2017. szept. 2.

Dr. Kapossy Luczián: Reviczky Gyula szerelmi költészeteI.

Madách Ember tragédiájának utolsó jelenetében Ádám e szavaira: Csak az a vég! – csak azt tudnám feledni! az úr e fenséges gondolattal felel: Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál! Annyi sikertelen küzdés, annyi hasztalan harc után, annyi keserű kiábrándulás után: az úr nem kutatásra, hanem csak küzdésre utasítja Ádámot, mert karja erős, szíve emelkedett, keressen vigasztaló megnyugvást a munkában, a küzdésben; ebben keresse s találja boldogságát, mert a küzdés, a munka fölemel, kielégít – s boldogít. E magasztos eszme nyer kifejezést Reviczky egyik gyönyörű költeményében: A küzdelemben. Az első versszak a duzzadó ifjúság, az álmában még nem csalódott, keserűséget nem tapasztalt ifjúság hangja, azé az ifjúságé, mely előtt ott az egész élet rózsás ábrándjaival, vérmes reményeivel: excelsior, itt minden a tied! A második szak megnevezi a célt: a dicsőség, az ifjúság – e mindent jelentő szó – s pedig örök ifjúság, a lélek ifjúsága, melyért való küzdelemben csüggedni bárgyúság; a harmadik szak az associatió alapján  szépen fűződik e szóhoz: csüggedés, mely bút, könnyeket szül, de a búfelhő, könnyár az ifjúságnál csak virágmagokra hull, csak virágot nevel, dalt termel, s az álom, a phantasia, e bánatfelhő áztatta magból kelt virágokból szövi a koszorút; a negyedik szakban már a tapasztalás hangja zendül meg, de nem keserű, fanyar hangon, a világ – az ő egészében – szívében megmaradt bűvös, lelkesítő eszmekörnek, ideálnak, bár maga a valóság elérhetetlen, a vég – istentitok, de érte küzdeni, munkálni gyönyör: excelsior, a küzdelem gyönyör. E fölemelő gondolattal végződik e szép költemény s valóban meglepő, hogy aki ily szépen zengi: a küzdelem gyönyör, hogyan fejlődhetett irodalmunkban a quietismus dalnokává, hogyan lehetett ábrándvilága korán fakóvá, reménye összetört hajóvá, hogyan zendülhetett meg lantján oly megkapó akkordokban a lemondás búja, a néma hervadás:

Vágy, szenvedély bevonja szárnyát,
Dalaim immár csendesek:
Bennük csak néha-néha zendül
Egy álom, egy emlékezet; -

hogyan találhatta meg a kiábrándító valót az, aki a világot bűvös, fényes eszmekörnek ismerte:

Tengődve élek a rideg valóban,
Mióta lelkemet nem áltatom

mert:

Nem akarok újra élni,
Nem kivánok visszatérni
Sem az égbe, sem a földre,
Csak aludni mindörökre!

II.
A Magány költőjének költeményei magukban foglalják Reviczky életét. Minden művésznek sajátos jellemét alaphangulata s képzetműködése adja meg; a kedélyi alaphangulatot az egyén fizikuma s életkörülményei szülik. A magány, az elhagyottság szegődött bölcsőjéhez, borongó árnyat vetve csecsemő korára, dajkadalának refrainje volt: nincsen apád, nincsen anyád! Anyját akkor veszté el, mikor még nem is ismerte, mikor a legnagyobb szüksége volt volna az édesanyai szeretet jótékony melegére; édesanyja emlékéből csak szomorú ravatala él lelkében:

Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer,
Fehér ruhában láttam őt,
A lemenő nap fénysugára
Reszketett ajkán, zárt szemén
Apám ott állt a ravatalnál,
És velem együtt sírt szegény;

anyai örökségéből is csak egy imakönyv maradt

Aranykötésű imakönyvet
Hagyott rám örökűl anyám.

Apja pazar, könnyelmű életet élt, gyermekét rokonaira bízta, majd fiának anyai örökségét is elharácsolta, miért „Reviczky Gyula kénytelen volt az élethez való igényeit s családi gőgjét felszító nevelés (?) után egész életén át nyomorral küzdeni” (Koroda P.); atyja másodszor is megnősült; nőül vett egy varrólányt; mostohája körében töltött első estéjét maga írja le az Apai örökségben: a nyomor látása, a szülői szeretetnek hiánya szótlanná tették a 10 éves gyermeket, a szülői ház keserű emlékekkel vésődött érzékeny szívébe:

Szidott, gyűlölt, haraggal néze rám,
Nagy dáma volt s kevély a mostohám
Én egyebet sem láttam, mint halált:
Apám, anyám korán a sírba szállt

sóhajt föl Árva fiú c. költeményében. Valóban rövid élete alig-alig derült, folytonosan borongó, szomorú.