2013. jan. 13.

MOLIÉRE (1622-1673): Tartuffe, Úrhatnám polgár

Shakespeare után Moliére a világ színházainak legnépszerűbb, legtöbbet jtászott szerzője. Arisztophanészt tekintik ugyan a komédia atyjának, a komédia klasszikus, példaadónak tekintett formáját azonban Moliére alakította ki.

Jean-Baptiste Poquelin – ez a Tartuffe szerzőjének eredeti neve – 1622. január 15-én Párizsban született. Az apa jómódú kárpitos, udvari szállító, fiát a jezsuiták előkelő gimnáziumába járatta. Jean-Baptiste tanulmányai végeztével megszerezte az ügyvédi oklevelet, érdeklődése azonban már kora ifjúságától kezdve a színházhoz vonzotta. Megismerkedve a színész Béjárt családdal, Jean-Baptiste beleszeret a legidősebb Béjart lányba, a szép és tehetséges Madelaine-be, majd a család színész tagjaival társulatot alapít. Az első kísérlet azonban kudarcba fullad, az Illustre Théátre megbukik. Jean-Baptiste Powuelin pályamódosító elhatározása azonban végleges, felveszi a Moliére nevet, és társulatával vidékre indul. Tizenhárom év után térnek vissza a fővárosba. A párizsi bemutatkozás XIV. Lajos király jelenlétében igen sikeresnek bizonyul, a társulat nemcsak játszási engedélyt, hanem saját színházat is kap. Itt mutatja be 1659-ben Moliére első, immár klasszikussá vált remekművét, a Kényeskedők-et. Sorra következnek a világ színház repertoárjában állandóan műsoron tartott remekművek. A Férjek iskolája (1661), a Nők iskolája (1662). A Moliére-bemutatók sikerét csak fokozza a megtámadottak: kigúnyolt irodalmárok, színházi emberek, az udvarban csellengő, léhűtő ifjú arisztokraták, márkik felháborodása. Azonban a többség, a nevetők Moliére-t pártolják, s maga a király is kegyeibe fogadja. Vele rendezteti udvari ünnepségeit.

A versailles-i udvarban 1664. május 12-én bemutatott Tartuffe azonban már komoly botrányt kavar. Az egyház – nem teljesen alaptalanul – úgy véli, a komédia magát a vallásos hitet teszi nevetségessé. (Ebben az első változatban a címszereplő Tartuffe, az álszent még papi ruhában jelent meg a színpadon.) Párizs érseke betiltatja a szentségtelennek minősített darabot. Moliére a Don Juan-nal (1665) válaszol ellenfeleinek, amelyben ugyan kevésbé támadható módon, filozófiai szintre emelve újrafogalmazza és kiszélesíti a Tartuffe társadalombírálatát. Darabjának betiltása, a támadások, a fenyegetések elkeserítik Moliére-t, egyre kétségesebbnek látja, hogy lehet-e hatása, eredménye jobbító szándékú komédiáinak. Nem válik-e nevetségessé – kérdezi magától -, amikor szélmalomharcot folytat a mindinkább eluralkodó sok hazugság, képmutatás, törvénytelenség, a hatalmasok packázásai ellen? Ezeket a vívódásait fogalmazza meg az Embergyűlölő-ben (1666), igaz, a maga konkrét dilemmáját meghaladóan örök érvényű módon.

Moliére azonban hősével,  Alceste-tel ellentétben nem vonult el a pusztaságba, hanem folytatta a küzdelmet a Tartuffe bemutatásáért. Elkészítette az alexandrinusokban írt darab új, öt felvonásos változatát, s addig instanciázott XIV. Lajosnál, míg 1669-ben megkapja az engedélyt a Tartuffe bemutatására. (A magyar ősbemutató 1847-ben volt a Nemzeti Színházban, ma Vas István, illetve legújabban Petri György fordításában játsszák.)

A Tartuffe a korábbi darabokban már kialakult szerkesztésmódot követi, a központi konfliktus is hasonló. Adva van a csak a maga rögeszméinek (ezúttal vallási monomániáinak) élő apa (a darab központi, komikus figurája), a családfő, minden hatalom birtokosa aki önző elképzelései szerint akarja kiházasítani gyermekeit, útját állva így boldogságuknak. Már úgy tűnik, a botor szándék tragikus következményekkel fenyeget, amikor azonban –megőrizve a komédia műfaji tisztaságának követelményét – váratlan fordulat következik, és – legalábbis a színpadon – a komédiában minden jóra fordul.

A címszereplő, az álszent Tartuffe komikuma abban rejlik, hogy megjátszott, képmutató vallásosságát túlzásba vitt ájtatossága és mohó szerelemvágya azonnal leleplezi. A másik két „negatív” szereplőt, az apát, Orgont és szentfazék anyját, madame Pernelle-t annyira elvakítja vakbuzgóságuk, hogy az evidenciát sem képesek meglátni, s ostobán bedőlnek pártfogoltjuk, Tartuffe mindenki más számára átlátszó gazságainak. Így válnak komikussá.

A Tartuffe bemutatásának sikerével a jelek szerint elpárolgott Moliére harci kedve, s a komédiaíró a továbbiakban Alceste ellenpárjának, Philinte-nek a szájába adott életfilozófiát követi, miszerint az embernek belső lelki tisztaságát, emberségét megőrizve kell tudomásul vennie a társadalmi konvenciókat, még ha álságosak, hazugok is.

A további komédiák kigúnyolt alakjai az uborkafára felkapaszkodott parasztgazda, Dandin György (1668), a szinte már patologikusan zsugori uzsorás, a Fösvény (1668) Harpagonhja vagy az ostoba Úrhatnám polgár (1670), Jourdain úr olyan nevetséges figurák, akiket könnyű lóvá tenni, s akiknek az eredetik alapján megmintázott példányaitól Moliére-nek nem kell tartania, mert nincs erejük a bosszúra. igaz, ezek a késői komédiák sem érik be a puszta szórakoztatással, a polgári fejlődés deviáns, zsákutcába vezető  magatartásmintáit pellengérezik ki.

Az Úrhatnám polgár (a magyar bemutató 1882-ben volt a budapesti Nemzeti Színházban, ma Mészöly Dezső fordításában játsszák) a moliére-i jellemvígjáték jellegzetes darabja. A komédia valószerűséggel mit sem törődő cselekménye, konfliktusa már csak ürügy az író számára, hogy újfent kigúnyolja az úrhatnám polgárság arisztokrata-majmolását, és újabb szatirikus képpel egészítse ki a mindenfajta szélhámosságra kapható, élősdivé vált, lecsúszott, elszegényedett arisztokraták portrésorozatát. A vézna cselekményt. Lully kísérőzenéjére komponált mulatságot, közönségvonzó balettbetétek dúsítják fel.

Moliére-nek ekkor már újabb, veszélyesebb, legyőzhetetlen ellenséggel kellett megküzdenie, a halálos betegséggel. Ezúttal nem segített a nevetés, a tudatlan orvosok kiröhögtetése, a halál a színpadon döfi le az ötvenegy éves Moliére-t a Képzelt beteg (1673) előadása közben.


*

TARTUFFE

Főbb szereplők:
PERNELLE ASSZONY, Orgon anyja; ORGON, a ház ura; ELMIRA, Orgon felesége; DAMIS és MARIANE, Orgon gyermekei; VALÉR, Mariane szerelme; CLÉANTE, Orgon sógora; DORINE, Mariane komornája; TARTUFFE, álszent

I.                  FELVONÁS

Orgon házában vagyunk. Pernelle asszony becsomagolt kofferjei közt lehordja és a személyre szóló szidalmak közepette sorra be is mutatja a nézőknek az egybegyűlt családtagokat. Szemükre is veti, hogy nem élnek hívő emberhez méltó életet, s pártfogoltjuknak, a szent életű Tartuffe-nek sem adják meg a kellő tiszteletet. Ő egy ilyen házban egy pillanatig sem marad tovább, mondja, és elviharzik.

Damis arra kéri nagybátyját, Cléante-ot, hogy járjon közbe Orgonnál, adja beleegyezését a két fiatal szerelmes, Mariane és Valér házasságához. Tartanak attól, hogy Orgon Tartuffe befolyására halogatja a már elhatározott esküvőt. Vidéki útjáról megérkezik Orgon, akit más sem érdekel, mint szeretett Tartuffe-jének hogyléte. Dorine hiába számol be arról, hogy előző két nap, míg Orgon távol volt, Elmirát  láz gyötörte, fájt a feje, éjszaka sem tudott aludni. Reggel még eret is kellett rajta vágatni, hogy megkönnyebbüljön. Orgon állandóan közbevág: „És Tartuffe?” – kérdi többször is izgatottan, s az sem nyugtatja meg, hogy feleségével ellentétben Tartuffe jól vacsorázott, s édesdeden aludta végig az éjszakát. Orgon úgy hiszi, a „szegény” Tartuffe-öt mégis sajnálnia kell. Hallván ezt a furcsa dialógust Orgon és Dorine között, Cléante nem álja meg, hogy szóvá ne tegye sógora őrült rajongását Tartuffe iránt. Válaszul Orgon elmondja, mint ismerte meg egy templomban a buzgón imádkoz ifjút, és fedezte fel benne a szent embert. Kötelességének is tartotta, hogy a nyomorgó fiatalembert felkarolja, és a házába fogadja. Cléante ekkor megkísérli, hogy szóba hozza a fiatalok tervezett esküvőjét, de Orgontól minden kérdésére kitérő választ kap. Cléante a legrosszabbakat sejtve távozik.

II.               FELVONÁS

Valóban, Orgon úgy dönt, hogy hozzáadja lányát Tartuffe-höz. Mariane ugyan elmondja apjának, hogy továbbra is Valért szereti, s egy porcikája sem kívánja, hogy Tartuffe felesége legyen. Orgon azonban közli Mariane-nal, hogy egy lány köteles apjának engedelmeskedni, ő pedig eldöntötte: Mariane Tartuffe úr hitvese lesz.

Mariane nem mer tovább ellenkezni apjával, de ott van a talpraesett, okos komorna, Dorine, aki nem riad vissza attól, hgoy szemébe mondja Orgonnak, a lánya „nem egy vak bigottnak való”. A félénk Mariane hallgat, s amikor megjelenik Valér, a lány habozó, félreérthető magatartása miatt már-már szakítanak egymással. Megint csak az okos Dorine-ra vár, hogy tisztázza a félreértéseket, s megfogadtassa a szerelmesekkel, nem mondanak le egymásról.

Dorine egyelőre azt javasolja, időt kell nyerni. Mariane színleg egyezzen bele a házasságba, de tegyen meg mindent, hogy elhalassza a tervezett esküvőt.

III.           FELVONÁS

A hebehurgya Damis úgy hiszi, erőszakkal is rá tudná venni Tartuffe-öt, hogy mondjon le Mariane kezéről. Dorine szerint Elmirának több esélye van, hogy hasson Tartuffe-re, de végül csak arra tudja rábírni az ifjút, hogy rejtőzzön el egy kis fülkében, a szín hátterében.

Tartuffe, akiről eddig csak hallottunk, most maga is megjelenik a színen, hogy találkozzék Elmirával. Abban a hiszemben, hogy kettesben vannak, heves szerelmi ostromba kezd, s kifejti, hogy az asszony isteni szépsége a vallás emberének is megengedi, hogy imádja őt. Elmira bízhat abban, hogy kapcsolatuk titokban marad, hiszen ez neki is érdeke. Mint mondja, nem bán, ami titokban marad.

Elmira megígéri, nem árulja el férjének Tartuffe szerelmi ajánlatát, ha cserében kieszközli Orgonnál, hogy mielőbb meglegyen Valér és Mariane lakodalma. Damis azonban már nem tudja tovább tűrtőzteti magát, előlép és elárulja, mindent hallott. Közli, el fogja mondani apjának,  Tartuffe mint udvarolt anyjának. Damis kísérlete, hogy leleplezze Tartuffe-öt, végül is balul végződik. Az álszent fiatalember oly módon vallja bűnösnek magát, veri a mellét, hogy Orgon rágalomnak véli Damis szavait, és kitagadja fiát a házából. Sőt azt is közli, nemcsak vőül fogadja Tartuffe-öt, hanem megteszi egyedüli örökösének, s azonnal ráíratja minden vagyonát.

IV.            FELVONÁS

Cléante nem tudja rávenni Tartuffe-öt, hogy „békítse ki a fiút meg az apját”. Tartuffe szerint „Isten érdeke, sajnos, mást követel”. Mariane újra közli apjával, inkább kolostorba vonul, de nem lesz Tartuffe felesége. Elmira hiába erősíti meg, hogy Damis igazat mondott, Orgon  még feleségének sem akar hinni. Úgy véli, csak a fiát akarja védeni. Végül is Elmira rábeszélésére beleegyezik, hogy elrejtőzve személyesen győződjék meg arról, kegyeltje valóban szemet vetett-e a feleségére.

Orgont elbújtatják az ebédlőasztal alatt. Elmira lehívatja Tartuffe-öt, s hogy a most már gyanakvó férfit tőrbe csalja, színleg megvallja, hogy viszonozza érzelmeit. Tartuffe abban a hiszemben, hogy egyedül vannak, folytatja a szerelmi ostromot. Elmira megnyugtatására elmondja, hogy „alkudozni az Istennel is lehet… és igazolja majd legrosszabb tetteit / a cél szentsége és a buzgó tiszta hit”. Nagy büszkén kijelenti, hogy Orgont már régóta az orránál fogva vezeti, s elérte, hogy már a saját szemének sem hisz. Elmira többször is köhög, dobol az asztalon, de Orgon nem mozdul. Nem sok hiányzik ahhoz, hogy Tartuffe az asztal tetején magáévá tegye az asszonyt, amikor Orgon végre kibújik az asztal alól. Most már lehullt szeméről a hályog, nem habozik tovább, kiutasítja Tartuffe-öt a házából. Csak éppen a távozó Tartuffe joggal mondhatja, a ház már nem Orgoné, hiszen a hiszékeny ember mindent ráhagyott.  Orgont azonban mindennél jobban izgatja, hogy megvan-e még az elrejtett kazettája.

V.                FELVONÁS

A kazettában, amelyet Orgon Tartuffe-re bízott, egy jó barátjának a titkos iratait rejtegette. A barát valaha részt vett a királyság elleni zendülésben, s így Orgont bűnpártolással vádolhatják. Újra együtt a család, de nagy az ijedelem, mert tudják, hogy Tartuffe valamennyiüket az utcára teheti. Csak Pernelle asszony ragaszkodik továbbra is ahhoz, hogy Tartuffe-jét szent embernek tartsa.

Megjelenik Lojális úr, a törvényszolga, hogy érvényt szerezzen a Tartuffe által elrendelt kilakoltatási parancsnok. Valér is rossz hírrel érkezik: Tartuffe elérte a királynál, hogy felségsértés címén letartóztatási parancsot adjanak ki Orgon ellen, s ő maga juttathassa börtönbe jótevőjét. Valér hintója a  ház előtt vár, hogy elmenekítse Orgont, azonban már meg is érkezik Tartuffe egy rendőr hadnagy kíséretében, s meggátolja Orgon menekülését. Tartuffe gaz terve azonban kudarcot vall. A rendőr hadnagy Orgon helyett Tartuffe-öt kíséri börtönbe. Elmondja, „uralkodónk… az álszentektől ő éppúgy undorodik”. Tartuffe-ről kiderült, hogy hírhedett csaló, akinek annyi a „fekete bűne, / Hogy egész kötetek telnének ki belőle”. A király nem felejtette el, hogy annak idején Orgon odaadóan az ő pártjára állt, s ezért most megbocsátja „bűnét, melybe titkon, barátja / Szökésekor esett”. Orgonék elindulnak, hogy személyesen köszönjék meg az uralkodó kegyességét, utána pedig megtartják Mariane és Valér esküvőjét. Pernelle asszony sem hisz többé Tartuffe-nek, az álszentnek.

*

ÚRHATNÁM POLGÁR

Főbb szereplők:
JOURDAIN ÚR, polgár; JOURDAINNÉ, a felesége; LUCI, a lányuk; NICOLE, szolgáló; CLÉONTE, Luci szerelmese; DORIMÉNE, grófnő; DORANTE, gróf, Doriméne szeretője


I.                   FELVONÁS

Jourdain úr, a hirtelen meggazdagodott polgár párizsi házában vagyunk, aki úgy véli, vagyona feljogosítja arra, hogy úrhatnám polgárként az arisztokrácia életmódját majmolja, mindenben kövesse példáját. Meggyőződése, hogy pénzzel a műveltség hiánya is pótolható, csak fel kell fogadnia a legjobb tanárokat. Most éppen a zenetanár és a tánctanár várakozik az immár későn kelő polgárra, hogy bevezethesse a zene, illetve a táncművészet tudományába. Sajnálattal állapítják meg, hogy bár igazából a műértők elismerésére, tapsára vágynak, a tömjénnel nem lehet jóllakni. Szükségük van az úrhatnámkodó pénzeszsákok támogatására, még ha azok mit sem értenek a művészetekhez.

Jourdain urat szabója tartóztatta fel. Elkészült az udvari arisztokrácia divatját csiricsáré módon majmoló, új öltözék, amiben Jourdain úr módfölött nevetségesen fest. Amikor a két tanár megtudja Jourdain úrtól, hogy még egy filozófiatanárt is felfogadott, mind a ketten a maguk szakmájának magasztalásába fognak nehogy az újonnan jött kitúrja őket Jourdain őr kegyeiből.

II.                FELVONÁS

Jourdain úr szemet vetett a szép, de elszegényedett Doriméne grófnőre, akit meghívott magához ebédre. A tánctanár az arisztokrácia világában szokásos bókolás lépéseire szeretné megtanítani Jourdain urat, de hiába, a kövér polgár csak nevetséges szökdécselésre képes. Megérkezik a vívómester is, leckét ad Jourdain úrnak, és ő sem állja meg, hogy ne dicsérje egekig a maga művészetét. Erre mind a hárman hajba kapnak, hogy kinek a mestersége az értékesebb, nélkülözhetetlenebb. A segítségül hívott filozófiatanár sem tudja kibékíteni a veszekedőket, s minthogy a filozófiát emeli minden más diszciplína fölé, ő is belekeveredik a tettlegességig fajuló veszekedésbe.

A filozófiatanár felajánlja Jourdain úrnak, hogy bevezeti a logika, a morál, a fizika tudományába, de Jourdain úr elég józanul úgy véli, valójában a helyesírásra kellene őt megtanítani. Némi meglepetéssel veszi tudomásul, hogy negyven esztendeje beszél prózában, s eddig azt sem tudta, mi az. Most azonban egy szerelmeslevél megfogalmazására kéri tanárát. Azt szeretné megírni Doriéméne grófnőnek, hogy „Szép grófnő, meghalok a szerelemtől a maga szép szeme miatt.” A filozófiatanárnak számos javaslata van, de végül el kell ismernie, hogy az eredetileg megfogalmazott mondat fejezi ki leginkább azt, amit Jourdain közölni kíván szíve hölgyével.

III.             FELVONÁS

Amikor a szolgáló, Nicole megpillantja gazdáját legújabb „világfias” öltözékében, a szókimondó leányzó hanyatt esik a nevetéstől. De elmegy a jókedve, amikor megtudja, hogy Jourdain nagyszabású ebédet kíván adni új arisztokrata ismerőseinek. A józan Jourdainné is tiltakozik, és figyelmezteti férjét, új ismerősei úgyis csak minél több pénzt akarnak kicsalni a zsebéből. Az arisztokrata Dorante már tizenötezer-nyolcszáz frankkal tartozik Jourdain úrnak, akiben még működnek a jó kereskedői ösztönök, és fillérre számon tartja új barátja adósságát, mégsem tagadja meg az újabb kölcsönt. Egyrészt büszke az arisztokrata úr barátságára, másrészt Dorante azt ígérte, hogy egyengeti a jámbor polgár útját Doriméne szívéhez, és eljuttatja az asszonynak mindazokat az értékes ajándékokat – legutóbb egy szép gyémántot -, amelyektől Jourdain azt reméli, elnyeri a grófnő kegyeit.

Jourdainné ezenközben férjhez szeretné adni lányát, Lucit az ifjú Cléonte-hoz, szolgálójuk, Nicole viszont Cléonte inasával, Covielle-jel szeretne egybekelni. A fiatalok szeretik egymást, csak éppen egy félreértés ver éket közéjük. Már majdnem szakítanak, de aztán kiderül, legutóbb Lucu azért nem fogadta szerelmesen köszönését, mert bigott, vén nénikéjével sétált, aki megtiltotta, hogy férfiemberre akár csak egy pillantást is vessen.

A kibékülés örömében Cléante megkéri Jourdain úrtól Luci kezét. Jourdain hallani sem akar a frigyről, hiszen Dorante-nek szánja lányát, aki ezáltal grófné lehetne. A fiatalok azonban nem csüggednek, elhatározzák, hgoy egy arra járó komédiás társaság segítségével cselt szőnek. Dorante és Doriméne megérkezik, hogy eleget tegyen Jourdain ebédmeghívásának. Míg Jourdainra várnak, beszélgetésükből kiviláglik, hogy Dorante maga udvarol az arisztokrata özvegynek, s Jourdain ajándékait úgy adja át szíve hölgyének, mintha tőle származnának.

A ravasz Dorante-nak sikerül úgy forgatnia a szót a gazdagon terített asztalnál, ahol Jourdain úr a lehető legbumfordibb módon viselkedik, hogy a turpisságra nem derül fény.

IV.              FELVONÁS

A pompás ebédnek, a meghívott énekesek műsorának Jourdainné megjelenése vet véget. Szemére veti a grófnőnek, hogy el akarja csábítani a férjét. Doriméne, aki természetesen nem értheti a helyzetet, sértődötten elrohan, Dorante pedig – mit tehet? – utána fut. Jourdainnek azonban nincs ideje bánkódni, amiért félbemaradt a lakoma, mert álruhába öltözve megjelenik Cléante inasa, Covielle, és közli, hogy káprázatos kísérettel nemsokára megérkezik a török szultán fia. Az új kérő beleszeretett Jourdain úr lányába, és feleségül is akarja venni. Az úrhatnámságba belebolondult Jourdaint elkápráztatja az a lehetőség, hogy a török szultán fia a veje lehet, sőt még mamamusi-nak, azaz török lovagnak is kinevezik, s ezzel egy rangba kerül a földkerekség legnagyobb uraival.

A török szultán fiának a szerepét török ruhába öltözve Cléante játssza, de az előkelőségtől megrészegült Jourdainnek fel sem tűnik a hasonlóság. ezután a muftiknak, derviseknek, török énekeseknek, muzsikusoknak, táncosoknak beöltözött, halandzsaszöveget mondó színészek közreműködésével ünnepélyes, énekes-táncos ceremóniával mamamusi-vá ütik a kopaszra borotvált, török maskarába öltöztetett Jourdaint.

V.                 FELVONÁS

Jourdain úr bolonddá tételébe most már Dorante is Doriméne is bekapcsolódik. Teljes a happy end. Doriméne, aki továbbra is azt hiszi, hogy a gróf a maga pénzét költi rá, beleegyezik a házasságba, csak hogy megakadályozza jövendőbelijét a további pazarlásban.

Amikor Luci és Jourdainné  megértik, hogy mire megy ki a játék, lelkesen mondanak igent a „szultánfi”-val kötendő házasságra, és Covielle is megkapja a maga Nicole-ját.

A magát továbbra is mamamusi-nak képzelő Jourdain boldogan tekinti meg a tiszteletére előadott, igencsak látványos „Népek balett”-jét.

Mihályi Gábor

(Forrás: 77 híres dráma  97-106. old. – Móra Ferenc Könyvkiadó 2. kiadás 1994.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése