2013. febr. 5.

KEMÉNY ZSIGMOND (1814-1875): Özvegy és leánya (regényismertetés)


Erdélyi arisztokratacsaládban született, de a bárói ranghoz kevés vagyon tartozott: már apja is szegényebb sorsú volt, ám fiára még nehezebb élet várt. 1823-ban Kemény Sámuel meghal, s első házasságából született gyermekei per alá veszik az örökséget, az özvegy és gyermekei megélhetését veszélyeztetve. Szerencsére a nagyenyedi kollégiumban alapítványi jogon hely illeti a tanulni vágyó Keményeket, s így Zsigmond beíratkozhatik a nagy múltú intézetbe, melynek akkor kitűnő tanárai közt ott volt Köteles Sámuel és Szász Károly is. 1834-ig irodalmat és jogot tanul, aztán bekapcsolódik az erdélyi országgyűlés előkészületi munkáiba. Az országgyűlés idején, Kolozsváron részt vesz mind a politikai, mind a társasági életben. Szoros kapcsolatba kerül Wesselényi Miklóssal, Weér Farkassal, Kovács Lajossal. Kitetszik, hogy műveltsége, politikai életlátása, vitakészsége a legjobbakkal áll egy sorban, de nyilvános szereplésre alkalmatlan: előnytelen kiállása, lámpaláza, hebegő beszédmódja miatt háttérben kell maradnia.

1835. február 6-án katonasággal oszlatják fel az országgyűlést, Wesselényit más ellenzéki politikusokkal együtt bíróság elé állítják. Kemény sietve Kapudra, édesanyja birtokára utazik, ahol jogi és történelmi stúdiumokba temetkezik. Két év múlva, a politikai feszültség enyhültével Marosvásárhelyen vállal állást, és megjelenteti első cikkét a Nemzetközi Társalkodóban (Gondolatok és két levél a bajviadalról).

1838-ban Kolozsvárra költözik, mert főkormányszéki írnoknak nevezik ki, egy év múlva Bécsbe megy, ahol főleg orvosi tanulmányokat folytat, és a német romantika alkotásaival ismerkedik meg. 1840-ben visszatér Kolozsvárra, a megpezsdülő szellemi élet egyik vezéralakja lesz: az újabb országgyűlési előkészületeket szervezi, Kovács Lajossal az oldalán átveszi az Erdélyi Híradó szerkesztését, átalakítja a lapot, meghonosítva a vezércikk műfaját, amelyet maga is nagy tökéllyel gyakorol.

Vezércikkeiben fejti ki reformprogramjának lényegét. Eszerint szakítani kell a sérelmi politikával, a vármegyei érdekek előtérbe helyezésével. A polgárosodás központi irányítást kíván. Nézetei miatt szembekerül a sérelempártot vezető Kemény Dénessel, a cenzúra és a kormányszék is zaklatja: 1843 nyarán lemond a szerkesztésről. Kedvetlenségét az is fokozta, hogy az év tavaszán szatmári, bihari korteskedések tanúja volt, s nagyon megrendült hite a nemesi parlamentarizmusban. Ezekből a tapasztalataiból s a már korábban felgyülemlettekből írta kitűnő politikai röpiratát, a Korteskedés és ellenszerei-t. Írása hatalmas visszhangot kelt, az Akadémia levelező tagjai sorába választja.

Ekkortájt kezdi írni, de valószínűleg csak 1847 elején fejezi be első nagy regényét, a Gyulai Pál-t. E történelmi regény a Báthoryak korában játszódik, s benne a két pogány közt szabadságát védő Erdély jelenik meg, közelebbről azonban Kemény korának történelmi valósága: a hazája érdekeit szélsőségek között képviselni vágyó író dilemmái. Politikai röpirata s a pesti Naplóban megjelenő cikkei, esszéi, Széchenyi iránti rokonszenve, Kossuthtal szembeni fenntartásai azonosak a regény kérdéseivel. Innen adódnak anakronizmusai, esetenkénti kuszaságai is.

Jóllehet nem felhőtlen meggondolásból, mégis odaadó módon vállal reformszerepet 1848. márciusától: országgyűlési képviselő lesz, követi a kormányt Debrecenbe, majd Aradra is, és bár a Béke-párt tagja, Világos után bujdosni kényszerül, s csak Széchenyi titkárának igazoló nyilatkozata után mentik fel. Személyes sorsának 2kedvező” alakulása azonban nem mentesíti attól, hogy a forradalom és szabadságharc elemzésével foglalkozzék. Sőt mind gyötrőbb a kényszer megnevezni a bűnöket, rátalálni a tűrhetetlen súlyú megtorlás elhárítására. Két röpiratot ír e célból: Forradalom után (1850), Még egy szó a forradalom után (1851). A forradalmi eseményeket az elhibázottság okát, s egyértelműen a Széchenyi nevével jelezhető reformista, udvarhű változtatások mellett voksol.

Érvei közt döntő helyen a magyar karakter elemzése áll, amelytől eleve idegen a rebellió akarása, s így a véres megtorlás sem érhet célt, hiszen a magyar karakter a csendes békesség kedvelője. Azon kívül, hogy Kemény igen ingoványos talajra tévedt e nemzeti karakterológiával, sajnos további rossz érvekhez is forrást szolgáltatott: a két háború közötti nemzeti jellemfestéshez. Jóllehet már korábban is viták kereszttüzébe került röpirataival mégis ezek segítik hozzá, hogy a 48-as alapokon álló, de kiegyezést kereső törekvések megfogalmazódjanak benne, cikkeiben, s majd ezek váljanak a Deák-párt programjává. Döntően kezére járt az is, hogy a Pesti Napló szerkesztője lesz, főleg külpolitikai elemzéseit és vezércikkeit tekinthetjük a politikai élet szervezőinek.

Mind erősebbé válik az a meggyőződése, hogy a külpolitika döntően belejátszik egy nemzet életének alakulásába, amint külső erők is az egyén életébe. Ezekkel az erőkkel nem lehet győztesen szembeszállni, csupán a helyzet pontos felismerésével célirányos alkalmazkodást lehet kialakítani. Eredendő adottságok és az önmérséklet válnak gondolkodása pilléreivé akkor is, amikor országos dolgokban közíróként nyilatkozik, és akkor is, amikor regényíróként emberi sorsok alakulását festi. Társadalmi regényeiben – A szív örvényei, Férj és nő – kisebb meggyőzőerővel, történelmi regényeibe nagy hatással bizonyítja igazát: az Özvegy és leánya (1855), a Rajongók (1858), a Zord idő (1862) a végzet beteljesedését túlzásaikkal elősegítők tragédiáit beszéli el. Mesterien festi, hogy még az erények mértéktelen gyakorlása is vétekké válik; az önuralommal, valóságérzékkel nem bíró ember végzetének szabad prédája.

1855-ben kezdte írni az Özvegy és leányá-t, az első két rész meg is jelent, de amikor elvállalta a Pesti Napló szerkesztését, felhagyott vele. Két év múltán, amikor a lap társtulajdonosa csődöt színlelt, s az író súlyos anyagi válságba került (magánélete is bajokkal volt teli: anyja halála, Lónyai Mária iránti viszonzatlan szerelme), elkeseredetten ismét elővette a regényt, és lelkiállapotának setét hangulatában fejezte be.

A történet alapjául szolgáló esetet jól ismerték Erdély-szerte, de az író találkozhatott Kemény Józsefnek az Arpadia című évkönyvben szereplő leírásával is a szentléleki várról, és olvashatta Szalárdi János Siralmas magyar króniká-jában is, amelyet 1853-ban maga Kemény rendezett sajtó alá. A történeti mag annyi, hogy I. Rákóczi György uralkodása alatt a háromszéki Szentlélekből Mikes János Zabolára szöktette Tarnóczy Sárát, és erőszakkal feleségül akarta venni, de a hajadon a hírén esett szeplő ellenére sem kívánkozott véle oltár elé.

Az író képzelete és életfilozófiája hatására a történet különös históriává bokrosodott.

1865-ben véget ér a Schmerling-provizórium, Kemény indul az országgyűlési választásokon, s mint Lipótváros képviselője kerül be, a Deák-párt programjával. Törekvéseit az 1867-es kiegyezés váltja valóra, ugyanakkor feleslegessé is teszi közírói munkálkodását. Egészsége – a rendszertelen életmód miatt -, anyagi helyzete – a szertelen költekezés miatt – megrendül. Szórakozottságáról, hivatali mulasztásairól mind töb anekdota kering; fokonként megválik tisztségétől, állásaitól (Kisfaludy Társaság, Pesti Napló), mind kevesebbet ír, régi betegsége kiújul – végül is 1873. januárjában öccse a családi birtokra, Pusztakamarásra viszi, ahol elborult elmével, hosszú haldoklás után 1875. december 22-én meghal. A romantikából a realizmus felé törekvő magyar regényirodalom egyik legjelentősebb alakját tiszteljük benne.

 
*

ÖZVEGY ÉS LEÁNYA


Árva-özvegy Tarnóczy Simonnét, míg az ura élt, az keserítette minden órában, hogy léha férje miatt kerül koporsóba időnap előtt. Ha Rebekka asszony Bibliát olvastatott – a léha férj farkaslesre osont. Ha Rebekka kegyes beszédeket tartott – a mihaszna Simon elszökött a szomszédba filkózni. Ha Rebekka imádkozni vágyott – Simon táncolni a feslett pápisták tanyájára, Mikes Zsigmondékhoz. Mióta a nagyasszony árva lett (özvegy), megváltozott a beszédje: úgy emlegeti Simont, mint a legtökéletesebb férjet, és minden intézkedését azért teszi, hogy e legtökéletesebb férj akarata szerint járjon el. Evégből eltiltotta leánya gyermekkori jegyesét, Mikes Kelement is a háztól – egy pápista nem lehet Sára férje. Kálvinista kegyességből alig tartja özvegy sógornéjával, Naprádinéval a kapcsolatot, s bizony merő kegyességből szemelte ki vejének Haller Péter fejedelmi tanácsost is, aki ugyan már elmúlt ötven, sőt hatvannak látszik – de kálvinista.

Történetünk kezdetén árva Tarnóczyné éppen nincs otthon szentléleki várkastélyában. Szebenbe kellett utaznia, mert ott pöre van (egy szász kereskedő uzsoráskodással vádolja); húga, aki Haller Péter sógornője volt, gyermektelen, elhalt, hozományát vissza kell vennie a Hellerektől, s már Sára esküvője végett is lépéseket akar tenni. Persze az sem mellékes, hogy Szebenben nagyszerű lutheránus prédikátor hirdeti a reformált igét, s jó keresztyénnek nincsen nagyobb gyönyörűség, mint azt hallgatni, ámbár szászul, de mit tesz az? Fő, hogy hit legyen! (Nem akar engedni a szász kereskedő, az uzsoráskodást pedig bünteti a törvény, s igen nagy szégyen jámbor keresztényre!) Épp ezért a fukar özvegy átédesgette indulása előtt özvegy Naprádinét: vigyázzon a tizenkilenc éves Sárára és a háztartásra, amíg oda lesz. Naprádinét hozta a kíváncsiság, a szórakozási végy és az is, hogy naiv jólélek. Várakozásaiban nem csalódott: Sára szebb, mint hírlelik, jól is szórakoznak, mert a leányka semmi cicomát nem ismer, viszont igen szívesen olvas, Naprádiné minden szerelmes regényét elolvassa, s igen fogékony, máris betéve tudja Francisco históriáját. Csakhogy azt nem most tanulta. Amikor fél évig Bethlen Istvánné, a szép Szécsi Mária udvarában volt, ott játszották el a nevelésbe adott leányokkal, Francisco-szerepét egy ismeretlen látogató adta – feledhetetlenül. A szívügyekben jártas Naprádiné (Judit asszony) sejteni kezd valamit, s amikor rákérdez, bizony meg is tudja: Sára nem Kelemenre gondol, és persze nem is Haller Péterre.

Ismeretlen lovas vágtat át Szentlélekfalván, Mikes Mihályhoz tart, a már nem fiatal agglegényhez, akibe titkon Judit asszony szerelmes, de mióta özvegy lett, hiába reméli, hogy Mihály megkéreti, a vén huncut fél a megállapodott élettől. A lovas, kit erre nemigen ismernek, Mikes János, Mihály unokaöccse, aki már 12 éve szolgál Lupuj vajda testőrségében, s olyan sikeres, szép dalia, hogy rebesgetik: a vajda szilaj, szép leánya szerelmes a testőrtisztbe. János szemérmesen mesél erről meg a szép Bethlennéről is, akit egy ízben – míg Lupuj arra vadászgatott – meg is látogatott, s bizony nem Szécsi Máriát találta a legszebb virágnak a Bethlen-udvarban. Hamarost jön Kelemen is, szíve nagy sebével: eltiltották gyermekkori mátkájától, a világszép Sárától. A sértett agglegény – hiszen az egész családot becsülte le Tarnóczyné – leányszöktetést ajánl: ha hírbe hozták Sárát, majd adja az anyja boldogan.

Judit asszony és Sára a virágoskertben beszélgetnek naplementi békességben, amikor két páncélos vitéz jelenik meg. Az egyik ölbe kapja Sárát, és elvágtat vele, a másik ismerős hangon nyugtatja az asszonyt: csak Mikes Zsigmondékig viszik a leányt, hogy aztán Kelemennek megkéressék. Judit asszony, bár sajnálja, hogy az ismerős hang gazdája, Mihály nem vetemedik az ő elszöktetésére, tudomásul veszi a történteket, s megígéri, hogy eljár Szebenben a fiatalok érdekében. De nincs ideje intézkedni: kürt harsan a bezárt várkapu előtt. Haller Péter érkezett, aki holnap együtt vadászik a környékre érkező I. Rákóczi György fejedelemmel, s most kíséretével bebocsáttatást kér. Ijedtében a jólelkű Judit azt füllenti, hogy Sára beteg, a szobájában pihen, titkon saját fogatáért küldet, ő maga pedig nyájasan szóval tartja a csúf kis Hallert. Ám hiába a titkolózás: Haller komornyikja, Zakariás mindent észrevesz, s jó szokása szerint hangosan beszél „magában”. Hogy a kisasszony nincs is a szobában, hogy Judit asszony hintóért üzent. Bár Haller öreg és gazdag – de nem gonosz. Ifjú éveiben maga is megismerte a szerelmi boldogtalanságot – imádottját nem vehette el, mert akkor ő még szegény volt -, most elcsípi az útra készülő Juditot, és felajánlja neki, hogy kezére jár Szebenben a felbőszült anyánál. Együtt vágtatnak Szeben felé, amikor egy útibatár majd leszorítja őket az árokba. Ki ül benne? Bizony Tarnóczyné, aki dolgait elvégezvén hazafelé tart.

Kassai István korlátnok (kamarás) erdőigazgatójánál egyszerű öltözetű vitéz, de lehet deák is, kér bebocsátást: szeretne Mikes Zsigmond udvarházába jutni, de senki meg ne lássa. Most azonban bajos ilyennek nekivágni: a fejedelem vadászik, az erdőt hajtók verik föl, könnyen a vadak vagy vadászok martaléka lehet, aki átvág az erdőn. Az erdőmester magával viszi az ismeretlent azzal, hogy ha lefújták a vadászatot, folytathatja az útját.

Rákóczi fejedelem vadászállásában Csulai uram, a református káplán, Döme diák és két szolgálattévő úr van jelen. A fejedelem egyetlen percet sem enged elvesztegetni: szakadatlan intézkedik, a medgyesi országgyűlésre előkészítendő per5ceket hallgatja, vagy felolvastat magának, közben arra is ügyel, hogy ezen a medvevadászaton ne lőjenek szarvasra, rókára. ügyintézés közben megtudjuk, hogy a litván nagyherceg Lupuj vajda lányát szeretné; hogy a szilisztri basa valószínűleg beüt Havasalföldre, s bizony akár segít a török ellen Rákóczi, akár nem, bajba jöhet a Portánál, a moldvai-litván szálakat kell hát erősíteni. De van-e Lupuj lányának választottja? Ki segíthet? Csak nem az épp itthon vendégeskedő Mikes János? Ekkor sebzett medve tör ki a csalitból épp a fejedelem felé, aki körül most senki más, csak Csulai uram. A rémült prédikátor hasra veti magát, vélvén, hogy holtat nem bánt a medve; a fejedelem elhibázza a lövést, Csulai nem igyekszik töltött puskával a megmentésére, s már épp halálfia a nagyúr, amikor átellenből puska dördül, s a behemót mackó lerogy. Nosza, összefut a vadászkompánia, az elillanni vágyó életmentőt is előkerítik, akinek bárhogy kérdi is nevét Rákóczi, s bármit ígér is, nem mondja meg, kicsoda, s mivel lehetne kedvét eltalálni. A fejedelem nem akar adós maradni: levonja kezéről címeres gyűrűjét azzal, hogy ha ezt neki az ismeretlen visszaküldi, teljesíti óhaját, csak törvénybe ütközőt ne kívánjon. Ezután kiadja a parancsot Rákóczi: fújják le a vadászatot, s értesítsék Mikes Zsigmondot, hogy holnap szűk kísérettel meglátogatja. Az eddig Mikesékhez törekvő ismeretlen hirtelen megváltoztatja szándékát, és az erdőmesternél marad.

Eközben a lányszöktetők Zsigmond úrékhoz viszik Sárát, aki  némán viseli elrablását. Úgy veszi ki a fejleményekből, hogy Kelemennek rabolták el. De akkor ki lehet s hogy kerül ide az az idegen, akit ő Szécsi Mária udvarában mint Francisco alakítóját ismert meg? Hamarost fény derül mindenre: Kelement Sára kikosarazza, de amikor Francisco lép a szobájába, remegve kéri, hogy meneküljenek együtt. Mikes János a szép Tarnóczy Sárában Szécsi Mária kis neveltjére ismer, és fölfogja, hogy lányt szöktetett, de bár a leány vele jött, másnak szöktette. Sebzetten rohan nagybátyjához, ahová a szülők tisztességből Kelement is átküldték. Ekkor a szülők is megkérik Sárát Kelemennek, de Sára kereken kijelenti: nem szereti Kelement, sose lesz a felesége, haza akar menni.

Hírnök érkezik a kitüntető üzenettel: majd hazaviszik, ha a látogatás lezajlott, s kezdik a lakoma előkészítését. Az átkozódó Tarnóczyét is elküldi: náluk nincs a lánya.

Rákóczi látogatása pompásan zajlik, a pápista vendéglátók remekül vizsgának, már épp főlovászmesterré nevezik ki Zsigmond urat (jól jön az, ha Jánosnak Lupuj udvarában kell ügyeskednie a litván kapcsolatok végett), amikor kivágódik az ajtó, és berohan Tarnóczyné. Hatalmas bibliai idézetek közepette előadja a gyalázatos lányszöktetést, és követeli a bűnösök megbüntetését. A fejedelemnek nincsen ínyére, hogy ilyen rossz véget érjen a látogatás, megpróbálja csínynek látni a történteket, de amikor Sára kereken megtagadja a kelemen nevében tett ajánlatot, kimondja a verdiktet: a lányrablás éppen olyan bűn, mint a felségárulás,  az országgyűlésnek kell ítéletet mondania a fővesztés felől. A vagyonelkobzást máris kinyilvánítja a fejedelem: a Mikesek tulajdona Sára hozománya legyen. Ki veszi el a leányt? „Haller Péternek volt ígérve.” Elfogadja-e Sára? A halovány leány bólint, a gyönyörű jelenségtől megbabonázott Haller Péternek nincs ereje félreállni, mint szándéka volt.

Tarnóczyéknál nagy az esküvői előkészület. Főleg a szent életű özvegy lelkendezik: tönkretette a Mikeseket. Judit asszony a halovány leány arát lesi: nem lesz ennek jó vége. Sára engedelmes, de a legszebb ajándékoknak sem örül.

A Mikesek Moldva felé tartanak nagy búsan. János magát kárhoztatja, Kelemen a sorsot, Mihály a szerencsét. Kisütik, hogy ki kélne kémlelni, milyen sorsra ítélik őket, s ezért az otthon legkevésbé ismert Jánost fordítják vissza. Közben a fejedelem különmegbízottat, Kapronczai fiatal nemesurat küldi Lupuj udvarába, hol gyakran, de eredménytelenül kell majd követelnie a Mikesek kiadását. Kapronczai titkos levelet is visz Jánosnak, segítse elő Mária megkéretését. Jászvásárba érve Mihály és Kelemen elsőnek Kapronczaival akad össze, s az elmondja küldetését. Nagy a zavar: János visszafordult. Kapronczai is ezt teszi; de hamar belátja, hogy nem kaphatja a címzettet: elolvassa hát a levelet, elégeti és hagyja, hogy a Mikesek jól forgolódjanak Lupuj udvarában. Közben a kezükre jár abban, hogy Mária litván hercegné akarjon lenni.

Kassai István erdőmesterének házában az ismeretlen vadász levelet ír, s egy ládikóban Mikes Zsigmondékhoz küld valamit. Az erdőmester viszi a ládikában a fejedelem  gyűrűjét és Mikes Móric, a legidősebb fiú levelét: ha az országgyűlés meghozta az ítéletet, álljanak a gyűrűvel a fejedelem elé, s kérjenek általa kegyelmet. Ő nem mutatkozhatik, mert jezsuita pap, s ezek fejvesztés terhe alatt ki vannak tiltva a fejedelemségből. Alig kapják kézhez a szülők az örvendetes küldeményt, jön az újabb hír: a határon álló hajdúk jezsuitát fogtak, viszik Gyulafehérvárra, a fejedelem tömlöcébe. Most már kit mentsenek a gyűrűvel. Úgy határoznak Zsigmondék, hogy Lupuj csak szereti annyira Jánost, nem adja ki, mentse hát a gyűrű Móricot. Közben János Szentlélekre ér, épp Sárát esketik. A leány fölpillant, meglátja Franciscót, s elalél. Mindenki halasztaná a lakodalmat, csak a kegyes özvegy, Tarnóczyné nem. Sára hát elrebegi az igent, s attól fogva beteg. Vigasztalására Haller kieszeli, hogy a Mikesek birtokának árát titkon megfizeti a kifosztott családnak. János szökik vissza Moldvába. Útközben egy fogadóban két testőrtiszt a minapi botrányos esküvőt tárgyalja. Az egyik Sára becsületét gúnyolja. János párbajra hívja, s bár megöli a tisztet, maga is halálos sebet kap. A Szeben felé tartó Haller házaspár tengelytörést szenved, s szintén ugyanabba a fogadóba téved. A szemfüles Judit a sebzett ismeretlenben felismeri a páncélos lányszöktetőt és az esküvői ismeretlent. Kezdi már tudni, mi Sára nagy titka. Közben Döme diáktól, aki szintén a fogadóban volt, a fejedelem is megtudja János hollétét. Változatlanul kell neki a litván kapcsolat, Jánosért küldet tehát.

A medgyesi országgyűlés kimondja a halálos ítéletet. Ezt hallani és a jezsuita Móric ellen eljárni érkezik Tarnócziné,  de fordul a szerencse: a Mikes szülők levele szerint szabadon engedik Móricot, s már készül a kegyelem Jánosnak is. Csakhogy Hallerékhez nem ezzel állít be a bősz anya. A bizonyosnak látszó kivégzés hírére Sára a szobájába rohan, s mire az ajtót betörik, már vérbe fagyva találják: egy vadászkéssel szíven szúrta magát. Tarnóczyné fuldokló bosszúszomjjal rohan a Mikes-házhoz: megvitték már az országgyűlés döntésének hírét, nem tudhatják még a kegyelmet. Csakhogy a fejedelem is így számolt: ezért indította elébb a feloldozó üzenetet. Amikor mindezt Tarnóczyné felfogja, a Mikesék kapujában hal meg dühében.

János ugyan felépül betegségéből, de egy aprócska csatában elesik –nyilván nagyon akarta. A jó Haller Péterről meg az a hír járja, hogy nagy boldogságban él második nejével, aki – úgy beszélik – azelőtt özvegy Naprádiné lett volna.

Berkes Erzsébet

(Forrás: 66 híres magyar regény  57-65. old. – Móra Könyvkiadó 1995.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése