2013. febr. 5.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ (1885-1936): Aranysárkány – Édes Anna (regényismertetés)





Szabadkán született. Nemesi származású édesapja tanár volt, majd a helyi gimnázium igazgatója, édesanyja egy gyógyszerész lánya. Ezen az ágon unokatestvére Brenner József, aki Csáth Géza néven vált híres íróvá. A budapesti egyetemen Babitscsal, Juhász Gyulával tanult együtt. Már ekkor jó nevű újságíró, a magyar-német szakos tanári diplomát ezért már nem is szerzi meg. 1907-ben jelent meg első verseskönyve, a Négy fal között. Az induló Nyugat munkatársa lett. Első igazi sikerét A szegény kisgyermek panaszai-val aratta 1910-ben, majd a Modern költők c. műfordítás gyűjteményével 1913-ban. Mindegyiknek több kiadása jelent meg.

1913-ban kötött házasságot Harmos Ilona színésznővel, 1915-ben született Ádám fia. Két év múlva a Vár alatt, a Tábor utcában vett családi házat, ahol haláláig élt. A ház Budapest ostromakor megsemmisült.

A forradalmakkal rokonszenvezett, 1919 őszén mégis a szélsőjobboldali Új Nemzedék munkatársa lett, majd csalódottan végleg visszahúzódott a politikai szerepléstől. 1921-től a Pesti Hírlap munkatársa. Ő volt a magyar PEN első elnöke (1930-32)- 1933-tól egyre súlyosabb beteg, a műtét sem segít, a rák elnémítja, majd megöli.

A magyar irodalom egyik legsokoldalúbb és legjelentősebb alkotója. A drámai műnemet kivéve mindenben jelentőset hozott létre. Nagyra értékelte a szakmai tudást, s a tökéletesen végzett munka eszméje vezérelte. Kedvelte a játékosságot is. A világos stílust, a gondolati tisztaságot tartotta a legtöbbre, s a politikából és a világmegváltás eszmékből kiábrándulva a homo aestheticus magatartását hirdette. A húszas években kristályosodott ki az a nézetrendszere, amelynek középpontjában egy erőteljes létezésélmény állt, az a felismerés, hogy „milyen különös dolog élni, mászkálni a földgolyó kérgén, s a világegyetem csillagközi polgárának lenni”. Rádöbbent a kétségbeesett és büszke emberi létezésre, s a haláltudat szorításában a személyiség lényege szerint való létezés örömére ismert rá. Etikai szemléletét a részvét gondolata hatotta át minden szegény és szenvedő, minden ember iránt.

Lírája a századelőn Adyé és Babitsé mellett halványabbnak mutatkozik, kevésbé újító és a közönséghez közelibb hangon szól. A világháború több szempontból válságos évei után új hangot és kifejezésmódot próbálgat, az impresszionizmus után az expresszionizmust, a szabad verset (A bús férfi panaszai, Meztelenül), majd a Számadás-sal (1935, összegyűjtött verseinek kötetében) a legnagyobb magaslatokra jut el. Lírai létszemlélete többször érintkezik József Attiláéval, akivel baráti kapcsolatba került.

Műfordításaiban sok a költői szabadság, ám rendkívül széles horizontot fog át, s az érdeklődőket több évtized világlírájával ismertette meg. Drámafordításai közül kiemelkedik három Shakespeare-mű (Rómeó és Júlia, Lear király, Téli rege).

Újságíróként a magyar publicisztika egyik legnagyobb művésze. Nem napi mulandóságú cikkeket írt; a cseppben a tengert, az eleven emberi életet mutatta fel, főként a karcolat műfajában. Esszéi, íróportréi, kritikái is megkerülhetetlenek. S íróként anyagának, az anyanyelvnek a védelmét is szívügyének tekintette.

Nemcsak lírikusként – epikusként is a legnagyobbak közé emelkedett. 1809-tól több elbeszéléskötete jelent meg, s ezekben eleinte sok a dekadens elem. Megmutatkozik Freud hatása is, mely később még jelentősebbé válik. Elbeszélései közül az Esti Kornél-ciklus (1933) és a Tengerszem (1936) c. kötet jelenti a csúcsot.

Mind a négy regényét a húszas években írta. A Nero, a véres költő (1922) a császár és a dilettáns költő kettősségét tárja fel, s az ösztönök gátlástalansága ellen emel szót. A regény történelmileg hiteles, ugyanakkor sokban a megírás korát is megragadja. A Pacsirta (1924) a poros alföldi kisváros és az ottani lét rajza egy megrendítő történéssorba ágyazva. A megvénülő, csúnya lánynak és szüleinek sorsa a reménytelenségnek és a részvétnek sokszor feloldhatatlan kettősségét sugározza.

Ugyanez a poros kisváros, Sárszeg a helyszíne az Aranysárkány (1925) cselekményének is. Egy érettségiző osztálynak és osztályfőnöküknek története ez, mindkét szinten a célvesztést hangsúlyozva. Novák Antal, a mintatanár kudarcot vall odahaza is, mert lánya idegen marad számára, s az iskolában is megbukik – legalábbis önmaga szemében -, amikor diákja éjjel megveri. A barbárság elsöpri az értéket, nincs igazi út lélektől lélekig, a kapcsolatok nem őszinték és nem mentesek a számítástól Az epilógus azt bizonyítja, hogy a felnőtté vált diákok is ebbe a reménytelenséget árasztó rendbe illeszkednek: szürke, idegenszerű életbe, ahol a szerelem sem igazán szerelem, az otthon sem igazán otthon.

Az Édes Anna (1926) a szerző utolsó regénye. A baloldal neheztelését korábbi politikai szereplése miatt ezzel tudta végleg feloldani. Úr és cseléd viszonya áll a mű középpontjában, ezért is telitalálat a cselekmény indításának időpontja, az 1919-es történelmi fordulat visszafelé. Az író nézeteit Moviszter doktor képviseli a legközvetlenebbül: ő az egyetlen, aki Annában nem tökéletesen dolgozó gépet lát, hanem embert, s ezért tudja hitelesen megmagyarázni azt, amit még Anna sem ért: miért is gyilkolt. Ez a regény is az emberi kapcsolatok sivárságát, a társadalmi élet felszínességét és taszító undokságát tárja elénk, mégis azt mondja, hogy élni érdemes, ha olyanok vagyunk, mint a szépen dolgozó Édes Anna, az irgalmat és részvétet hirdető Moviszter.

 
*

ARANYSÁRKÁNY


Gyönyörű tavasz volt Sárszegen, ebben a déli városkában, s május elsejének reggelén sokan gyülekeztek a városerdőn. Így tettek a nyolcadik osztály diákjai is a tanítás előtt. Liszner Vili, aki tavaly Pesten nyert vándorserleget, időre futott, s ismét rekordot javított. Egy magas, sovány fiú, Csajkás Tibor Novák Hildával, szerelmével találkozott titokban. Ezalatt a diákok egyre többet beszélten a tananyagról. Ebeczky Dezső vitte a szót, a legjobb tanuló, akit mindnyájan utáltak, annyira tudott.

Novák Antal, a nyolcadik osztály főnöke, a mennyiségtan és természettan tanára is elindult az iskolába. Útközben csatlakozott hozzá az öreg Tálas Béla, a történelem és Fóris Ferenc, a latin és görög nyelv tanára. Hirtelen egy hatalmas sárkányt vettek észre a levegőben, aranysárkányt. Minden diák szaladt utána. Fóris lenézte ezt a gyerekes dolgot, de Novák nem, mert a játék komoly dolog, az életet jelképezi. A gimnázium előtt Fóris idegesen és kiabálva rendet teremtett. A sárkányt a szolgálatkész Csajkás Tibor kötötte ki egy fához.

Novák Antal dr., a tanári kar büszkesége igen komoly ember volt. Haladó, szabadelvű nézeteket vallott, barátkozott a diákokkal az iskolán kívül is. Tanár volt, ezért a legrosszabb diákok is kissé barátjuknak tartották, a legjobbak is kissé ellenségüknek. Huszonhárom nevelt fia Tóninak evezte bizalmasan, s jópofának tartották. Borzongással elegy kíváncsisággal, máskor meg röhögve figyelték holmiját és viselkedését. Novák kicsit nevetséges volt, elsősorban azért, mert ember volt, és minden ember nevetséges.

Tanítás után Novák negyedóra alatt kényelmesen sétálva is hazaért egyemeletes házához, melyet négy magyar holdnyi gyümölcsös vett körül. Ebben a házban, melyet tizenhét éve hozományul kapott, még minden a feleségére emlékeztette, aki hat éve meghalt. Hilda várta otthon, akiről lerítt az anyátlan lány elhanyagoltsága, Gergely, az iskolaszolga lakott még velük a földszinten, s Mari, az öreg és barátságtalan szakácsnő. Egy ajándékcsomag várta a tanár urat Liszner fűszerestől,, de ő ezt visszaküldette Gergellyel, hiszen erre nincsen szükség, ő minden diákjával egyaránt szívesen foglalkozik, csak tanuljanak, tudjanak, akkor rendben van minden. Vilit különben sohasem buktatta meg.

Ebédnél Hilda étvágytalanul pepecselt, hiszen délelőtt már nyalakodott egy csomót. Majd rábeszélte apját, hogy feküdjön le aludni, ő maga pedig átszökött Flóri nénihez, aki édesanyja legjobb barátnője volt. Novák Antal azonban nem kedvelte, közönséges pletykafészeknek tartotta. Flóri néni mindent szeretett, ami a világon van: az egész életet szerette. Eltűrte lakásán a titkos találkákat, mert megesett a szíve a fiatalokon, akiknek Novák megtiltotta, hogy találkozzanak. Flóri néni nem hallotta, hogy ez alkalommal miről beszélget Hilda és Tibor, de valami komoly dologról lehetett szó, hiszen a lány sírt.

Csajkás Tibor özvegy édesanyja grófnő volt, és Sopron megyei birtokán élt. Azt akarta, hogy törékeny fia erőre kapjon, azért küldte délre. Tibor egyik tanárjánál, Nyerge Lázárnál lakott, aki pénzsóváran mindig előkelő diákokat tartott, s ő maga családostul egy udvari szobába szorult. Tibor hatodikos korában vette észre Hildát, aki már másnap reggel találkát adott neki. Az apa csak hosszú hónapok múlva fedezte fel kapcsolatukat, melyet a vasárnap délutánra korlátozott. A fiatalok azonban inkább voltak együtt titokban. Hetedik után Hilda egy kis ezüstláncot adott Tibornak, hogy azt eljegyzésük jelképeként erősíttesse a karjára.

Hilda szertelenül viselkedett, ötletszerű elfoglaltságokkal töltötte napjait. Flóri nénivel és Lenke nevű barátnőjével olykor asztalt táncoltattak. Az apjával hetente járt tanározsonnákra, de most ellenkezett, hiszen Tiborhoz készült Az ozsonnán is önfejűen viselkedett, hazafelé feleselt apjával, aki éppen lánya nevelésében mutatkozott következetlennek és módszer nélkülinek. Halogatta a komoly beszélgetést, pedig azt is tudta, hogy a fiatalok megszegik tilalmát, ámbár ő ezt is természetesnek tartotta, hiszen az életet nem lehet vaskorlátok közé zárni.

Liszner Vilinek Glück Laci volt a házitanítója. A többiek is feljártak a diákszobába. Azért is, mert a fűszeres fényes ozsonnát adott nekik, azért is, hogy valamit tanuljanak még, s azért is, hogy a vészesen közeledő érettségiről elmélkedjenek, ijesztgetve egymást. Közben Csajkás Tibor gyanúsan méregette Huszár Bandit: mintha Hilda őt is kitüntetné érdeklődésével. Hosszas vívódás után kérdőre is vonta a lányt, de az kikacagta féltékenységét. Kibékültek. Tibor soká ott maradt, már csak az ablakon át tudott távozni, s éppen Novák elé pottyant. A tanár a kertben hosszan elbeszélgetett a komoly fiúval, s megígértette vele, hogy soha többé nem találkozik a lányával. A tanár múló diákszerelemnek tartotta ezt a kapcsolatot, s féltette nyugtalan és képzelődő lányát. Benn a házban már sokkal nehezebben boldogult az apa: Hilda tagadott, hisztériázott, másnap el is kellett hozzá hívni Barabás doktort, a törzsorvost.

Délután volt a nyolcaik osztály utolsó számtan-fizika órája. Novák a vihar előtti fülledt melegben Vilit hívta fel. A fiút, miután mindenbe be3lezavarodott, szemtelen dac szállta meg, kiabálva feleselni kezdett a tanárjával, majd a háta mögött az érettségi utáni bosszút emlegette. Novák csak a zivatar elvonulta után ment haza. Addig Vili viselkedését elemezte, s részéről elintézettnek vélte az ügyet, hiszen megdorgálta a fiút. Otthon Hilda kedves volt hozzá, mint a kibékülések után mindig. Zongorázott apjának, máskor a csillagokat nézték messzelátón. Egy délután az iskolaszolga faládikát hozott. Postán küldték, s valami ocsmányság volt benne. Gergely szerint egy diák küldhette. Nováknak csak a háládatlanság fájt.

A sportversenyen Vili rosszul indult, nem is került a döntőbe. Az osztályvizsgán mind átestek. Egyre jobban idegeskedtek az érettségi miatt, amelyet szörnyűségnek tartottak. E véleményüket csak az „Ostor” című időszaki sajtóorgánum osztotta, amelyet Bahó Attila szerkesztett, egy többször bukott diák s büntetett előéletű álhírlapíró. Egy este megérkezett Vécsey Jeromos főigazgató, s másnap kezdetét vette az érettségi. Mindnyájan levizsgáztak, kivéve Vilit, aki megmakacsolta magát, és semmire sem válaszolt, így négy tárgyból bukott meg.

Tibor felkereste Hildát, hogy elbúcsúzzon tőle. A lány arra kérte, vigye magával: szökjenek meg.  Kiosztották az érettségi bizonyítványt, mind szabad, felnőtt emberek lettek. Vili egy adóhivatali barátjától, egy Próféta gúnynevű csúf írnoktól, bukott diáktól kért tanácsot. Az elvitte őt Czeke Bélushoz, a szintén bukott diák gyógyszerészsegédhez, aki azt javasolta, éjjel verjék el a tanárt. Az érettségi lakomán azonban valaki észrevette a bekukucskáló Vilit, s ő ijedten elszaladt. Tibor viszont észrevétlenül távozott, s Hildával vonatra szállt.

Novák fölfedezve a szökést, felkereste unokatestvérét, Pepikét, aki vénlányként a rokonok állandó segítője volt. Hildát is ő gondozta, amikor megárvult, de a lány hamar elüldözte őt. Pepike most is szótlanul ment Novákhoz háziasszonykodni. A grófnő meglepődve, de a helyzetet tudomásul véve fogadta fiát a lánnyal. Novák levélben adta keserű beleegyezését a házassághoz: cselekedjenek belátásuk szerint.

Nováknak feltűnt, hogy Vili kerékpárosan rendszeresen körülötte sündörög, de nem köszön. A bukott diákok egymást bátorították a verésre, s végül a „főszerkesztő” biztatására egyik éjjel jól elverték a szertár rendezéséből hazatérő tanárt. Novák fölismerte frissen bukott diákját, de Prófétát nem. A verekedők az éj további részét a patikában töltötték mulatozással, majd lerészegedve ijedezéssel. Vilit gyötörni kezdte a bűntudat. Novák egész éjjel szenvedett a sebeitől. Még jobban gyötrődött attól, hogy miért tették ezt vele. A nevelés kudarca foglalkoztatta. S elhatározta, hogy titokban tartja az esetet. Reggel órára ment az iskolába.

Mégis egyre foglalkoztatta Vili személye, s hogy ő nem hibázott-e vele szemben valaha. De nem. Egy délután Glück Laci kereste fel, hogy elbúcsúzzon. Novák próbálta lebeszélni a rokonszenves fiút: ne legyen tanár, hiszen a tanár ma is rabszolga, a szeretet rabszolgája. Más alkalommal Novák ment el Flórishoz. Vele beszélt a merényletről. Fóris a vasfegyelemről ábrándozott, s elítélte Novák liberalizmusát. Egyszer Fórist is elverték, ő azóta vasbokszert és forgópisztolyt hordott magánál. Ezt tanácsolta Nováknak is, valamint azt, hogy vétessen orvosi látleletet, tegyen feljelentést. Tanárverések egyébként Sárszegen nem is oly ritkán történtek. De olyan eset, mint Nováké, még sohasem fordult elő.

Novák nem értett egyet Fórissal, mégis vásárolt egy pisztolyt. S mivel már a csontja is fájt, elhívatta Barabás doktort. Ő törést is megállapított, látleletet vett fel. Novák ezzel kereste fel dr. Ebeczky Dezső ügyvédet. Hosszas várakozás után került rá a sor, s ő körülményesen, nehezen adta elő ügyét, amelyet az ügyvéd bűnténynek minősített.

A tanárnak gyógyszerekre is szüksége volt, így a bűntársak látványos sikernek örülhettek. Vili rendőrségi idézést kapott, ettől nagyon megijedt, barátai is. Már hajlott arra, hogy mindent bevalljon. Kihallgatása végül is formális volt, nem is gyanúsították. Az ügy hamarosan elaludt. Vili azonban továbbra is nyugtalankodott. Szülei megsajnálták, s mégis felküldték Budapestre, a rokonokhoz nyaralni.

Novák állapota – hála a doktor kezelésének – szépen javult. Éjszaka mégsem tudott aludni. Egy terv képei zakatoltak benne: felkeresi Liszneréket. Hol a fiút alázta meg képzeletében, hol az apát is. S ha mégis elaludt, a rém kísértette. Egy vasárnap délben, ebéd előtt hirtelen elhatározással elment Lisznerékhez. A fiú már éppen elutazott, az öreg pedig agyba-főbe dicsérte a tanárt, aki dolgavégezetlenül távozott, mégis megnyugodva, hogy megveretése nem vált köztudottá. Az utcán azonban az „Ostor” friss számát kínálták az alkalmi rikkancsok, az ő nevét kiabálva. Vett egy példányt. Az egész szám vele foglalkozott. Hilda szökésével, a veréssel, a várható gyermekáldással. A gimnáziumba sietett, hogy Ábris igazgatóval beszéljen sorsáról. A tanári szobában még egyszer végigolvasta a cikket, s reménytelennek ítélte a helyzetét, hiszen a sértő hangú cikk váza igaz. Ő formálni akarta az életet mely végtelen és esztelen. S csak lázzal lehet élni, mint Hilda és Tibor, vagy erőszakkal, mint Liszner Vilmos. Fölöslegesnek ítélte a munkáját. Hirtelenül vénemberré lett. Az életet közönségesnek érezte, és utálatosnak. Az istenek megbüntették. Szájába vette a pisztolyt, és elsütötte a ravaszt.

Másnap összegyűltek a még el nem utazott tanárok. Komor vitájukban arra jutottak, hogy Novák önmagával meghasonlott ember volt. Az „Ostor” főszerkesztőjét lepénzelték, hogy többet ne foglalkozzon az üggyel, s Fórist bízták meg a gyászbeszéddel. A temetésre Hildáék is megérkeztek.

Múltak az évek. Hildának ősszel fia született, Tibor gazdálkodott. A sárszegi házat eladták. Egy téli napon a grófnő is meghalt. Kilenc évvel az érettségi után Huszár Bandi kereste fel őket, akinek a közelben volt ügyvédi dolga. Felidézték a régi ismerősöket, kivel mi lett, rokonokkal, diákokkal, tanárokkal. Ennek az évnek a karácsonyán Hildáék meghívták Flóri nénit karácsonyra, aki Lenkével együtt meg is érkezett. Egyik délután Hilda javaslatára asztalt táncoltattak. Végezetül Novák Antalt idézték meg, aki koppantásokkal közölte lányával, hogy nem haragszik, és hogy ott, ahol most van, a végtelen térben és időben, a világűrben és a semmiségben, valahol a Vénusz és a Szíriusz között, már boldog.


**

ÉDES ANNA


Oremus pro fidelibus defunctis… latinul szólnak a halotti ima szavai. Kun Béla repülőgépen menekült az országból. Zsebei, karja tele volt arany ékszerekkel, az egyik le is hullott a Vérmező kellőt közepére. Legalább a Krisztinában ezt beszélték.

Mikor ennek 1919. július 31-én  híre futamodott, Vizy Kornél miniszteri tanácsos, egy negyven év körüli férfi még félt, de már örült, hogy megbuktak a vörösök. Határtalanul gyűlölte őket. A háborúban tönkrement, a bolsevizmus alatt koplalt, a minisztériumban rendelkezési állományba helyezték. Katica, a cselédlányuk még a bukott rend légkörét árasztotta, de Ficsor, a házmester már alázatosan jelent meg, hogy megjavítsa Vizyék hónapok óta rossz csengőjét. Ficsor nagy „elvtárs” volt, s a hazatérő méltóságos asszonynak egy megbízható cselédlányt is ajánlott, rokonát, hogy ezzel is megszerezze a háziúrék jóindulatát.

Vizyné életének soha nem szűnő gondja volt a cseléd. Fél évnél tovább senki se maradt nála húszéves házassága alatt. Mindegyik rászedte, visszaélt a bizalmával. S amióta az eszét tudta, nem látott ilyen komisz dögöt, mint Katica.

Vizyék kétemeletes házuk első emeletét lakták, négy szobát A másodikon Moviszter Miklós, idős, súlyosan cukorbeteg háziorvosuk élt, valamint Druma Szilárd, egy fiatal ügyvéd. Vizyék kislánya, Piroska hatévesen fertőző vörhenyben meghalt, utána az anya évekig szanatóriumban élt, férje pedig udvariasan, de folyamatosan csalta. Vizynek a minisztérium volt a mindene. Kitűnő hivatalnoknak ismerték. Közpénzekből egy fillér sem sikkadt el a kezén.

Vizyné fölmondott az éjszakára is kimaradó Katicának, s ostromolni kezdte Ficsort az új lányért Egyre kérdezgetett, egyre többet tudott meg Annáról, erről a balatonfőkajári parasztlányról, aki már három éve Budapesten szolgált, katolikus volt, és igénytelen, csak dolgozni szeretett. Ám gazdája, a kétgyerekes özvegyember nem akarta elengedni Vizyné nem talált másik lányt, így férje fenyegetően lépett el Ficsornál, mire az mégis elhozta Annát.

Augusztus 14-e volt a nevezetes nap. Vizyné megérezte, hogy ez az, akit évekig hiába keresett. A lányt viszont rosszullét fogta el, valami kimondhatatlan büdösséget érzett, amelynek nem tudhatta az eredetét: a kámfort a zongorában a molyok ellen. Mégis maradt. Az asszony kifaggatta őt, majd megismertette a lakással és a szokásokkal.

Anna vacsorázni se bírt, aludni is alig, de mire asszonya fölkelt, már rengeteg munkát elvégzett. Később megismerkedett a többi cseléddel, Etellel, Moviszterék alkalmazottjával, aki zsarnokoskodott gazdái felett, és Drumáék Stefijével, aki egy grófi családból került oda, s ezért büszke volt. Vizynét zsugorinak mondták, félbolondnak, aki halottak lelkével beszélget.

Vizyné meg volt elégedve a lánnyal, de nem mutatta. Végigpróbált vele mindent: a nagymosást, a nagytakarítást, mely eltüntette a sokesztendős port, a korábbi ostromállapot zsibvásárszerűségét. Megállapította, hogy a lány tiszta, kész szakácsnő, s még csak nem is lop.

Bár a románok megszállva tartották a várost, a viszonyok javulni kezdtek. Egy délután látogatóba érkeztek Tatár Gábor tanácsnokék. Vizyék meghívták a második emeletieket is. Vizyné Annát dicsérte, s jutalmul két piskótát akart adni a lánynak, de az visszautasította, hogy nem szereti. Moviszter véleménye szerint nagyon is szereti, de nem meri szeretni. Nagy vita bontakozott ki a cselédekről és az urakról. Moviszter az irgalom elvét hirdette. Azt, hogy egyetlen ideált sem szabad megvalósítani, s hogy akik az emberiséget szeretik, azok mind szélhámosok. Csak Péter és Pál van. Emberek vannak. Nincs emberiség. Vizy, a lelkes politikus nem tisztázta maga előtt sem, hogy a politika mindenkor csak az éhes emberek tülekedése, Vizyné viszont azt állapította meg, hogy manapság csak a cselédeknek van jó dolguk, élnek gond nélkül, szabadon. Vizyné bolondnak tartotta Movisztert, s csak azért is szűkebbre fogta Anna nyaka körül a pórázt. A Krisztinában pedig egyre jobban terjedt a híre a példás cselédnek.

Egy nap megérkezett Egerből Patikárius Jancsi, Ferenc sógor huszonegy éves fia, akit azért küldtek, hogy faragjanak embert belőle. Társasági fiú volt, örökös tréfamester. Az ifjúság könyörtelen nihilizmusa lakozott benne, s hiányzott belőle a részvét. Vizy egy bankban helyezte el, ahol Jancsi találkozott Elekes Józsival, akivel egy gimnáziumba járt. Együtt udvaroltak a Tatár lányoknak.

Október elején Vizyék Egerbe mentek szüretre. Jancsi kettesben maradt Annával. Azonnal elhatározta, hogy elcsábítja a lányt, de tapasztalatlan volt, s csak este mert kilopódzni hozzá a konyhai vaságyra. Anna ellenkezett, aztán mégis megtörtént, amire Jancsi számított. Négy szép nap következett: Jancsi szerelmesnek érezte magát. Még Elekesnek is eldicsekedett, színésznőnek mondva párját. Aztán  hirtelen kijózanodott.

Anna mindennap várta Jancsit. Azt hitte, haragszik rá. Bevallotta, hogy állapotos. Jancsi hozott orvosságot, amitől Anna egy napra nagyon beteg lett, de a „baj” elmúlt. Jancsi úrfi pedig szerzett lakást, és elköltözött. Búcsúzóul pénzt és egy marék összeégett, de még langyos gesztenyét adott a lánynak, aki ebből látta, hogy az úrfi nem is haragszik rá.

Felcihelődtek a románok, bevonult a Fővezér.

Szigorú tél köszöntött be. Ahogy múltak a napok, Anna megfásult, elzsibbadt benne valami. Szinte elfelejtett mindent, ami volt. De azért szenvedett. A rossz kémények és kályhák miatt szinte egész nap fűtött. Végül Báthory úr, a nemesember kéményseprő segített rajta. Az özvegyember felfigyelt a lányra, s Ficsornéval megizentette, hogy szívesen feleségül venné. Anna nem tudta, mit tegyen, s annyi tanácsot kapott, hogy belekábult. Aztán közölte asszonyával, hogy férjhez megy. Vizyné rendszeresen járt spiritiszta összejövetelre, s védőszelleme Anna ügyében kemény fellépésre buzdította. Az asszony belebetegedett az izgalomba, de végül is lebeszélte a bizonytalankodó Annát a házasságról.

Farsangkor egyetlen napra megérkezett Jancsi, ki már hónapok óta eltűnt Bécsben. Női ruhában felkereste Vizynét is, majd pezsgős vacsorát adott egy étteremben a barátainak, de csak néhányan jöttek el, azok is inkább csak potyázni. Dicsekvésére, hogy milyen sikeres, alig figyeltek.

Húsvétkor az újságok közölték Vizy Kornél helyettes államtitkári kinevezését. Május végén adtak ez alkalomból estélyt. Vagy harminc vendéget vártak, s maga a miniszter is eljött. Ott volt Jancsi is, s Anna látta, amint tánc közben belecsókolt a kikapós Moviszterné nyakába. Háromkor távoztak a vendégek. Anna tétován mozgott a sötét lakásban, majd leült Vizyné ágyára. Az asszony fölébredt, segítségért kiáltott. Anna leszúrta az asszonyt, majd a bódultan fölriadó Vizyvel kezdett el birkózni, s agyonszurkálta. Megmosakodott, majd elaludt.

A ház lakói csak másnap délután fogtak gyanút. Rendőrt hívtak, felnyitották a lakást, s felfedezték a borzalmas gyilkosságot. Kiszálltak a helyszíni szemlézőek. Senki nem értette, ami történt, s hogy a gyilkos miért nem menekült el. Az orvos látta, hogy a lánynak megjött a baja. Bűnrészesség gyanújával Ficsorékat is letartóztatták, de később kiengedték őket. A felbolydult házban Druma vette át a parancsnokságot, aki a bolsevizmus utolsó kilengésének tartotta az esetet. Este megjött Katica is, elsiratni régi gazdáit. Drumáné már úgy emlékezett rá, mint a legjobb cselédre.

Mindenki azt kérdezte magától és másoktól: miért történt a gyilkosság? A vizsgálóbíró Anna beismerő vallomása után is folytatta munkáját. Az ügy politikai mozzanatait el kellett ejtenie. Édes Anna apja rossznak, gonosznak nevezte a lányát, Jancsiról pedig csak annyi derült ki, hogy Bécsből ismeretlen helyre távozott. November közepén volt a főtárgyalás. Anna bűnösnek vallotta magát, s elmondta, hogy a méltóságos urat nem akarta bántani, csak megijedt tőle. Druma Szilárd előre eltervezett gyilkosságról beszélt, Ficsor is hazudott, hogy befeketítse Annát. Moviszter viszont arról szólt, hogy szeretet nélkül bántak Annával. Szívtelenül. Kényszerítették, hogy ott maradjon. Gépet csináltak belőle. Mikor Moviszter visszavánszorgott a tanúk székéhez, elhúzódtak tőle. Ő voltaképpen nem is tartozott se hozzuk, se másokhoz, mert nem volt se burzsoá, se kommunista, egy párt tagja sem, de tagja annak az emberi közösségnek, mely magában foglalja az egész világot, minden lelket, aki él és élt valaha, eleveneket és holtakat. Ő az, aki mindennap elmondja magában a halotti imát.

A kezdő kis védő hosszadalmas beszédében azt próbálta bizonyítani, hogy a lány tettét önkívületben követte el, s önvédelemből. Anna végül tizenöt év fegyházat kapott, s az emberek ezt igazságosnak érezték. Márianosztrára került, s hamarosan elfelejtették őt a Krisztinavárosban. Ha a temető akácai alatt pihent volna, akkor se semmisülhetett volna meg jobban.

Elmúlt egy év, most megint ősz van. Moviszter még mindig él, nyilván azért, mert valami élteti. Druma egyre híresebb ügyvéd, most ő lakja az első emeletet. Képviselő lesz hamarosan. Egy délután hazafelé tartva két kortesével, egy Tábor utcai ház kertjét és lakóit kezdik nézni. Kosztolányi Dezsőt ismerik fel, a hírlapírót, aki nagy kommunista volt, most meg nagy keresztény, tehát „okos” ember. A férfiak arcán látszott, hogy nekik valóban mindig csak egy gondolatuk volt, de az is látszott, hogy kettőt már nem tudtak volna gondolni. Beszédjükre fölneszelt Hattyú, a kuvasz, s mérgesen csaholt utánuk.

Vasy Géza

(Forrás:  66 híres magyar regény 242-253. old. – Móra Könyvkiadó 1995.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése