2014. jún. 1.

A „Pesti Magyar Társaság” és BessenyeiA 90-es években a magyar nemzeti nyelv ügye az ifjúság érdeklődését is felköltötte. A különböző iskolákban nyelvművelő társaságok alakultak. Az ifjak az önképzés eszközeivel igyekeztek helyrepótolni az iskola, a társadalom és a szülői ház mulasztását Sopronban az ev. líceumi magyar társaság, - mely nemrégiben ülte meg fennállásának századik évfordulóját, kiadván ez alkalomból Kovács Sándor theol. hallgatónak a száz év történetét tartalmazó monográfiáját* (* A soproni ev. lyceumi magyar társaság története 1790-1890. Írta Kovács Sándor, theol. hallgató, a társaság tagja. Sopron. Kiadja a Magyar Társaság. 1890.) indítványára öt taggal 1790. márc. 20-kán alakult meg. Az öt közt volt Németh László is, ki – tudtommal – az európai államok statisztikáját első írta meg magyar nyelven* (*Az európai nevezetesebb országoknak rövid leírása Németh László a sopronyi és erdélyi m. társaságoknak tagja által. Soprony, 1795.) s ki tanulói pályájának bevégzése után is Kis Jánossal együtt, mint ú. n. „érdemes társ” vagyis tiszteletbeli tag a legmelegebb pártfogásban részesítette a társaságot. A nagyenyedi kollégium növendékei, valamint a pesti ifjúság követték a soproniak példáját. Az egyetemi hallgatók körében 1791-ben alakult meg a „Pesti Magyar Társaság”.

Önképző-társulatok voltak ezek, de egészen más szempont alá esnek, mint a modern iskolai önképzők. Politikai missziót végeztek abban a korban, midőn a nemzeti nyelvet jogaiba kellett visszahelyezni. S éppen mert politikai jelentőségük volt: bölcsőjüket a legjelesebb hazafiak és ama vármegyék vették körül, melyek a nemzeti aspiratióknak részint kezdeményezői, részint gyámolítói valának.

Greguss Ágost: A beteg királyGreguss Ágostnak 1878-ban, az Athenaeum kiadásában megjelent „Meséi” között van egy, „A beteg király” című darab, melyet, mint nagyon is párhuzamosnak nevezhető művet egy 1799-1873-ig élt holland költő, P. T. Helvetius van den Berg „A boldog” (De gelukkige) című költeményével szembeállítva óhajtok bemutatni. (Ez utóbbi megjelent egy „Proza en Poezie, bij A ter Gunne te Deventer” című kötetben.) Mindkét költeménynek tárgya az, hogy egy király megbetegedvén, egy bizonyos csodadoktor azt tanácsolja neki, hogy ha meg akar gyógyulni, egy magát boldognak hirdető ember ingében aludjék egy éjjel. Hosszas keresés után találnak is udvaroncai egy ilyen magát boldognak tartó embert, de akiről inget lehúzni a király számára nem sikerül, azon egyszerű okból, mert inge nincsen.

Hogy honnan vette Greguss e tárgyat, ő maga nem említi, de nagyon valószínű, hogy nem a saját találmánya. Igaz ugyan, hogy amelyik meséhez Greguss a tárgyát máshonnan vette, e körülményt ő maga, rendesen felemlíti éspedig vagy beleszőve magába a mesébe, mint ahogyan ezt „Az oroszlán és szamár meséje” című darabnál teszi, egyenesen megnevezve Lachambeaudie francia írót, kitől tárgyát kölcsönzi, vagy „A toll meséje” című darabnál, hol az utolsó versszakban nyíltan bevallja, hogy: „e tollhistóriát Britanniából hoztam át”; vagy pedig a margón jelzi a forrást, melyből merített, mint p. o. „A patkány házassága” című darabnál, melyről megjegyzi, hogy „az angol udvarnál élt breton Marie de France meséje a XIII. századból, mely azonban csak egy hindu eredetinek a változata”: mindazáltal én a fentebb említett „A beteg király” című mesét, bár a forrásra utaló megjegyzés nincs beleszőve, sem a margón nincs jelezve, nem tartom eredetinek avagy a nagy szellemek puszta találkozásának.

