2017. ápr. 22.

Argay: Millyennek kell lenni egy iskolatanitónak?Egy 40 évig szolgált tanitó emlékirataiból.


A tanitónak nincsen szüksége érzékekre; nem szükség neki meghallani, mint dicsérik őt; nem szükség neki látni, hogy minő vétkes uton szereznek mások pénzt, mig ő homlokának véres veritékével eszi száraz kenyerét; nem szükség neki érezni, milly kevésre becsülik; nem izlelni meg rosszul készitett étkeit, és főleg nem élvezni az élet örömeit; az is jó reá nézve, ha szaglással nem bir.

Lelkiismerétre nincs szüksége, hogy azon gyermekektől is, kik iskolába nem járnak, az iskolapénzt minden szégyen nélkül fölvehesse.

Ellenben nagy szüksége van jó emlékező tehetségre, hogy emlékében tartsa, miként minő pénztárakból s mióta kapja fizetési hátralékát; itemjó gyomra legyen, hogy mindent megemészthessen.

Egy jó iskolatanitónak jeles ügyvéd?ek kell lenni, azon sok peres ügyekért, mellyeket folytatnia kell, vagy mellyekre legalább okot szolgáltatott; csudaorvos is legyen, hogy betegségeit minden gyógyszer nélkül, mellynek ára zsebéből különben is ki nem kerülne, maga orvosolhassa.

Egy jó iskolatanitónak meleg vérrel kell birnia, hogy az iskola fűtésére ne legyen szüksége fára.

Egy jó iskolatanitó, jó éji őr legyen, hogy nyilt kerteit, istálóit stb. stb. a tolvajoktól megőrizhesse; azonkivül jártas testgyakorlatokban is, hogy a háztetőről a szobába lecsepegő esővizet felfogja, és az épületekről lezuhanó kődarabokat kikerülje.

Egy jó iskolatanitó ollyan legyen mint a teve, hogy sokáig birja kitartani az éhséget, és nagy hordereje legyen, s hogy sokat vegyen be magába, ha valahová vendégnek hivatik.

Egy iskolatanitó legyen jó czukrász, hogy mindig tele legyen zsebe csemegékkel, hogy a gyermekek fájdalmát megveretésök után enyhitse, nehogy megmondják szülőiknek.

Egy jó iskolatanitó ezermester legyen, ki a gyermekeket akkor is sokra tanitsa, ha iskolába nem járnak.

Egy jó tanitónak mindig rongyosan kell járni, nehogy a fiatalság elcsábittassék - szinte tanitóvá lenni.

Egy jó iskolatanitó derék hadfi legyen, hogy minden megtámadások és megrohanások ellen védhesse magát, ezen okból azon régi bölcs intézményt ujra életbe kell léptetni, kiszolgált agyaltisztekből és katonákból kell tanitókat tenni, a mi által egy más czél is éretik el, az t. i. hogy ezen embereknek minden jelentékeny költség nélkül, nyugalmas állapot szereztetik. Lám, az öregek sem voltak bolondok.

Végtére szükséges a tanitónak bizonyos finom tapintat, mellyet azonban csak hivataloskodása folyamában gyakorlat által szerez meg magának - és fiatal kezdőktől tehát még kivánni nem lehet - értem ezen tapintat alatt a tehetséget, mindig a maga foltját találni, mert a világon már igen sok baj történt a miatt, hogy az iskolatanitó nem a valódi foltot találta.

Ki ezen elősorolt sajátságokkal bir, az minden tétova nélkül iskolatanitónak tétethetik; azonban kezdetben neki csak sovány állomást kell adni, mert különben igen könnyen elbizakodik. További előmozditásával sem kell igen sietni, miután a türelem minden jó iskolatanitónak egyik fő sajátsága.

A mi továbbra egy kinevezendő tanitónak tehetségeit és ügyességeit a tanszobában leendő működésére vonatkozólag illeti, nem kell ezeket nagyra verni.


Forrás: Vasárnapi Ujság, 1854. oktober 8-kán (32. szám)