is kereslek,
nemzedékek során kergetlek,
hogy egyszer majd karodra lelten
találkozzunk gyermekeinkben.

Vihar Béla (1908-1978): Rózsálik hajnal felé
A Hajnal rózsás combjai között megszületett szilaj fia a Nap.
Isten jó nagyot kacagott és lőn reggel.
Én meg felpattantam fekhelyemről és kijöttem barangolni
a folyó ösvényes partjára,
az ég színkék tányérjába belemártották a fák lombecsetjüket
és kövér felhőket festettek.
Látom a nádas ujjongó vonaglását
víz és szél, szél és fű fiatal szerelmét szállni a puszták felett
kiterjesztett szárnnyal -
Isten képeskönyve világ!
Ballagok a parton (most váltottam tiszta inget)
lépésem belesüpped a fűbe - egy-kettő -
kis lepke, repülő szirom, cicázz erre!
egy-kettő -
nádak zászlói intenek, a folyócska csengője csilingel
én meg csak vidáman járok, kelek
és lépteim ritmusába - hallom - lassan megerősödve
beleszövődik jobbról és balról két-két barátságos lépés,
azután megyünk a part mellett hallgatagon és hárman,
fürtjeinkben bujócskázik a szellő,
terüljasztalka a békességünk,
lépteink dobognak mint a szív -
Anyám nékem a világ, kisérőm a két öreg bölcs, Homeros és Witmann
tudják, hogy szeretem őket,
kankalinkoszorút fonok sárga hajukba,
és pálcát török kezükbe.