Halotti búcsúztató 1633-bólAz alábbi verset 1633-ban szerzették ifjabb Betehlen István gróf temetése alkalmából, mely azon év március 24-én ment végbe „nagy solennis pompával” Gyulafehérvárott. Az elhunyt Erdély egyik legkiválóbb főura s fő tisztviselője – Várad főkapitánya – volt s korai halála élénk részvétet keltett. Atyja Bethlen Gábor fejedelem testvére, maga pedig a fejedelem kedvence volt, kit saját költségén neveltetett s egy ideig a trónra akart emelni. De a fejedelem második házassága a tervet megdöntötte. Ifjabb István gróf 1627-ben vette nőül Murányban Széchy Máriát, de már 1632. december 23-án özvegyen hagyta fiatal hitvesét.

A vers, mely az akkori szokások szerint a temetés alkalmával szavaltatott el, valószínűleg valamely egyházi férfiú műve s itt-ott költői tehetségre is vall. Főbecse azonban a korszellem visszatükrözésében, kortörténelmi jelentőségében rejlik. Egy tizenhetedik századi hiányos másolatban találtam meg a Nemzeti Múzeum Tunyoghy-gyűjteményében. Az egész költemény eredeti címével így hangzik:

Rithmi Hungarici in obitum Ill. ac magn. dmni domini ComitisStephani Bethlen Junioris Albae Juliae declamati.

Vesd le óh magyar nép az friss öltözetet,
Ládd nem illet téged mint egyéb nemzetet;
A szüntelen sok gyász úgy megkörnyékezett.
Bár az vigaszságot már te meg se említs,
Dolgod csak az legyen, hogy köntöst feketíts,
Teljes életedben csak sírj és tort készíts.
Mert mi haszon néked az gyászt le is vetned,
Rövid idő mulva ha meg fel kell venned,
Hiszen jobb örökké hollószínt viselned.
Különben te pedig ha jól meggondolod
Mellőled mind elhull régi ősgyámolod,
Csaknem támasz nélkül vagyon már oldalod,
Tekintsd el, számláld meg az ország főrendit
Sok nagyságos nemnek érted immár végit,
A kik vagynak ujjak, keveset látsz régit.
Ne hozzam bár elő amaz nagy urakat,
Dobót, Kendit, Magócst, többeket sokakat,
Kiknek rikán látod már maradékjokat,
Csak említsem az nagy Báthori nemzetet,
Ki Erdélynek sok jó fejedelmet nemzett,
Az töröknek pedig gyakor  igyet szerzett.
Hova lött? Báthory Andrásban elfogyott,
Mert ő fiúágot utána nem hagyott.
Magyarság! Ha látod, kárt vallottál nagyot,
Jó fád száradott ki, csak szállj hát magadban,
Mert hazádnak sűrű háborúságában,
Sokszor megnyugodtál ennek árnyékában,
De immár kiaszva többé meg sem zöldül
Kidőlt törzsökiből, fiatal sem zöldül,
Azért már székedben Báthory úr nem ül.
Bizony ez esetem volna igen méltó.
Bőv könyezésedből, hogy áradna mély tó,
Ha volna közüled valaki háladó.
De mivel hogy nincsen, mert emlékezeti is
Majd eltöröltetik, nem szánja senki is,
Urak tanuljatok, mint járhattok ti is.
De talán magadat azzal vigasztalod,
Az Báthori nemnek noha fogytát látod,
De az Bethleneket ő helyén találod.
Szép vigasztalás az, csak volna állandó,
De mely bizonytalan és mely változandó,
Ihonn bizonyságot tehet az koporsó,
Melybe szegeztetett ifjú Bethlen István,
Maradékja sincsen egy is holta után;
Reménységed azért ebbe maradt csonkán.
Öreg urunkban1 is bizodalmad csekély,
Mert már sok ideje, hogy ő nagysága él
Nem tudod mely órán éltének véget ér,
Ifjú Bethlen Péter2 maradhat egyedül,
Az bokroson felnőtt nagy Bethlen nemzetbül,
Az kit állíthatnál elődbe reményül.
De ő nagysága is vagyon még társ nélkül,
Sok irigy is forog ifjú feje körül.
Nem tudom ennek is szíve meddig örül.
Félek, haj mint Jónás régente, csak úgy jársz,
Hajlékot hervadó borostyánból csinálsz,
Megrágják gyökerét, árnyékától megválsz.
De az isten dolgát hát ne hánytorgassuk,
Jövendő kárunkat bár ne hánytorgassuk,
Csak az jelen valót mostan sirathassuk.
Mert ha ez szomorú selyére tekintek,
Méltán két orczámra sűrű könyet hintek,
És egy siralomra minden rendet intek.
Siradt Magyarország ifjú Bethlen Istvánt,
A ki míg élhetett, megkérdette, ki bánt!
S melletted mindjárást kitámadni nem szánt.
A kereszténységnek volt erős bástyája,
Kinek bátorsággal rejtezett alája.
Minden csendülésben körül Várad tája,
Eszét s vitézségét látta Bodrog, Tisza,
Ellenségét rajta mint kergette vissza.
Sírjatok s ne legyen hát vizetek tiszta.
Kemény természetű ti is vitéz hajduk!
Lágyítsák szívetek, avagy csak most az búk,
Mikor kinek-kinek két füle jajja zúg.
Mert amaz jó szivű, okos vezéretek
Kinek botja után bízvást mehettetek,
Elesett, szánjátok, íme előttetek!
Hát te gyászban borúlt szép haza, Erdély föld
Mint tetszik az pohár, melyet isten megtölt?
Úgy látom, tavaszod, hogy fekete s nem zöld.
Tavasz erdőt-mezőt gyászból vetkezteti,
Sok szép külömb-külömb színbe öltözteti,
Erdélyben az embert gyászba fertezteti.
Tavasszal az elment madarak megtérnek,
Házunkon, szádunkon tőlünk szállást krének,
Erdélyben uraink tőlünk búcsut vesznek.
Tavasszal az megholt férgek feltámadnak,
Minden sok állatok akkor szaporodnak,
Erdélyben emberek kivesznek és fogynak.
Siralmas hát neked Erdély ez a tavasz,
Melyben igen hasznos fiatal fád kiadsz.
Kicsoda? kérded-e: gróf Bethlen István az.
Ha szülsz és ha nevelsz ily fiat nem tudom,
István koronád volt, azt vallom és hallom.
Meghervadt koszorúd, azért azt mondhatom,
Tekintetes urunk kegyes fejedelmünk3,
Ebből elértheted most, miért kesergünk.
Azért, mert igen nagy kárt vallott nemzetünk,
Melyen nagyságod is méltán kesereghet,
Mivel hogy reád is ez kár kiterjedett,
Mert előtted halva ládd egy nagy hívedet.
Ez kihez hasonló közüled sok nem volt,
Mert minden ügyedben veled együtt élt s holt,
Mást nem gondolt s mi volt, az mind előtted szólt,
Alexandert hallom, hogy griffmadarakon
Egy állat repesett felhők közt magoson
Nagyságod is majd így járt Bethlen Istvánon.
Te nagyságod pedig az Zólyomi Dávid4
Nem szomorkodol-e, mint régen szent Dávid,
Mikor az gonosz hírt gyilkos szolga megvitt?
Ki mihelyt meghallá holtát Jonathánnak,
Mint ő szerelmese lelki barátjának,
Bocsátkozik mindjárt im igen sírásnak:
Óh az Izraelnek – úgymond – ékessége
Oh zsidók vezére, seregek istene,
Látod-é mint veszett az nép erőssége!
Ne mondjátok azt meg Ascalon városban
Se ne hirdessétek Gádnak hazájában,
Hogy ne tussoljanak az ő halálában.
Ti Gilbo hegyei és ti magos mezők,
Ne szálljanak rátok harmatok és esők,
Mert Sault és Junathánt, tőletek elvették.
Oh jó atyámfia, óh vitéz bajtársom!
Kellemetes, serény ifjú Junathánom,
Én nekem kész halál tőled megválásom.
Te is mondok ekkép őt nem sirattad-é?
Ne hirdessék szélyel meg nem tiltottad-é?
Halálának helyét meg nem átkoztad-é?
Mert ez volt egyetlen egy hű Achatesed
Tégedet mint magát féltő Piladesed,
Szóval sógorod volt, mint tulajdon lelked.
Kétséges dolgokban volt biztos tanácsod,
Szándékodnak végben vitelében másod
Jódon örvendező s kártól őrző társod.
Erősek voltatok mint két oroszlánfi
Meglett, akartatok valamit ketten ti,
Ellenetek nem mert mocczanni is senki,
Török, német, lengyel tudta neveteket
Kérdezte s becsülte vitéz híreteket
- - - (Ez a sor hiányzik.)
Csudálatos vala az ti egyezségtek,
Ettől félt s rettegett minden ellenségtek,
Mert tudta bosszut áll másikért egyiktek.
De jaj elválátok s egyedül maradál:
Óh szép pár társaság két felé szakadál,
Erőtlen vagy immár, hogy meghasonlottál.
Már Zolyomi uram vigyázz s ódd magadat,
Többed magaddal járd s ne éjjel utadat,
Mert most eltemeted legfőbbik strázsádat,
Megnézd falatodat s úgy mártsad a tálban
Meglásd s úgy igyál, mi vagyon a pohárban,
Mert a ki vigyázott, ezentúl száll porban.
Ezután elhigyjed találkoznak többek,
A kik életedre titkon s nyilván törnek
Ha okoson nem jársz, bizony meg is ejtnek.
Szép hírrel tündöklő Bethlen-familia!
Érzed-e számodnak, hogy esik nagy híja
Csorba vagy, mert meghalt egy jó atyádfia.
Kicsinyből hirtelen nagygyá nevekedtél,
Félek rajta viszont, az mint hozzá kezdtél
Ennél hirtelenben meg ne kevesedjél.
Uram Bethlen Péter sírsz-e avagy vigadsz?
Vendégeket torba vagy lakásba hivatsz?
Mert örömmel, búval most egyaránt víhatsz?
Menyegződ előtted, azon örvendezhetsz
De viszont éltedben azon kesereghetsz,
Hogy bátyád uraddal ott nem tisztelkedhetsz,
Nagyságos asszonyom, Zólyomi Dávidné,
Hajadon kisasszony és te Gyulafiné!
Eszes bátyátokat nem könnyezitek-é?
Hozzád nem is szólok, nagyságos asszonyom!
Szomorú özvegység, a kit az földre nyom,
Idegen földön vagy árva, nehéz tudom:5
Sőt nagyságodnak is baját nem nevelem,
Atyai szívedet szóval nem terhelem,
Hanem mint Timathes régen, azt művelem.
Volt Agamemnonnak hajdon egy leánya,
Kinek neve vala szép Iphigenia.
Ez egykor vitetik feláldoztatnia,
Hanem egy setét gyászt boríta reája,
Jelentvén, hogy senki képíró pennája
Az szülék bánatját ki nem rajzolhatja.
Én csak is azt mondom, mint Jakob két fián,
Vagy az nagy Tobias kisebbik Tobián
Kis Bethlen Istvánon úgy sír Bethlen István.
Te pedig ő neki sok kedves jószága,
Mely volt benned Magyar és Erdélyországa,
Keseregj, mert elkölt urad urasága.
Legelsőben is te szép erős ház Déva
Siránkozz, kiáltsd fel nagy keservvel éjha!
Mért hogy megevéd az almát anyánk Éva!
Hogy már mindeneknek meg kelletik halni,
Meg kell váraitól s javaitól válni,
És az föld gyomrában rothadásra szállni!
Nyisd fel szemeidet, tekintsd meg te Hunyad,
Az halál völgyében te urad hol szunyad,
Már szemed álomra nincs kiért behunyad.
Az tót, mely körülvett, könnyeiddel Ecsed
Töltsd meg, mert epessze szíved erős eczet,
Hogy kegyelmes urad belőled kiesett.
Csudálom szép orczád te neked is Várad
Az könnyhullatástól ha mostan megszárad
Midőn minden jónak szeme könybe lábad.
Máramaros sirasd jámbor ispánodat,
Óh Transylvania te is jó szolgádat
Egygyel kevesebben kivánják sok jódat.
Sok az uralkodó, ritka az hű szolga,
Vesző félben azért azt országunk dolga.
Zsírját minden szívja, javát kevés toldja.
Féltem, igen féltem azért szegény Erdélyt,
Hogy rövid időn ér az valami veszélyt.
Mert elszedett Isten sok fő kegyes személyt.
Kiknek ha neveket kezdeném számlálni,
Beszédemben olyan gond volna találni;
Verseimet azért fogom abban hagyni.
Gyakor könyörgéssel csak az istent kérjük,
Ne engedje, hogy mi az időt megérjük,
Hanem fő - - - nkkel magunk egymást tégyük.
(Az utolsó sornak a kéziratban nincs értelme!)

1) Az atya: idősb gróf Bethlen István
2) Idősb István fia
3) I. Rákóczy György
4) Az elhunytnak sógora
5) elhunyt özvegye, Széchy Mária

ACSÁDY IGNÁCZ


Forrás: Irodalomtörténeti Közlemények 1891. 1. évf. 1. füzet

Miért bujdosott Vörösmarty 1849-ben?Szabadságharcunk leveretése után Vörösmarty is bujdosásnak indult Bajzával együtt. Bajzának még esetleg lehetett oka erre, nehány forradalmi színezetű költeménye miatt, de Vörösmarty bujdosásának okáról eddig sejtelme sem volt az irodalomtörténésznek. Legalább életírója, Gyulai Pál, semmiképp se képes indokolni e tényt, mert Vörösmarty sokkal komolyabb ember volt, hogysem csak azon számításból, hogy mások által tartassa el magát (mint akkor igen sokan tették), foglalkozott volna a bujdosással, mint divatos kenyérkeresettel. Az sem elég indok, hogy Vörösmarty a kegyelmi törvényszék bírája volt, mert hisz ez intézménynek csak egyetlen ülése volt s az is felmentéssel végződött, de meg Vörösmarty épp azon korábbi országgyűlési szavazatával, melyért Petőfi versben támadta meg, a conservativ párt híveül mutatkozott s általában annak is tartatott. Hogy őt az osztrák kormány is ilyennek tartotta, bizonyítja az is, hogy Batthyányi Kázmér összes javai lefoglalása alkalmával 1849 végén, a gróf által Vörösmarty számára adományozott 500 forintnyi évjáradékot, mint e jószágok terhét, szó nélkül fizettette ki a költőnek – haláláig. E „jó vélemény” jórészt Petőfi ösmert támadásának volt köszönhető az olasz háború megszavazása alkalmával.

Egy régóta lappangó okmány előkerülése világot vet e körülményre. Vörösmarty 1849 április havában Debrecenben részt vett mint képviselő az országgyűlés tárgyalásaiban s bár a trónvesztést kimondó április 14-iki ülésen nem is volt jelen, április 5-én aláírta „A radikál párt programmja” című okmányt, melynek három pontjában a trónvesztés kimondása benne foglaltatik. E három pont így hangzik:

„1. Egy és oszthatatlan Magyarország, teljes önállással és függetlenséggel.
„2. Magyarországnak demokrata köztársasággá alakítása.
„3. E magas czélok elérése végett, elvetvén minden félrendszabályt, elhatározott, bátor politicának követése.”

A 122 aláírású okmány élén Ujházy László és Horvát Boldizsár állanak. Az ív első hasábján 17-ik helyen áll e név „Vörösmarty Mihiál m. k.” ismert aláírásával.

Ez egyetlen aláírás miatt kellett Vörösmartynak bujdosnia, szerencséjére azonban ez okmány teljesen biztos kézben volt.

U.

Forrás: Irodalomtörténeti Közlemények 1891.