2016. ápr. 19.

Mikes György (16-17. sz.) Gondolkodásimat és sok bánatimat (1609 május)
Gondolkodásimat és sok bánatimat,
Fordítsad örömre szomorúságimat,
Hozd fel, én Istenem, fényes csillagomat,
Világos napomat!

Ennyi sok ínségbűl, búbúlés bánatbúl,
Mint áspiskígyóktúl, sok mérges nyelvektűl,
Ments meg, én Istenem, az hitetlenségtűl,
Én ellenségimtűl!

Oltalmazz meg tűlök szintén, mint szent Jóbot,
Én édes Istenem, ily bűnös fiadot!
Te felséged ellen nagy sokszor vétkezett,
Még tereád jutott.

Reám, én Istenem, szegény nyomorultra
Fordítsd szent szemedet, mint egy szent Jónásra,
Kit cethal elnyelvén, megént az szárazra
Okáda az partra.

Gondod énreám is szintén oly nagy legyen,
Én ügyekezetem minden jóra menjen,
Mint az szent Józsefnek, dolgom úgy forogjon,
Tisztességes legyen!

Jussonak eszedben, szenteknek Istene,
Minden állatoknak kegyes teremtője,
Az te szent fiadnak nagy kínszenvedése,
Szörnyű epesége!

Vére kihullása bűnömnek sokságát,
Mossa hát el neki mindenundokságát,
Mint az szent Dávidnak, megsiratván bűnét,
Megalázván magát!

Szép hálaadással ő eseti után
Dicsíri az urat megtérése után,
Kész az szolgálatra bűneit elhagyván,
Többé nem követvén.

Mint szintén az szentek az ő életekben
Alázatosképpen szolgáltanak híven,
Dicsírem felséged én is azonképpen,
Teljes életemben.

Időm elfolyása – mint árnyék múlása,
Eltávozik tűlem nagy friss vigassága,
Mint szép buboríknak vízen lobogása,
Nincs állandósága.

Kertbeli virágok, szép tündöklő füvek,
Boldogbak nálunknál szépen zöldellő fák;
Idejek eltelvén, megént elváltoznak
És gyászban öltöznek.

Ékesség, nagy frisség így hát nem állandó,
Széles ez világon minden változandó,
Mint óra forgása, minden elmúlandó,
Üdővel romlandó.

Sok szép könyörgéssel, kegyelmes Úristen,
Én felmagasztallak teljes életemben,
Míg lészen életem ez halandó testben,
Dicsírtessél mennyben!

Dicsíret, dücsőség az Atya Istennek,
Fényes mennyországban az Jézus Krisztusnak,
Egyenlő méltóság az Szentháromságnak,
Szentlélek Istennek!

Ez éneket szerzém én nagy bánatimban,
Nevemet megírtam versek folyásában,
Ezerhatszázkilenc esztendő forgásban,
Pünkösdnek hovában.

Forrás: Versekben tündöklő Erdély 1. kötet 154-156. old. – Második, javított és bővített kiadás – Castrum Könyvkiadó Sepsiszentgyörgy 1996.