2013. aug. 1.

Szerb Antal (1901-1945): A PENDRAGON-LEGENDA

Szerb Antal


Korának egyik legműveltebb írója és egyik legtájékozottabb esszéistája Budapesten, egy művelt polgári család dédelgető, meleg otthonosságában született és nőtt fel. A piarista gimnázium szigorú értékrendje és követelményrendszere oltotta belé azt a minőségre figyelő igényességet, amely egész életútját végigkísérte, de talán ugyanez keltette fel benne a lázadó szellemet is. Magyar-német szakot végez a bölcsész karon, tanár, majd a szegedi egyetemen magántanár lesz. A nagy világáramlat, amely az egyéniség szabadságjogait hirdeti, őt is magával ragadja. A korszak elaggott pozitivizmusától és fojtogató provincializmusától menekülve, a szellemtörténeti iskola és az egyre diadalmasabban terjedő freudizmus felé tájékozódik.

Első írásai a Nyugatban jelennek meg. Disszertációja, amelyet Kölcseyről ír, már mutatja szemléleti frissességének nyomait, a szellemtörténeti hatás azonban először A magyar újromantikus dráma (1927) című dolgozatában mutatkozik meg. Sokan szeretik különválasztani az esszéíró és a prózaíró Szerb Antalt, benne pedig épp az a csodálatos, hogy szépírói igénnyel, írói eleganciával formálja meg esszéit is, mintha csak az olvasmányos szaktudományt akarná megteremteni, ugyanakkor szépprózai munkáiból sem hiányzik a kultúrtörténeti ismeretterjesztés, a hatalmas műveltségi bázisra alapozott oktató szándék. Az ő életműve tudomány és művészet nászából születik. A Magyar irodalomtörténet (1934) és A világirodalom története (1941) mint a pálya két kiemelkedő csúcsa bizonyság lehet erre. Nem szabályos irodalomtörténetek ezek, inkább csak friss, eredeti portrék sorozata. Megannyi telitalálat. A szépség iránti érzékenység kalauzolja át az olvasót a letűnt századokon. Szerb Antal finom esztétikai megfigyeléseken alapuló jellemzései olykor maguk feszítik szét a szellemtörténeti fikciók kereteit. Az esszéművészet e zsenije káprázatos szellemi arzenált vonultat fel: pompázó műveltség, mohó kíváncsiság, csípősen szellemes frivolság, könnyed, olykor gonoszkodó irónia, intellektuel játékosság, a szellem tűzijátéka, újszerű hang, finom és eredeti megfigyelések, maradandó, de mindenképpen elgondolkodtató ítéletek.

Mindez persze elmondható szépírói munkáiról is. Az Utas és holdvilág (1937) egy tragikus nemzedék sorsát igyekszik megrajzolni, a napjainkban oly divatossá lett identitás és önmegvalósítás ellehetetlenülését.

Az Utas és holdvilág a történelem egyik – nem utolsó és nem első – elveszett, alapvetően polgári és értelmiségi nemzedékének képe. A feleségétől megszökő Mihály élete a realitás és az irrealitás határán vergődik, átéli a konformizálódás és a nosztalgiába merülés konfliktusát. Életét – vagy azt, amit annak tart – átszövi a halállal való frivol viszony, melyet – regény a regényben? – az Ulpius testvérekkel való kapcsolata jelez. A megoldás mégis magától értetődő: „Élni fog ő is… És ha az ember él, még mindig történhetik valami.” Talán legkiemelkedőbb szépprózai munkája, A Pendragon-legenda (1934) pedig mindent felmutat, ami Szerb Antalt jelentős íróvá teszi. Már a könyv műfajával is zavarba hozza az olvasót. Nehéz eldönteni, hogy egy szórakoztató, szellemes bűnügyi r3egényt tartunk a kezünkben, vagy 3egy angol stílusú kísértethistória irodalmi színvonalra emelt változatát. Esetleg mindkettő paródiáját. Az önéletrajzi elemek árulkodók. 1928-as angliai tanulmányútjának emlékei előderengenek a regény lapjairól. Bátky János, az Angliába – és ott tüstént egy kísértethistóriával fűszerezett bűnügybe – csöppenő budapesti filosz ki más is lehetne, mint Szerb Antal maga által is megmosolygott és az önparódia ferde tükrében megmutatott alteregója.

A háború kitörése a tragikus véget jelenti Szerb Antal számára. Egyre kíméletlenebb zaklatások érik. Irodalomtörténetét kitiltják az iskolákból, míg végül nemcsak szellemét, hanem fizikai létét is fenyegetik. Munkaszolgálatra hurcolják. 1945 januárjában Balfon éri a halál.

A varázsló eltöri pálcáját címmel (1948) a halála után jelenik meg cikkeinek gyűjteménye, akárcsak rövidebb szépprózai írásainak posztumusz kötete, a Szerelem a palackban (1963). Életművének valódi rangjához méltó értékelése még az utókor nagy adósságai közé tartozik.

 ***
A PENDRAGON-LEGENDA


Végeredményben minden történetem ott kezdődik, hogy megszülettem Budapesten, és rövid idő múlva már az volt a nevem, ami most is: Bátky János. De a rövidség okáért mellőzöm, ami megszületésem és az Earl of Gwyneddel való megismerkedésem közt lejátszódott, a harminckét esztendőt, közben a világháborúval – kezdi a Londonban kutató magyar filosz nem hétköznapi kalandjainak meséjét. Kísértethistóriába illő története Lady Malmsbury-Croft estélyén kezdődött, ahol a háziasszony bemutatta Owen Pendragonnak, Gwynedd earljének. Amikor az earl meghallotta, hogy Bátky János bölcsészdoktor, és a 17. századi angol misztikusokkal foglalkozik, meghívta walesi kastélyába, ahol a családi könyvtárban számtalan e témába vágó ritkaság található.

Mielőtt Bátky János eleget tett volna a meghívásnak, a British Museumban tanulmányozta a család történetét. A Pendragonok Nagy Lleqwelyntől, Gwynedd fejedelmétől származtatják maguka,t s akkor léptek be Anglia történetébe, mikor VII. Henrik személyében walesi ember szállt az angol trónra. Gwyn Pendragon 1490-ben szolgálataiért megkapta az Earl címet. Ő építtette Pendragon várát. A hatodik Earl of Gwynedd, bizonyos Asaph Christian már nem udvari ember volt. Ifjúságát Németországban töltötte, lombikok és furcsa kemencék között kereste a Magnum Arcanumot, hogy a bölcsek kövének titkát megfejtse. Tagja volt a Rózsakereszt titokzatos confraternitásának is. Ők a rejtett és titkos tudományok utolsó nagymesterei voltak, aranycsinálók és mágikus orvosok. Mikor hazatért Walesbe, a pendragoni vár boszorkányságok műhelye lett. Az első angol rózsakeresztesek itt avatták fel  híveiket, e vár volt az otthona Robert Fluddnak, a varázsló Paracelsus legnagyobb tanítványának. Asaph Pendragon kevéssel a halála után legendává lett. Azt tartotta a néphit, hogy ő az éjféli lovas, aki minden alkalommal megjelenik, és igazságot oszt, amikor Anglia vagy a Pendragon-ház sorsa döntő változás előtt áll. A llanvygani kastélyt, ahol a jelenlegi earl is él, a tizedik Earl of Gwynedd építtette 1708-ban, azóta ez a család lakhelye. A mostani earl, a tizenhatodik, 1888-ban született, teljes neve Owen Alastair John Pendragon of Llanvygan. Oxfordban nevelkedett, gyarmati ezredekben volt katona, több rendjel tulajdonosa, számtalan klub tagja. Amíg hősünk, Bátky János a Pendragonok családtörténetének e részleteit tanulmányozta, hozzászegődött egy fiatalember, aki George Maloney néven mutatkozott be. Gyors barátságot kötöttek, este már együtt vacsoráztak a Savoyban, ahol egy másik fiatalember is csatlakozott hozzájuk, aki történetesen nem volt más, mint Honourable Osborne Pendragon, az earl unokaöccse. Bátky érdekes dolgot tudott meg Maloneytől. Earl of Gwynedd apja és William Roscoe, a milliárdos, aki az öreg earl pénzügyi jobbkeze volt, ugyanabban a trópusi betegségben halt meg. Roscoe a végrendeletében úgy intézkedett, hogy ha nem természetes halállal hal meg, hatalmas vagyonát Earl of Gwynedd és utódai örököljék. Azt gyanította, hogy a felesége meg akarja mérgezni. Az earl talán azért kísérletezik ennyit kastélybeli laboratóriumában trópusi betegségeket kutatva, mert úgy hiszi, Roscoe-t eltették láb alól. Bátky Jánosnak ennyi rejtély elég volt, hogy felkeltse kíváncsiságát, és mivel Osborne Pendragon ugyancsak Llanvyganba készült Maloneyvel, megegyeztek, hogy hármasban utaznak Osborne autóján. Elutazás előtt Maloney még bemutatott egy hölgyet Bátkynak, Mrs. St. Claire-t, aki arra kérte a fiatalembert, hogy egy gyűrűt adjon át az earlnek, anélkül hogy elárulná, kitől kapta. Magyarázata szerint régi jó ismerőse az earlnek, és azt szeretné, ha a gyűrű idézné fel régi, közös emléküket. Ahogy megérkeztek, Bátky átnyújtotta a gyűrűt az earlnek, aki szó nélkül sarkon fordult, és otthagyta a fiatalembert, sőt a vacsoránál em jelent meg. Megjelent viszont Cynthia, az earl unokahúga, nem kis hatást téve Bátky Jánosra.

Éjjel a fiatalember kísérteties zajra riadt. Magához vette volna revolverét, de azt nem találta a helyén, amikor aztán rálelt, csodálkozta látta, hogy valaki a töltényeket kiszedte belőle. A kísérteties hangot, mint kiderült, egy nyikorgó ablak adta. S Bátky már elaludt volna, amikor Maloney lépett a szobájába, és riadtan mesélte, hogy a kastély előtt egy középkori ruhába öltözött lovast látott, fáklyával a kezében, aki érthetetlen tájszólással beszélt hozzá. A második éjszaka nyugodtabbnak indult. Éjjel egy óra tájt azonban hangzavar támadt, miután valahonnan egy dörrenés hallatszott. Összecsődült a háznép. Mivel az alsó emeleten semmi gyanúsat nem találtak, a keskeny lépcsőn felsiettek az earl lakosztályához. Megálltak egy nagy vasajtó előtt, melyen Bátky észrevette a Pendragonok rózsakeresztjét. Behatoltak az ajtón, be egész a titkos laboratóriumig. Kinyílt a szemben lévő ajtó, és az earl lépett ki rajta. Ünnepélyesen közölte, hogy rálőttek, de a Pendragonoknak hét élete van. Fenyegetően nézett Bátkyra és Maloneyre. Bátky megérezvén a gyanúsítást, azonnal távozni akart Llanvyganból, de Cynthia szinte könyörgő marasztalása eltérítette szándékától. A lány elárulta, hogy az elmúlt hónapban ez már a harmadik kísérlet, hogy megöljék a nagybátyját. A következő napok kellemesen és nyugodtan teltek, semmi rendkívüli nem történt. Bátky a családi könyvtárban folytatta tanulmányait. Egyik reggel Osborne kirándulásra invitálta Bátkyt és Maloneyt, hiába óvta őket a falu lelkészének nővére, hogy életveszélyes felmenni a pendragoni várba, mert az a hely maga a pokol feje, és Osborne-t veszély fenyegeti. A három fiatalember semmivel sem törődve nekivágott a kalandnak. Miután nem találták meg a titkos feljárót, a rendes úton mentek. Végigjárták a visszhangos tereket, sziklabarlangokhoz hasonló szobákon mentek keresztül, aztán egy szűk lépcsőn leereszkedve egy folyosóra jutottak, amelynek a végén zárt ajtó állta útjukat. A falon rózsakereszt domborodott. Maloney zseblámpájával megvilágította, aztán babrálni kezdett rajta, és ekkor elmozdult a fal egy darabja, és feltárult előttük a titkos bejárat. Szűk, nedves folyosón, aztán egy csigalépcsőn át jutottak a hatalmas boltíves terembe, a Pendragonok kriptájába. Egy rózsakereszt alatt a következő felirat volt olvasható: SZÁZHÚSZ ÉV MÚLVA KINYÍLOK.

Maloney igazított valamit a kereszten, és egy újabb hétszögletű terem tárult fel, padlóján titokzatos ábrák, a föld országai,. mennyezetén pedig az égbolt körei. A legendás Rózsakereszt sírja. A mese, amin annyit gúnyolódtak a századok, nem mese – gondolta Bátky áhítattal, és tudta, hogy ez csak út lehetséges, ha a legendás Rózsakereszt ugyanaz a személy, mint aki itt nyugszik, vagyis Asaph Pendragon. Ez a felfedezés többet ért számára, mint az egész Pendragon-könyvtár. Megtalálta a rózsakeresztes legendas alapját, ezzel világhírnevet szerezhet magának. Még egyszer szemügyre vettek mindent, és elindultak visszafelé. A folyosón Maloney ösztöneire bízták magukat. Elöl ment a lámpával. Egy kanyarban azonban elveszítették szem elől. Osborne hirtelen felkiáltott. Azt állította, hogy valaki megfogta a karját. Előtte feneketlen mélység tátongott, és egy csapóajtó, amit kinyitottak. Ha Osborne nem áll meg, talán mindketten ott lelik halálukat. Bátky gyanúja egyre erősödött. Kinek állt érdekében a haláluk vagy legalábbis Osborne-é? Míg szobájában ezen töprengett, Maloney nyitott be hozzá. Bátky nem sokat értett szavaiból. Arra igyekezett rávenni, hogy tartson velük, hisz a Pendragonoktól mit sem remélhet, ők viszont busásan megjutalmaznák. És hogy lépjen érintkezésbe Morvinnal. Bőebb magyarázatra Maloneynek nem volt ideje, mert Osborne lépett a szobába, elmondta, hogy amíg nagybátyja távol volt a kastélyból, valaki feltörte az íróasztalát, feltúrta szobáját, és közölte Maloneyvel az earl üzenetét, miszerint a Roscoe-ügyre vonatkozó iratokat nem tartja a kastélyban.

Ez a nyílt gyanúsítás, mely egyértelművé tette, hogy az earl őt tekinti betörőnek, felpaprikázta Maloneyt, aki sértetten távozott. Bátkyktól az earl elnézést kért, amiért meggyanúsította. Elmondta Bátkynak, hogy a két gyilkossági kísérlet, melyet ellene elkövettek, nyilván kapcsolatban van azzal, hogy Maloney rálőtt a minap. Azt is valószínűnek tartotta, hogy egy kém van a kastélyban, aki mindenről pontosan tájékoztatja ellenségeit, végül megígérte, hogy megnyitja a fiatalember előtt a család titkos archívumát, amelyben megtalálható ama híres Fludd levelezése az earl ősével, Asaph Pendragonnal, valamint Fludd kiadatlan művei és az angol rózsakeresztesek jegyzőkönyvei is. Ahogy lapozgattak a családi archívumban, Bátky tudós szemét megragadta egy név: John Bonaventura. Lenglet de Fresnoy memoárjaiban olvasott róla. Ő írta le, hogy Asaph Pendragon nem is halt meg… vagy valami ilyesmit. Ezt közölte is az earllel, aki elsápadt a tudattól, hogy a British Museum nyilvános könyvtárában egy ilyen, csak az ő családjára vonatkozó iromány található. Tüstént el is határozta, hogy megszerzi a kéziratot, de mivel ő nem hagyhatja el Llanvygant, Bátkyt kérte meg, hogy utazzon sürgősen Londonba, keresse fel a múzeum igazgatóját, aki lekötelezettje, és hozza el a kéziratot; kárpótlásul egy értékes perzsa kódexet ajánl fel a múzeumnak. Bátky éjszaka éktelen kiáltozást hallott. Az ablakhoz rohant. Egy alakot látott az ablakpárkánynál, egy másikat pedig odalent a földön. Lerohant, Osborne és az earl már ott voltak. A földön Maloney feküdt, két emelet magasból zuhant le.

Bátky másnap Londonba utazott. A hotelban találkozott régi ismerősével és őrangyalával, Lene Kretzsche kisasszonnyal, aki gyakran megosztotta Bátkyval unalmas estéit egy-egy pohár sör mellett. Másnap felkereste a múzeum igazgatóját, és annak rendje-módja szerint lebonyolították a cserét. Bátky visszatért a hotelba, ahol Eileen St. Claire várt rá. A gyűrűügy óta nem szívesen gondolt a nőre, de az oly határozottan erőszakolta a vacsorameghívást, és oly gyönyörű volt, hogy Bátky feladta ellenkezését. Miközben Eileen St. Claire lakosztályában vacsoráztak, a nő Maloney halálnak körülményeiről érdeklődött. Kíváncsiskodására magyarázatul elmondta, hogy mindent tud a Pendragonokról, azt is, hogy az earlt meg akarják gyilkolni, és csak ő tudja megmenteni, mert csak ő tudta, hogy ki a sorozatos merénylő. Arra kérte Bátkyt, hogy tegyen írásos vallomást, miszerint látott valakit az erkélyen, ahonnan Maloney lezuhant. Bátky megtagadta a kérést, sőt elmondta az asszonynak, hogy tudja: Maloney lőtt az earlre, mégpedig a Roscoe-örökösök megbízásából, hogy megszerezze azokat az írásokat, melyek bizonyítják, hogy William Roscoe betegségét erőszakosan idézték elő. Bátky legnagyobb meglepetésére a nő, ahelyett hogy kidobta volna őt a súlyos vádaskodásért, az ágyban folytatta az alkut, főúri előleget adva. Miután a fiatalember ezután sem volt hajlandó semmit aláírni, a nő mosolyogva útjára engedte.

Visszatérve a hotelba, döbbenten fedezte fel, hogy valaki átkutatta a szobáját, és ellopta az earlnek megszerzett kéziratot. Mielőtt a rendőrségre szaladhatott volna, üzenet várta. Ha vissza akarja kapni a kéziratot, este kilencre menjen a Café Royalba. A kávéházban a fal mellett foglalt helyet, közelében csak egy indiai ruhás férfi és egy ugyancsak indiai népviseletbe öltözött nő ült. Negyed tízkor egy férfi lépett hozzá, elmondta, hogy nála van a kézirat, és csak akkor adja vissza, ha a fiatalember aláír egy vallomást, mely szerint Maloneyt lelökték az emeletről, nyomatékosításul egy levelet mutatott Bátkynak, mely állította, hogy Maloney egy fekete ruhás férfival dulakodott, mielőtt lezuhant, és ezt a levél íróján kívül a magyar doktor is látta. A férfi még hozzátette, hogy Bátkynak nincs választása, mert az earl, amikor Londonba küldte őt, egyúttal értesítette ügyvédjét, Mr. Setont, aki megérkezése óta figyelteti, nyilván most is itt van egy embere. Akkor viszont azt is tudja, hogy Bátky, miután megszerezte az earl számára az iratokat, azonnal találkozott Mrs. Roscoe-val, most pedig vele, James Morvinnal, a Roscoe család háziorvosával. Bátky majd leszédült a székről. Szóval Eileen St. Claire nem más, mint Mrs. Roscoe, a mesés vagyon titokzatos örököse. Megtudta azt is a férfitól, hogy csupán egyszerű alkut akarnak kötni. Az earl kezében bizonyítékok vannak, hogy eltették láb alól William Roscoe-t, nekik viszont bizonyíték kell, hogy az earl megölte Maloneyt. A bizonyítékokat kicserélik, és mindkét ügyet lezárják. Bátky nem állt kötélnek. A kávéház kapujában legnagyobb meglepetésére ismét találkozott a férfival, a mellettük ülő két indiai szorongatta jobbról-balról. Egyikük Osborne volt, a másik Lene Kretzsch. Elvették Morvintól az earl kéziratát, aztán elmesélték Bátkynak, miért is bújtak indiai álruhába. Miután Bátky eljött Llanvyganból, Osborne is Londonba készült. Az earl hosszan elbeszélgetett vele, és megkérte, hogy keresse fel az ügyvédjét, Mr. Steont, mondja el neki az elmúlt napok eseményeit.

Útközben megállt a városi postánál, és megkérdezte, nem kapott-e Maloney levelet valahonnan. A postáskisasszony nem gyanakodott. A levélben, amit átadott, Maloneyt megfenyegették, hogy a rendőrség kezére adják, és megvonják tőle a további pénzeket, ha sürgősen nem cselekszik. Londonban Mr. Seton elmondta Osborne-nak, hogy az earl kezében bizonyítékok vannak, melyek szerint William Roscoe-t az orvosa ölte meg. Így a Roscoe-vagyon Earl of Gwyneddre száll. Azért vonakodik nyilvánosságra hozni a bizonyítékokat, mert Roscoe özvegyét ártatlannak tartja – valamikor az earl szerelmes volt ebbe a hölgybe, és nem szeretné, ha az asszony bűnhődne. Osborne azonban tudta, hogy az említett hölgy is részese az összeesküvésnek, ezért amikor találkozott régi oxfordi iskolatársával, Lene Kretzschcsel, megkérte, öltsenek álruhát, és kövessék Morvint, az asszony bűntársát. Így kerültek a kávéházba. Megegyeztek, hogy Bátky visszamegy Llanvyganba a kézirattal, Osborne és Lene pedig Mrs. Roscoe-ra tapadnak, míg meg nem tudják, mire készül.

Bátky a vasúton az earlnek vitt kéziratot olvasgatta. A szerző elmeséli, hogy Llanvyganban járva megtudta, hogy a régi vár romjai alatt van eltemetve Asaph Pendragon, a Rózsakereszt, a Rózsakeresztes testvériség megalapítója, aki mikor az öregség hatalmát kezdte érezni, magához hívatta legjobb barátját, Fludd mestert, az orvost, és őrá bízta a nagy titkot, mellyel az életet az emberi testben meg lehet őrizni. Majd belefeküdt a sírjába, és Fludd végrehajtotta azokat a mágikus műveleteket, melyek századokon át megőrizték Asaph Pendragonban mint éjféli lovas, és igazságot tesz a vidéknek. Bátkynak be kellett fejezni az olvasást, mert a vonat megérkezett, az állomáson az earl várt rá.

Bátky beszámolt a történtekről, az earlnek is az volt a meggyőződése, hogy kém rejtőzik Llanvyganban.  Ahogy kocsiztak, egy lovas vaktörő vágtában elhúzott mellettük az országúton, furcsa szagot hagyva maga után. Másnap reggel Bátky sürgönyt kapott: Osborne-t elfogták, ne szóljon senkinek, siessen Lene Kretzschhez. A fiatalember ezúttal titokban tért vissza Londonba. Este hiába kereste a hotelban Kretzsch kisasszonyt. Lene-ről senki sem tudott. Másnap reggel az újságban olvasta, hogy Llanvygantól alig pár kilométerre egy fekete ruhás lovas elrabolta egy farmer tízéves kisfiát. Eszébe jutott az országúti lovas, de nem sokat tudott foglalkozni az üggyel, mert a portán egy detektív külsejű férfi kereste, aki Mr. Seton megbízottjaként mutatkozott be neki, és felajánlotta, hogy elvezeti Lane Kretzsch kisasszonyhoz és Osborne-hoz. Egy gyár raktárépületéhez hajtottak, ahol Bátkyt belökték egy vasajtón. Valóban ott találta Osborne-t és Lene-t. Természetesen nem Lene küldte a táviratot. Legnagyobb meglepetésükre az ajtót nem zárták rájuk, így hamarosan kiszabadultak. Miután telefonáltak Llanvyganba, megtudták, hogy Chynthiát is Londonba  hívták a nagynénjéhez, az earl egyedül van a kastélyban. Azonnal Llanvyganba indultak.

A kastélyba érve kiderült, hogy egy hölgy már kétszer is kereste az earlt, autóval járt itt. A leírásból ítélve csak Mrs. Roscoe lehetett. Közben Cynthia is visszaérkezett. Az earl mindenki csodálkozására bejelentette, hogy néhány napra egy közeli faluba utazik. Bátky magára maradva Cynthiával, bizalmas beszélgetésbe kezdett. A lány elárulta a fiatalembernek, hogy nem is a nagynénjével, hanem asszony barátnőjénél járt Londonban, Eileen St. Claire-nél, akivel sűrűn levelezik, és akinek mindenről beszámol, ami a kastélyban történik, mert az asszony megígérte, hogy megvédi nagybátyját a veszedelmektől. Bátky azonnal átlátta, hogy a lánynak fogalma sincs arról, hogy Eileen St. Claire és Mrs. Roscoe ugyanaz a személy, és hogy a titokzatos kém saját tudtán kívül nem más, mint Cynthia. Osborne kocsiján négyesben azonnal az earl után indultak. Mikor megérkeztek, megtudták, hogy egy órája jött egy bölcs, és magával vitte az earlt. Cynthia és Lene a faluban maradt, Osborne szekérrel indult a városba, mert a kocsi még útközben elromlott. Bátky a rövidebb úton, gyalog vágott a hegynek, hogy mielőbb értesítsék a rendőrséget.

Az erdőben Bátky eltévedt. Bolyongása közben egy épületre akadt, amelynek nem volt se ablaka, se ajtaja. A zuhogó esőben átfázva és fáradtságtól elcsigázva látta, hogy megnyílik a fal, és a feketeségből kilép valaki. Aztán a négy fal között találta magát, félébe állapotban, hol elkábult, hol magához tért. Ugyanazt a szagot érezte, mint amikor az éjféli lovas száguldott el mellettük az országúton, aztán megjelent előtte egy kis gnóm, aki rikácsoló hangon Benjamin Avranelnek szólította, és közölte vele, hogy a Nagy Mű végrehajtásnál ő lesz a famulusa a Nagy Adaptusnak. Bátky nem tudta, hogy mindez csak lázálom, vagy szuggesztió alatt áll. Aztán megnyílt a szoba fala, és Eileen St. Claire lépett be sikoltozva. Bátky hiába faggatta, mi történt az earllel, csak annyit árult el az asszony, hogy mikor Cynthia értesítette az earl elutazásáról, azonnal érte jött, és azzal csalta magával, hogy szakított Morvinnal, fél tőle, és most segítségre van szüksége. Aztán idejöttek, de Morvin halottként feküdt az első szobában. Valaki kivette a kezéből a pisztolyát, és belökte ebbe a szobába. Eileen félelemtől vacogva bújt a fiatalemberhez. Megnyílt az ajtó, elindultak kifelé, mintha parancsra tennék. Bátky megbotlott egy testben, Morvin volt. A falból egy kísértet lépett elő. Az asszony hang nélkül összeesett, Bátky pedig a nyíláson kiosont a szabadba. A llanvygani kastély egyik szolgája talált rá az erdőben.

Másnap a rendőrség megtalálta Morvin és Mrs. Roscoe összeégett holttestét egy eldugott házban, melynek se ablaka, se ajtaja nem volt. A Roscoe-vagyon a Pendragon családra szállt, kezelője Osborne lett, mert az earl öregnek érezte már magát az ezzel járó gondokhoz. Cynthia Svájcba utazott kipihenni a fáradalmakat, Lene Kretzsch pedig mint Osborne titkárnője vonult be a család történetébe. Bátky János négyszemközt elmondta az earlnek a rejtélyes, ablak nélküli házban átélteket. Az earl kocsijába ültette és elvitte a fiatalembert Pendragon romjaihoz. Lementek a rózsakereszttel jelzett titkos ajtón. A kriptában félretolták a sír lapját. A ravatalon ott feküdt a fekete ruhás alak. Mellében egy régi tőr markolata. A látványt az earl magyarázattal egészítette ki. Őse, Asaph Pendragon valóban nem halt meg néhány száz évvel ezelőtt, ő volt az éjféli lovas. Mindig egy bizonyos időpontja várt, a csillagok egy bizonyos ritka konstellációjára. Ez az időpont eljött, de már nincsenek rózsakeresztesek, a Nagy Mű nem haladt, ezért csak a fekete mágia segíthetett, ahhoz viszont áldozat kell. Az éjféli lovas ezért ragadta el a farmer kisfiát. Az earl napokig kutatott utánuk, míg Morvin házában megtalálta őket. Választania kellett, az asszonyt áldozza-e fel, vagy a kisfiút… Ő, az earl a kisfiút választotta. Már vissza is vitte az apjának.

Ezzel véget is ért a walesi história. Az earl másnap elutazott Skóciába. Bátky János pedig visszatért Londonba a könyvei közé.

Halmos Ferenc

(Forrás: 66 híres magyar regény 406-415.  old. – Móra Könyvkiadó 1995.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése