2014. márc. 17.

Reneszánsz jegyek Shakespeare Rómeó és Júlia című tragédiájában


 Forrás: www.wikipedia.org

I.
a)      A reneszánsz Itáliában
b)      Az angol reneszánsz
c)      Shakespeare színháza
II.
a)      A dráma témája
b)      A középkor és a reneszánsz szembenállása
c)      A mű szerkezete
d)      Reneszánsz elemek:
         -        érzelmek
         -        életfelfogás
         -        személyek
         -        nyelvezet
III.    Shakespeare helye az irodalomban

A 13-14. század tájékán az olasz városállamok meggazdagodott polgárai új életformát alakítottak ki. Az életet szabadon akarták élvezni, felfedezték a szerelmet, a szellem szabadságát és a művészet szépségeit. Új stílusú életfelfogásuk igazolására feltámasztották a görög kultúrát, mohó kíváncsisággal ásták ki a régi szobrokat, felkutatták a latin és a görög szerzők műveit. Az antik kultúra újjászületése miatt reneszánsznak nevezzük a nyugat-európai művelődéstörténetnek azt a szakaszát, amely 1300-tól az 1600-as évekig tartott.

Erre az irodalomtörténeti korszakra az emberközpontúság, a tudomány és a művészet tisztelete jellemző. Két alapvető szellemi áramlata van: a humanizmus, amely a művelődés célját az emberiség eszményének megvalósításában látja, és a reformáció, aminek célja a vallás megújítása.

Anglia a 16. század végére Európa nagyhatalma lett, mohó gyarmatosításba kezdett, aminek hatására az ország gazdagsága rohamosan nőtt, s ez kedvezően hatott a tudományokra és a művészetekre is. A kultúrának ezt a századvégi virágzó korszakát nevezzük angol reneszánsznak.

A korszak idején csak Angliában lett a dráma az irodalom vezető műneme. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy itt lehetett leginkább érzékelni a közelgő polgári forradalom előszelét.

Az angol reneszánsz egyik legkiemelkedőbb drámaírója William Shakespeare, akinek nemcsak művei, hanem színpada is igen híres. 1599-ben készül el az általa létrehozott Globe Színház. A színpad jellegzetes hármas tagolása lehetővé tette a különböző színterek gyors váltását, a térbeli és időbeli távolságok merész áthidalását. Előszínpada az utcai jelenetek, hátsó színpada a  szobai jelenetek bemutatására szolgált. Az erkélyt a térbeli különbségek (várfok, hegy) kifejezésére használták.

Shakespeare egyik legismertebb, s általam a leginkább kedvelt műve a Rómeó és Júlia. A darabban két ősi emberi szenvedély, a gyűlölet és a szeretet tragikus szembenállása a téma. A dráma műfaját tekintve tragédia. Ez a mű kifejezi a sötét középkor és a reneszánsz közötti szöges ellentétet.

A régi középkori világot, a középkori erkölcsiséget képviselő szülők és Paris gróf áll szemben a már új, reneszánsz életszemléletet képviselő Rómeóval, Júliával és Lőrinc baráttal. A műben nem nemzedéki problémáról van szó, nem arról, hogy a szülők másképpen gondolkodnak, mint gyermekeik, hanem arról, hogy két különböző világszemlélet ütközik össze egymással.

Úgy mint a többi tragédia, ez is öt szerkezeti egységre tagolható. Az első ilyen nagy egység az expozíció. Itt olvasható a helyszín megjelölése (Verona). Megtudhatjuk, hogy a Capulet és a Montaque család között ősi viszály dúl, amelynek az okát már senki sem tudja, de a gyűlölködés olyan erős, hogy még a szolgák is összevesznek.

A bonyodalomban Rómeó és Júlia, a két ellenséges család sarja, Capuleték bálján kölcsönösen egymásba szeret anélkül, hogy tudnák, ki is a másik valójában.

A cselekmény kibontakozása a híres erkély-jelenettel kezdődik. Rómeó és Júlia kölcsönösen vallják meg egymásnak lángoló szerelmüket, és megegyeznek abban, hogy másnap összeházasodnak. Ezzel az egybekeléssel nem lázadni akarnak, csak kapcsolatukat és érzelmeiket akarják szentesíteni. Júlia dajkája és Lőrinc barát segítségével a kélt fiatal a következő napon valóban összeházasodik. Ezt az idilli állapotot töri meg a következő felvonás. Tybalt, Júlia unokabátyja halálos sebet ejt Rómeó barátján, Mercurión, mire Rómeó a bosszúvágytól hajtva megöli Tybaltot. Tettéért Rómeót száműzik, de előtte még egy között éjszakát töltenek a szerelmesek.

Júlia kezét megkéri Paris gróf, és apja, lánya engedetlensége miatt, előbbre hozza az esküvőt. Kétségbeesett helyzetében a lány Lőrinc baráthoz fordul segítségért, aki olyan álomport ad nekik, amitől néhány napig tetszhalott-állapotba kerül. Júliát eltemetik a családi kriptába, közben pedig Lőrinc barát egy futárt küld Rómeóhoz, de a halálhír hamarabb jut el Montavába, így a fiú nem tudja meg az igazságot. Visszatér Veronába, és miután meglátja Júlia holttestét, megmérgezi magát. Júlia felébred a tetszhalál-állapotból, s mivel szerelmét holtan látja, ő is véget vet életének Rómeó tőrével. Ez a pillanat, a két fiatal halála képezi a mű tetőpontját.

A megoldás végül a két ellenséges család kibékülése lesz: Montaque Júliának, Capulet pedig Rómeónak állít aranyszobrot.

A mű reneszánsz jellegét számos, a korra jellemző vonás támasztja alá. A már említett kélt világszemlélet összeütközése, a szenvedélyes érzelmek, a lángoló, mindent elsöprő szerelem. Életvágy, életöröm fejeződik ki a drámában. Rómeó és barátai szeretik az életet, annak minden örömét és lehetőségét ki akarják használni.

A dráma reneszánsz vonásokkal rendelkező szereplője Lőrinc barát, aki segíti a szerelmeseket, elítéli az érdekházasságot, mert számára fontosak az emberi érzelmek.

A Rómeó és Júlia szövege nyelvi bravúrokkal gazdag. Ilyen például a dajka locsogó szószátyársága, állandó elkalandozása. Tökéletességéhez a fordítók is hozzájárultak, teletűzdelték szójátékokkal: azonos vagy hasonló hangzású, de különböző értelmű szavak meglepő, váratlan összekapcsolásával.

Az angol reneszánsz drámairodalom legnagyobb alkotója Shakespeare. Munkásságát nem lehet felmérni, hiszen sorai szállóigévé, alakjai jelképekké váltak. Művei óriási hatást gyakorolnak a mai napig is a világirodalomra, a magyar irodalomra. Shakespeare a lélektani szituációk ábrázolásának legnagyobb mestere.


Forrás: Házi dolgozatok könyve 1. – A kezdetektől a felvilágosodás irodalmáig – Szerkesztette: Maczák Edit – ITEM Könyvkiadó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése