2018. aug. 15.

Petőfi-ünnepélyek Németországban (1923)Január 3-án két német művész a berlini Meistersaal-ban spontán Petőfi-ünnepélyt rendezett, melyen áhítatos német közönség jelent meg. Magyarok talán csak ketten voltunk. Ez a propaganda-mentesség az estnek benső értéket kölcsönzött. Az ünnepi szónok: Otto Zarek, neves német esztétikus, beszédjében a következő figyelemre méltó szavakat mondta: „Emlegettetni s mégis ismeretlennek lenni: ez a sorsa a magyar Petőfinek is, mint mindazoknak, akiket nemzetük nemzeti költővé nyilvánított.”

„Genannt, aber nicht gekannt zu sein”, - valóban ez volt Petőfinek eddig a sorsa Németországban. Műveinek német kiadásai Kertbeny kezdő (vajmi gyarló!) kísérletei óta egész kis könyvtárrá növekedtek, mégsem sikerült egy fordítónak sem visszaadni költészetének valódi színeit, megéreztetni ifjú lelkének mély szépségeit. „A magyarok nemzeti költője”, ez volt minden, amit a művelt német tudott róla, mert illett neki róla tudnia. Csodálatos, hogy mégis akadtak egynéhányan, kevesen, akik a rossz átültetések ködén át is megsejtették a gazdag fényforrást: költészetének világirodalmi értékét, mint pl. a mostanában hazafias büszkeséggel sokat idézett Grimm, aki Petőfit a világirodalom három legnagyobb költője közé sorozta.

És Németország a Petőfi-évfordulót mégis minden más külföldi államnál nagyobb fénnyel ülte meg s ebben az ünneplésben részt vett majdnem minden nagyobb német város. Noha ez az ünneplés nagyrészt a magyar nemzeti költőnek szólt, akinek hasonló sorsú nemzetéhez meleg rokonszenvvel fordul megpróbáltatásainak nehéz idejében a német nép, legfőbb jelentőségét mégsem a rokonszenv e megnyilvánulásában, hanem abban látjuk, hogy megismertették a német nép széles rétegeivel Petőfit, a költőt és Petőfit, az embert.

E megismertetést egyaránt szolgálták a sajtó és az ünnepélyek. Szilveszter napján alig volt számba vehető német lap,mely vezető helyen meg ne emlékezett volna Petőfiről. Persze e megemlékezésben nem mindig volt köszönet. Egyesek csak zavaros életrajzi adatokat közöltek, növelve azt a romantikus ködöt, mely a németek képzeletében Petőfi életét körülveszi. A „Vorwärts” nem tudta megállni, hogy ki ne jelentse, miszerint Petőfit ma Magyarországon bizonyára internálótáborba csuknák; a „Rote Fahne” megteszi jakobinusnak, azok egyikének, kikre – szerinte – „az orosz kommunisták joggal hivatkoznak, mint előfutáraikra” (!). (Jellemző, hogy a két utóbbi lap cikke magyar nevű író tollából ered.) – Akad azonban az újságcikkek, folyóirattárcák nagy tömegében néhány mélyen járó, megértő is, mint pl. Érényi Gusztáv megemlékezése a „Vossische Zeitung”-ban, vagy Otto Zarek-é a „National-Zeitung”-ban.

Az ünnepségeknek három nagy állomása volt: München, Lipcse és Berlin, a három nagy német egyetemi város és mind a háromban éppen az egyetem volt az ünnepség színhelye: a német tudomány, irodalom és művészet hódolt Petőfi géniusza előtt. Münchenben – ahol legéberebben él a német nemzeti érzés -, ez az ünnep is túlnőtt az irodalmi megemlékezés hideg keretein, forró lelkesedésű, sajátnak érzett nemzeti ünneppé. És Pukánszky Béla ünnepi beszédében kellő érzékkel eltalálta az odaillő hangot. A lipcsei egyetemen a magyarságnak két régi barátja működik: Stumme nyelvész és a kitűnő Becker Fülöp Ágost, aki a budapesti egyetemen évekig volt a romanisztika tanára. Egyikük sem szorult rá a fordításokra, hogy közel férkőzzék Petőfi költészetéhez s így Gragger Róberttel egyetemben megértő tolmácsolói voltak neki. A berlini egyetem végül az egyedüli jelenleg a külföldön, melyen a magyar irodalomnak tanszéke van (az egyetemi előadások az elmúlt szemeszterben Petőfiről szóltak), s így itt a talaj kellően elő volt készítve a költő impozáns megünneplésére. Az ünnep műsorán a legjelentősebb német művészek szerepeltek, akik szavalattal, dallal és zenével tolmácsolták Petőfi költészetét, az ünnepi beszédet pedig Gragger Róbert, az egyetem magyar tanára tartotta. Egyidejűleg az egyetem Magyar Intézete Petőfi-kiállítást is rendezett, melynek a magyar és idegen nyelvű kiadások nagy tömegén kívül különös érdekességet kölcsönöztek Nietzsche kéziratos Petőfi-kompozíciói, Bettina von Arnim Petőfi-versének („Petőfi, dem Sonnengott”), Kertbeny Bettinához írt levelének és Ludwig Fulda fordításainak kéziratai.

De mindezen ünnepségeknél maradandóbb értéke lesz annak a kis német nyelvű Petőfi-antológiának, melyet Gragger Róbert adott ki a tarka köntösű Insel-Büchereiben. A Bonnefon-féle francia jubileumi kiadás után kettőzött örömmel és büszkeséggel vehetjük kezünkbe ezt a művészi érzékkel összeállított, eredetien elrendezett gyűjteményt, melyben a legjobb régi fordítások mellett Ludwig Fuldának, Hedwig Lüdekenek és Lorenz Landgrafnak mesteri új fordításaival találkozunk. Mindössze ötvenhárom vers, csak ízelítőt adnak, ha még oly sokoldalút is, de kell, hogy felkeltség az olvasóban a vágyat a költő mélyebb megismerésére. És ezt a vágyat csak növeli Gragger rövid, tömör, de sokatmondó utószava.

A Petőfi-centenárium Németország felett nem múlt el nyomtalanul. A német nép megismert egy költőt, aki most már közel áll a szívéhez. S a költőn át jobban megért bennünket.

Farkas Gyula

Forrás: Napkelet 1. köt. (1923.) 4. sz.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése