2018. aug. 13.

Magyar Gyula: Az év utolsó napján



- Reminiszcenciák

A homok lefolyt, - ütött az óra, mert már vége van…

Egy év ismét egy év tűnt el a múltak káoszába, amelynek nem volt öröme, amely búvirágokat nevelt neked szegény, szegény szívem…

Remélt az ifjú, úgy dobogott szíve szép jövőért, ragyogó napokért, azután eljött az éj, befödte őt sötét homályával, pokoli éjjelével.

Úgy tele volt az az ifjú szív ábránddal, - csillogó reménnyel, úgy fájt neki a csalódás, mint senkinek a mindenségben, és mégis semmivé lettek reményei, ábrándjai.

Oh, te remény, oh te kifestett arcú kéjhölgy,- miért is hitegeted azt az ifjút, azért talán, hogy lehűtsed forró vérét, lázas szerelmét hideg földdel, nyirkos hanttal?

Azért, azért!...

*

Nem szeretek többé senkit a világon…

Igaz szerettem egykor én is, úgy dobogott ez a bohó szív, úgy emelkedett ez a lélek, a szépért, a jóért, a nemesért…

Szerettem egykor, azt a barna lányt, azt a mandulametszésű fekete szemeket, azt a piros ajkú kedves gyermeket némán, hallgatagon…

Szerettem, őrült volt a szenvedély, amely lelkem égeté, kimondhatatlan a kín, amit e kebel, e szív kiállt…

És mégis, és mégis az a lány nem lesz az enyém soha, - azt a holló fürtöt más simítja, azt a mandulaszemet, azt a piros ajkat más csókolja egykor…

Hát legyen úgy, szép nagysám, hiszen nekem egyéb érdemem nincs, mint az, hogy én még most is szeretlek tégedet…

Hogy én imádom a te lelkedet…

*

Én nem tudom, mi az oka, hogy én olyan levert vagyok.

Néha-néha megszáll a szomorúság és úgy fáj és úgy dobog, zokog ez a szegén lélek,- oh, hogy az kimondhatatlan!...

De jó nekem a fájdalom, hisz fájdalom nélkül e szív meghalt volna tán…

A fájdalom az én lelkem eleme: buja, bánata.

Hisz megmondtam én azt nektek régen:

Azon ne is bámuljatok,
Hogy én olyan levert vagyok;
Az égen is elborulnak
Néha, néha a csillagok.

Nincsen nékem semmi bajom,
Csak a szívem fáj egy kicsit,
Az sem soká, majd meggyógyul,
Ha a hideg sírba teszik.

Nem bántja az én lelkemet
A világon semmi, semmi,
Ti tudjátok, hogy milyen víg
S bohó szoktam gyakran lenni.

Víg egész a véghatárig!
A bolondját egyre járom,
Míg nem aztán egy piciny köny
Ott reszket a szempillámon.

Azon hát ne bámuljatok,
Hogy én olyan levert vagyok,
Én sem tudom, hogy mi fáj ugy:
A miért az a köny ragyog!

*
 
Egy esztendő, egy hosszú esztendő múlt el: akkor is boldogtalan voltam és most is az vagyok…

Lehet, hogy kigúnyoltok könnyeimért, nem hiszitek, hogy a szív tengeréből halászott igazgyöngyök azok…

Pedig nekem igazságom volt akkor, az van most, mert megvan a fájdalom, csak oka változott…

Ha az a tűz egyszer kialszik! – De sokan is megsiratják azt, de én, - én nem zokogok érted…

Mert átka volt e szívnek, az a hamis lélek!...

*

Szegény, talán a föld hátán a legszegényebb pária vagyok.

Kihűlt a szívem, megkérgesült, nem fér a könyörület az én lelkem sötét éjszakájában.

Volt apám, - meghalt, mert tönkre tették a világ emberei, van anyám, végóráit éli, ott fekszik a halottas ágyon, szeméből könny folyik, szíve úgy dobog, ajka úgy susog, mintha azt mondaná. Fiam, én édes jó fiam!

Van testvérem, haldoklik szegén leány, hogy mi bántja, nem tudom.

Apám eltemették, anyám és testvérem halálos ágyát vetették meg a bolond világ, még bolondabb emberei.

És mégis azt kívánják, hogy én szeressem az én felebarátaimat.

Jól van, én szeretlek benneteket: Adjon az isten olyan boldog újévet,amilyen nekem van!

*

Azt akartam megírni, amit én ez évben átéltem.

Elővettem naplómat, szakadó leveleiről olvastam jegyzeteimet.

Azt hittem, jól cselekszem, ha arról a kihullt lapokról leírom a föntebbi töredékeket.

Nem tudom, jól cselekedtem-e?

De azt tudom, hogy igaz annak minden betűje, hogy úgy van az megírva, amint megtörtént, hidd el azt nekem, te is ábrándos kedvesem. Hidd el, én üdvösségem, én mennyországom!

Hisz többnyire rólad – és most neked írom ezeket…

Azért engedd meg azt is, hogy e szakadó napló utolsó lapjáról is ideírjam a sorokat, engedd, hogy elbúcsúzzam tőled, hiszen ezt én megérdemlem, mert nincs ember a világon,- ki úgy szeressen, ki úgy megsirasson tégedet…

Legyen ez hozzád búcsúszóm, hisz neked nem fáj tán úgy a búcsú, mint az én szegény sokat szenvedett szívemnek…

Mert lásd:

Szerettem én is, vágyódott a lelkem,
Elérhetetlen álomkép után,
Hiába intett és beszélt fejemnek,
Szivemszerette, lelkem jó anyám,
Ütött az óra, megrendült szivemben,
Picziny levélként minden izület,
De most szivemnek édes üdvössége;
Most már isten veled, isten veled!

Nem csallak én meg téged szép leánykám,
Nem loptam én csókot tőled soha:
Nem kértelek: szeress! És nem kértem én:
Ne légy, ne légy hozzám oly mostoha!
Szerettem lelked, és te is az enyém,
Sajátom volt egészen a szived;
És mégis ábrándom, én mennyországom:
Most már Isten veled, Isten veled!

Eltünt lelkemnek egykori zománcza,
Itt bent olyan sivár az a világ;
Mint melynek átkos féreg bántja gyökét.
Ugy pusztulok, mint e szegény virág…
Meg van számlálva már az óra, míg él,
Míg sajg szivem, míg fáj és míg szeret;
De nem azért mondom neked én üdvöm
E szót: Isten veled, Isten veled!

A költészet volt ifju életemnek
Öröme, buja s minden bánata;
Eltört a lant,… kihült a szív,… lelkemnek
Összes reménye eltünt, elhala…
Csak szenvedés volt én reám az élet,
Most már szivem csak fáj, de nem szeret;
Azért leányka én szentséges üdvöm,
Most már Isten veled, Isten veled!

Forrás: Veszprémi független hírlap 1. évf. 14. sz. Veszprém, 1881. dec. 31. szombat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése