2016. okt. 23.

Nyekraszov: Úton





Unom magam. Beszélj valamit
Jamscsik* barátom énnekem,
Gyújts egy nótára, hadd mulassak
Vagy egy katona-éneken;
Vagy mondj mesét, tán megnevettetsz,
- Borravalód majd megkapod, -
Vagy beszélj arról: miket láttál?
- "Uram, magam is bús vagyok.
Megbúsított a feleségem...
Bevitték őt, mint kis leányt
Az urasághoz s ott nevelték
A kisasszonynyal egyaránt,
Irni, olvasni és himezni,
Verni a zörgő tamtamot,
Egy szóval minden úri tempót
Megtanult ő ifjonta ott.
Nem úgy öltözött, mint minálunk
Szokás: száráfánt nem viselt,
Hanem selyembe' járt s evett jó
Mézet, kását,** a mennyi kell.
Akár egy született kisasszony,
Oly csinos volt, oly szép, remek,
(Nem ám mint a paraszt leányok!)
Úgy, hogy már egy úr kérte meg,
(A kocsis, Iványcs Toropka,
Azt mondta, hogy tanár); na, jó!
Ám elmaradt a lakzi, mert hát
Úrnak paraszt mégsem való.

Férjhez vették s Pityerbe*** vitték
Az uraság kisasszonyát,
Az úr pedig a lakzin tul is
A birtokon maradt tovább,
De beteg lett s pünkösdi éjjel
Isten magához vette őt;
Szegény Grusá**** árvább maradt, mint
A milyen árva volt előbb.
Egy hónap múlva jött a vő és
Átszámolta a lelkeket,
S betekintett Grusához aztán,
Miután még dézsmát szedett.
Megsértette talán a leány őt?
Vagy nem járt tán a kedviben?
Elég az: Grusát visszaküldték
A falujába iziben.
S hej, ott az élet oly nehéz lett
Hó-arczának, finom kezének!

Bajomra én meg éppen akkor
Tizenkilenczéves valék,
S elvétették velem Grusát;***** hajh!
Mennyi sok baj jött arra még!
Ő szótalan... kaszálni nem tud,
Sem járni a tehén körül...
Nem volt rest, csak kirítt a munka
Kezéből véghetetlenül,
Ha úr-dolgára ment szegényke,
Vagy hogy ha hordott fát, vizet,
Szinte megesett rajta szívem,
De hát a jobbágy így fizet...
Nem tetszik semmi... most a kandúr
Karmolta meg lábát, mijét,
Majd megintlen a száráfánban
Nem tud mozogni semmikép;
Ha a szomszéd jön, ő kisurran,
És titokban epekedik...
Elrontotta az úri élet,
Beh jó asszony lett vón' pedig!

Valami portrét bámul egyre
S olvas valami könyveket;
Még elrontja a gyermekünk is:
Aggódtam gyakran e felett;
Tanítja írni, mossa, nyírja,
Mint egy úrfit: fésülgeti,
Megverni nem veri, de sőt még
Verni nekem sem engedi.
- De nem tartott soká. Az asszony
Halvány... sovány... szédelgve mén...
Alig eszik egy-egy kanálnyit - -
És egyszer csak meghalt szegény.
Mi baja volt? én nem gyötörtem,
Sem ok nélkül nem szidtam őt,
De még inkább meg is becsültem
A szegény, gyönge szenvedőt...
Verni sem vertem őt - kivéve
Ha részeg voltam néha-nap - -"

- Elég jamscsik, elég; egészen
Jól elhajtád unalmamat - -

(* Posta-kocsis)
(** A kása kedvencz eledele az orosz köznépnek.)
(*** Pityer = népiesen Szent-Pétervár.)
(**** Leány-név.) 
(***** A jobbágyság idejében az úr parancsolt ebben is.) 
 
Forrás: Orosz költők – Fordította Szabó Endre – Bp. Szépirodalmi Könyvtár Kiadóhivatala 1891.

Tolsztoj: A farkasok







- Népies ballada -

Mikor este a falun
Elhallgat a nóta,
És fehér köd száll le a
Faluvégi tóra,
Az erdőből farkasok
Kullognak ki... Hát azok
Mit akarnak? Préda után mennek.

Hét farkas jön - s legelől a
Nyolczadik, - az ordas,
Furcsán kullog azután
Legvégül egy borzas,
Ez hát a kilenczedik,
Sántikálva jár pedig
Ez az egy és bandukolva czammog.

Semmitől sem félnek ők,
Akármerre járnak,
Láttukra elnémul a
Szája a kutyáknak,
A parasztok hamarost
Imádságba fognak, - oszt'
Szorgalmasan hányják a keresztet.

A farkasok legelébb
A templomhoz mennek,
Aztán a pap udvarán
Járnak, tekeregnek,
Majd a csapszék ablakán
Befülelnek: hogyha tán
Szidalmakat hallhatnának onnan.

Foguk éles mint a tű,
Lángja van szemöknek - -
Harminczhárom kartácsot
Bak-sertével tölts meg
S lőjj közéjük - s elesik
Rá az első, majd pedig
Ő utána nyomba' valamennyi.

S mikor a nép reggeli
Kakas-szóra ébred,
Éppen kilencz vén asszony
Fekszik ottan, nézzed:
Az ordas van legelül,
S a társa is ott terül
Utolsónak... Oh Urunk, ne hagyj el!...

Forrás: Orosz költők – Fordította Szabó Endre – Bp. Szépirodalmi Könyvtár Kiadóhivatala 1891.

Puskin: Grúzia halmain





Grúzia halmain éji homály terül
Az Aragva* zúgva hömpölyg lefele;
Bús is vagyok, nem is, - búmba fény is derül,
Mert az én bánatom véled van tele:

Véled, csak tevéled! Csöndes magányomban
Nem zavar, nem kínoz engem semmi sem,
S szívem újra szeret, újra lángra lobban,
Oh mert nem szeretni nem tud a szivem.

(* Folyó neve) 
Forrás: Orosz költők – Fordította Szabó Endre – Bp. Szépirodalmi Könyvtár Kiadóhivatala 1891.

2016. okt. 22.

Császár Ferenc: Anyámhoz





Anyám! névnapod van,
Mit hozzak én neked?
Tudod, nem hagyott rám
Jó atyám kincseket;
Minden gazdagsága jóságos szive volt,
Meghalt – s e kincsét is elfödte a sirbolt.

Avagy nem födé el
Érzetgazdaságát,
Nem! mert! reánk hagyá
Szerelmét, jóságát:
Tennen lelkedéhez csatoltad az övét,
Hogy dusabbá tehesd magzatodnak szivét.

Kicsiny valék, mikor
Őt sírjába tették,
Kapákkal a hantot
Rá szórták, vetették:
Hallottam kongni a rögtől koporsóját,
Láttam koszorúzva barna keresztfáját.

Ott voltál, oh anyám,
S több mások is voltak,
De könnyek ugy tudom,
Csak szemedből folytak;
Sirtál te, oh de én, talán nem is sirtam?
Hisz veszteségemet felfogni sem birtam!

Mit tudtam én akkor
Te mért zokogsz, anyám?
Azt hittem, visszajön
Estennen, jó anyám.
És ha bevégezte nappali munkáját,
Fölveszi karjára szeretett kis fiát.

Forogtak a napok,
Jött és ment az idő:
Hiába vártam én,
Többé nem tért meg ő;
És menék te veled a gyász temetőre,
Vivén friss virágot barna keresztére.

Sirtál újra, anyám,
S én is sirtam veled,
Mert kis szivem érzé
Nagy veszteségemet:
Nem jött ő, s ölébe nem vette gyermekét,
Hogy mondjon estennen sok szép csodás mesét.

Forogtak a napok,
Jött és ment az idő:
S engem nem fedett már
Az atyai tető;
Messze elszakadtam szerető szivedtől,
De vittem utamra a szülői kincsből.

Sok földet bejártam,
Voltam tengereken,
De lelkem ott csüggött
Váltiglan lelkeden:
Neved, szerelmed volt mindig ajkaimban,
Téged öleltelek éji álmaimban.

Visszatértem újra
Kedves, édes anyám,
Te hozzád, s örököm
Magammal meghozám:
Mellyel találkoztam, a dérző szivhideg,
Sem bő szerelmem, sem hitem nem vette meg.

Gazdag volt a szivem
Lángos szeretetben,
Hittel vértezé be
Magát a hidegben:
Te szép szavad, gyöngéd anyai intésed
Vértem lö: az Isten áldjon érte téged!

E hit-s szeretetből
Kötök ma koszorút,
A gyász temetőre
Tudod, merre az út:
Jer, vigyük apámnak fenyűkeresztére,
Sok nagy úrnak nincs illy drága sírfüzére.

Te özvegy, én árva,
Búsak mind a ketten:
Csak úgy vigadunk, ha
Ha köny fakad szemünkben;
Harmat a mi könyünk, melly orczánkra hullva:
Földeríti szivünk édes vigalomra.

Harmat a mi könyünk,
Melly orczánkra hullva,
Orczánkrul apámnak
Sirjára gurulva:
Virágot fakaszt a hervadtfüvek szálán,
Virágot a száraz kökénybokor ágán.

S illata bejárja
Sirját fenékig,
Gyönyörüséget visz
Lelkének lelkéig:
Mert szeretet van a virág illatában
Melly fakadott szemünk gyöngyös harmatában.

Jer anyám, vigadjunk,
Névnapod van neked:
Szive minden kincsét
Hozza te gyermeked;
Ha magzatim egykor névnapomra nékem
Illy kincset hoznának, örülne a lelkem.

Forrás: Őrangyal – Vallási Almanach Pest, 1848.